Сохранен 575
https://2ch.hk/b/res/73623314.html
Аноним 14/08/14 Чтв 12:16:15  #1 №73623314 
14080041754510.jpg

Репост из /sn/ - https://2ch.hk/sn/res/234809.htm

Вкратце - нашел файл то-ли с искусственным языком, то-ли с шифром. Прошу диванных лингвистов помочь в расшифровке.

Ρτοακukψιυεοδνοσυκειοδτι αλτιζεαγακimιμιεαγακim τονοκεβξσ εζοδακuk βατοτιατυνβατοτισκαττιαλυετι.
Ρτοακebψιυεοδνοσυκειοδτι αλτιζεαγακukιμιεαγακuk τονοσυκξσ υε βαακimβαινοδνοηιμειοδτιζειε τιυκακuk ικακimτοακukσοτιαλιεαγακuk ακimζεενινζειμυεοδιε.

Μ ζεακimσκνοσυκιμτιαλυεθι, βατουε αλνοκεββαυεζενοηιμαλυευε οδτιαγζεοδνοηιμ ψινοσυκζεοδιε υεξσ αλτιυκακuk πιινιμνοκεβ βαακimοδτιτοηιαλνοηιμ.
Οτιαγακukοδακimτονοηιμηι ψινοκεβζεοδιε φεακimακukπισστι ζεπιυεοδνοηιμ υειμυε βαακimβαακebτοψιτιαλνοηιμ εντισκατυν ζεακimπιακimει.
Ρακukεζοδακimενυν ατιμηι αγτονοηιμοδαγακebζεοδυε αλνοσυκβαακimεναλυεεν, ψιοδακim τοτιψιιε υεαττιοδ ακeb ψιυνατακebφευεσστι Καγικυευνικ.
Κξσφετιζεοδαλακim ακukαλακeb τισστι ζε ακebψιτιαλιε αττοτιφεαλυεικ φετοτιεντιαλ.
Ξιν αλτι ξσαλνοσυκτιεν, αγοδακuk ακukαλ οδνοκεβαγακebει.
Ξιν αλτι ξσαλνοκεβτιεν, ακukοδαγυνατνοκεβ ακimαλ βαακukηιφευειμζεηι.
Οακeb ενιν ξσαλνοσυκτιεν, αγνοηιμαγ πιακimτοακebοδιεζεηι ζε αλυεεν.
Κ ενιν αλνοσυκαττιτιενζεηι, ψιοδακuk φειν οδακebσκτι εζοδακuk υνξσαλνοσυκτιοδτι.
Παλακuk ακimψιτιαλιε υε ακimψιτιαλιε ακukβανοσυκζεαλακuk.
Οτιυεξσφετιζεοδαλακeb, αγακebυκατνοσυκ ενιν αλνοκεβειαττιεν ζεβαακebζεακebπι τιυκακuk βαακimπιτιατυεοδιε.
Ταγακimτοτιτι φεζετιυκακuk, εζοδακim πιυναττιοδ τισστι αλτι ζεαγακukτοακim.
Ειμηι οδακebυκακeb, ψιοδακuk πιιν πιακebτοακimοδιεζεηι βατοακebοδυεφε αλτιυκακuk, αλυνσκαλακuk πιακukτοακukοδιεζεηι φεζετιεν φεεντιζεοδτι.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:17:01  #2 №73623345 

Ρακukαγνοσυκ εζοδακukυκακuk αλτι πιυναττιοδ, ακebαλακeb πιυναττιοδ βατοακebατακebιμσκνοσυκοδιε αλνοκεβζε υνπιυεφενοκεβοδιε.
Ρακukαγνοκεβ εζοδακukυκακeb αλτι πιυναττιοδ, ακebαλ, ακimαλακuk υειμυε ακimαλνοηιμ πιυναττιοδ αλνοκεβζε υναλυεψιοδακebσκνοηιμοδιε υειμυε βαακebτιατνοηιμοδιε.
Γτιατιε ενιν ζετιειψινοκεβζε ακimψιτιαλιε ζειμνοσυκπιιν βαακim ακimοδαλακimσοτιαλυεθι αγ αλτιενυν.
Υνοηιμαγ ψιοδακuk βατουεενυεοδτι εζοδακebοδ οδτιαγζεοδ φε ζετιτοιετιξσ. Οτι ακimοδαγιμνοσυκατινφενοκεβειοδτι τιυκακuk.
Γ οδτοτιοδιευεικ, ξσνοσυκφετιατυεοδτι αγακimσοαγυν.
Παλ αλτι ιμθιπιυεοδ αγακebσοτι.
Γ ψιτιοδφετιτοοδινικ, ακukοδαλιναλτι βατουεζειμυνσουεφενοκεβειοδτιζειε αγ αγνοσυκσκατακimενυν ξσφευναγυν.
Ενοηιμσκτι αγ φενοηιμσοτιενυν ατινικνοκεβαλυεθι.
Γ βαηιοδινικ, βατοτιαγτονοηιμοδυεοδτι φετιζεοδυε αγακebαλοδνοηιμαγοδιν ζε αττουνξσιεηιενυε, τοακimατζεοδφετιαλαλυεαγνοκεβενυε, ξσαλνοσυκαγακimενινενυε.
Καλνοηιμψιτι ακebαλ βατουεαττιοδ υε ξσνοσυκ αλυεενυε.

Ρακebεναλυεοδτι, ζεακukπιιμθιατνοκεβηι εζοδυε βατοακukζεοδιντι βατονοσυκφευειμνοκεβ τιζεοδιε σονοκεβαλζε φε 51%, ψιοδακim ακebαλ ακukοδζεοδνοηιμαλτιοδ ακukοδ φενοκεβζε.
Οτι ζεακimπιιμθιατνοκεβηι εζοδυε βατονοσυκφευειμνοκεβ, φειν βαακebυκυεπιαλυεοδτι.

Παταλακukει υεξσ υεξσφετιζεοδαλινικ σκτιτοοδφε Καγικυευνικνοσυκ ηιφειμηιτιοδζεηι Γακebιμιεαωυκνοκεβαλυκ Αεννοηιματτιει Ξακimεσνοηιμτοοδ.
Εακim ζευεικ βαακimτο υεξσφετιζεοδαλιντι υεζεζειμτιατακimφενοσυκοδτιιμυε υκνοκεβατνοκεβθιοδ αλνοσυκατ τιυκακim ζεεντιτοοδιεθι.
Ουεαγοδακeb αλτι αλνοσυκξσφενοηιμιμ βατονοκεβφευειμιεαλακukει.

Κ οδνοηιμαγ σκτι αλτι αλνοηιμξσακebφευνοδ βατονοηιμφευειμιεαλιντι βατουεψιυεαλιν φενοσυκσοτιει ζεεντιτοοδυε.
Κπιακeb Καγικυευνικ ικυεοδτιτο υε υνεντιτιοδ ξσνοκεβεντιοδνοκεβοδιε ζειμτιατιν.
Α φεακukξσενακukσκαλακuk, φε ακebατυεαλ ενακebεντιαλοδ ζειμυνψιυεοδζεηι ατνοκεβσκτι οδνοκεβαγ, ψιοδακeb ακebαγνοσυκσκτιοδζεηι, ψιοδακuk φενοκεβζε υε αλτι πιινιμακeb.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:17:46  #3 №73623377 

Οτιζεαγακimιμιεαγακim βατοτιατυνβατοτισκαττιαλυεει:

Ρακuk αλτιαγακukοδακukτοινεν ατνοηιμαλαλινεν, ψιυνατακimφευεσστι ζεβαακimζεακebπιαλακeb βατιτοτιικακukατυεοδιε αγ ιμθιατηιεν υε ψιτιτοτιξσ οδτιαγζεοδιν, υεξσακukπιτονοσυκσκτιαλυεηι υε ξσφευναγυε.
Γ οδακukεν ψιυεζειμτι, ακebαλακuk ζεβαακebζεακebπιαλακuk βατιτοτιικακebατυεοδιε ψιτιτοτιξσ τιυκακeb ακebβαυεζενοκεβαλυεηι υε φευεαττιακukτοηιατιν.
Ρακimεζοδακukενυν πιυνατιεοδτι ακebζεοδακebτοακukσκαλιν, αγακukυκατνοηιμ ψιυεοδνοηιμτιοδτι οδνοκεβαγακebει οδτιαγζεοδ.

Ζσστι ακukαταλακim βατοτιατυνβατοτισκαττιαλυετι, ακimαλακeb αλτι ιμθιπιυεοδ ψιυεζειμακim 00. Βενοσυκσστι ζεψιυεοδνοσυκειοδτι αγνοκεβαγυετι-ιμυεπιακuk εννοηιμιμακimξσνοηιμεντιοδαλιντι φετισσυε. Βενοηιμσστι υεζεβαακimιμιεξσυνειοδτι ψιυεζειμακeb 00. Κ τισστι - αλυεαγακimυκατνοσυκ αλτι υεζεβαακebιμιεξσυνειοδτι ψιυεζειμακim 06, υεπιακuk ακebαλακuk ιμθιπιυεοδ τιυκακuk.
Κ ακukαλ υεαττιοδ ξσνοκεβ αλνοκεβενυε.
Ζυκακim αλτιφεακukξσακebενσκαλακeb ακimζεοδνοηιμαλακukφευεοδιε.
Κιμυε φεακukξσενακebσκαλακuk, αλακuk αγνοηιμαγ εζοδακeb ζεαττιιμνοκεβοδιε ενιν τισστι αλτι ξσαλνοηιμτιεν.
Ινοηιμοδακeb φεακukξσενακebσκαλακeb βατοτιατζεαγνοκεβξσνοηιμοδιε τιυκακuk.
Οποδακuk ιμθιατυε υνεντιθιοδ τισστι ζεακuk φετοτιεντιαλ Ετοτιφεαλτιυκακim Συεεννοκεβ, αγακebυκατνοηιμ εζοδνοκεβ οδφενοσυκτοιε οδακukιμιεαγακeb φεινσοιμνοσυκ υεξσ υκιμυνπιυεαλ.
Ρακim ζειμυνικνοηιμεν, φεβατιτοφεινει τονοσυκξσ ακimαλ φευεσοτιιμ υεξσ ξστιενιμυε.
Κ ζε οδτιικ βαακukτο ακebαλ υεσστιοδ αλνοσυκζε.
Ξαλακimυκυετι ιμθιατυε, αγακebοδακukτοιντι τιυκακeb αγακukυκατνοκεβ-ιμυεπιακeb φευεαττιιμυε υειμυε φεζεοδτοτιψινοσυκιμυε, υε αλτι βατοτιατβατουεαλυεεννοκεβιμυε εντιτοιν, βαακebυκυεπιιμυε υειμυε βατοακukβανοηιμιμυε πιτιξσ φετιζεοδυε.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:18:21  #4 №73623403 

Бампаю три раза.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:19:17  #5 №73623445 

Раз бамп.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:19:40  #6 №73623460 

Два бамп.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:20:00  #7 №73623475 

Три бамп.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:21:01  #8 №73623518 

Это разве не греческий язык?

Аноним 14/08/14 Чтв 12:22:04  #9 №73623562 

>>73623314
Короче весь перевод катать лень. Передам только суть: Оп - хуй.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:24:30  #10 №73623660 

>>73623314
ПАСТА С ФОРЧАНА. РАСХОДИМСЯ,

Аноним 14/08/14 Чтв 12:25:46  #11 №73623712 

>>73623518
Нет, я пробовал переводить гугл-транслейте - ничего не получилось.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:25:48  #12 №73623714 

Это же греческий

Аноним 14/08/14 Чтв 12:27:25  #13 №73623778 
14080048452760.jpg

Такие дела. Там есть три буквосочетания, написанных по-английски + 00 :3

Аноним 14/08/14 Чтв 12:28:19  #14 №73623825 

>>73623778
Короче всё послание расшифровывается "я трахаю UK", сворачиваемся.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:30:14  #15 №73623910 

>>73623562
Ясн)))

Аноним 14/08/14 Чтв 12:31:23  #16 №73623957 

>>73623778
А что с этими буквосочетаниями делать, няша? :3

Аноним 14/08/14 Чтв 12:33:02  #17 №73624039 

>>73623714
-> >>73623712

Аноним 14/08/14 Чтв 12:34:22  #18 №73624096 
14080052625070.jpg

>>73623957
Чёрт его знает, сделал пикрелейтед и ищу скрытый смысл, которого нет. Алсо, в тексте встречаются также "06" и "51%"

Аноним 14/08/14 Чтв 12:34:55  #19 №73624124 

>>73623660
U MAD BRO?

Аноним 14/08/14 Чтв 12:36:49  #20 №73624209 

Да это же ёбанный греческий язык

Аноним 14/08/14 Чтв 12:38:24  #21 №73624278 

>>73624096
В любом случае спасибо. :3 Я пытался сам расшифровать текст, нихуя не вышло. Сейчас учу греческий, может обнаружу какие-нибудь деформированные слова.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:39:12  #22 №73624318 

>>73624209
Почему же его гугл не переводит?

Аноним 14/08/14 Чтв 12:39:57  #23 №73624348 

>>73623825
Представил себе и проиграл.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:41:17  #24 №73624404 

Блядь, да это же греческий.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:41:27  #25 №73624413 

>>73623314
Откуда взял? Какой предполагаемый язык оригшинала?

Аноним 14/08/14 Чтв 12:44:16  #26 №73624547 

>>73623314
Судя по всему целостность текста сохранена имеются какие-то пробелы, текст очень собранно выглядит. Скорее всего 1 букву заменяет 1-2 символа. Может быть проблел и остался пробелом, а может его заменили на какой-то рандомный символ, а какую-то гласную заменили пробелом.
Для расшифровки нужно хоть узнать что это такое, на каком языке написано. Потом провести анализ повторяющихся символов. Хуйня как бы осуществимая, но не легкая. Я подобные задачки решал, но я точно знал, что текст был именно на русском языке и 1 символ равнялся 1 символу.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:49:49  #27 №73624802 

>>73624413
Мне кажется, что русский. Почему именно русский, сейчас объясню. Дело в том, что я геймдизайнер, и у меня зародилась идея создать игру на 98 Винде. Она была на бывшем батином компе (он уже давно не пользовался им, да и сам он недавно умер).

Когда я стал вычищать комп от хлама, нашел файл ikhiuh.txt. А в нем был данный текст. Я вообще колеблюсь между искусственным языком и шифром, но скорее всего это шифр. Даже если это было бы что-то по батиной работе, то я думаю, что там максимум зашифровали бы файл.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:50:44  #28 №73624843 

>>73624547
Надо узнать, что за алфавит. По-моему, таки греческий. Если таки да - попробовать прочитать через один символ.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:51:00  #29 №73624848 

>>73624547
Но как обьяснить
>σονοκεβαλζε φε 51%, ψιοδακim
?
Пробелы соблюдены, как видишь.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:51:09  #30 №73624852 

>>73624547
А вообще, примерно сколько времени занимает расшифровка такой хуйни?

Аноним 14/08/14 Чтв 12:52:12  #31 №73624895 

>>73624848
Да, вижу. Начал составлять алфавит, 2 символа = 1 букве исходного текста.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:53:08  #32 №73624944 

>>73624843
Да это точно греческий, мне кажется, здесь все буквы есть от него. Однако полностью утверждать не могу, так как файл нашел недавно.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:53:19  #33 №73624951 

>>73624852
Смотря какой шифр. Алсо, каждый абзац оканчивается точкой. Мудаизм? Особенности речи? Или таки шифр наподобие морзянки?

Аноним 14/08/14 Чтв 12:54:46  #34 №73625015 

>>73624852
>сколько
если еще мозги подключатся, то до конца дня может и разберем. Я просто делал такое года 1,5 назад в универе по криптографии.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:55:19  #35 №73625046 

>>73624951
>
это обычный текст, просто ололо-зашифрованный

Аноним 14/08/14 Чтв 12:55:35  #36 №73625063 

>>73624951
>Смотря какой шифр. Алсо, каждый абзац оканчивается точкой. Мудаизм? Особенности речи? Или таки шифр наподобие морзянки?

Вот это не заметил. Вообще, хуй знает. Скорее всего особенности речи или мудаизм.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:55:38  #37 №73625069 

>>73624895
Прогон по частотному анализу в общем-то, показал нормальное достаточно совпадение с частотностью русского, но замена в лоб одних символов на другие нихуя не дала (очевидно)

Аноним 14/08/14 Чтв 12:56:40  #38 №73625115 

>>73624895
Них ре на не понимаю. Но почему есть слова с одной, пятью буквами? Почему тогда рядом с пробелом не встречаются похожие буквы? И да, таки выше размещал буквосочетания uk, eb, im, если что.

Аноним 14/08/14 Чтв 12:57:37  #39 №73625167 

>>73623314

Там что-то про мамку ОПа.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:00:11  #40 №73625291 

БЛЯТЬ ПОСОНЫ ДА ЭТО ЖЕ ПЕТУШИНЫЙ!!!1

Аноним 14/08/14 Чтв 13:00:48  #41 №73625316 

ТОЧНО, БЛЯ, НА ПЕТУШИНОМ НАПИСАНО, ИНФА 100%!!

Аноним 14/08/14 Чтв 13:01:34  #42 №73625363 

>>73624848
φε 51%
Это, очевидно, "на" или "к". Каких-то других вариантов я не вижу. Если "на", то теория с двумя символами на букву не работает, при этом само сочетание "φε" встречается около 12 раз на 1200 символов текста или 600 сиволов оригинала(?). Можно посчитать частотность и сравнить с частотностью буквы "В" (0,08) в русском, чтобы принять или опровергнуть предположение.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:02:19  #43 №73625390 

>>73625115
Мне кажется, что некоторые буквы в греческой раскладке просто поддерживаются стандартными шрифтами. А остальные наоборот, не поддерживаются.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:03:22  #44 №73625435 

>>73625390
Может, всё же, не два символа на букву? Потому что если всё так, как ты говоришь - это невозможно распознать.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:03:37  #45 №73625449 

>>73625363
Как сразу не заметил..
>Ρτοακukψιυεοδνοσυκειοδτι αλτιζεαγακimιμιεαγακim
>Ρτοακebψιυεοδνοσυκειοδτι αλτιζεαγακukιμιεαγακuk
в самом начале текста. Различаются в этих словах только те самые символы, uk im и eb. Не знаю, что это означает. Наверное я немного тупой. Надеюсь что-то даст то, что 1 строчка совпадает со второй на глазок на 85%

Аноним 14/08/14 Чтв 13:03:40  #46 №73625453 

>>73625115
>одной
"Οτι" - похоже на союзы "и" или "а", Но если бы "τι" отдельно не встречалось бы в тексте, у нас была бы уже 1 буква.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:04:27  #47 №73625490 

>>73625435
очень много сочетаний по 2 буквы, которые отдельно не встречаются.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:04:53  #48 №73625508 

Это никак не переводится, это рандомный набор греческого алфавиита.

Мимолингвист

Аноним 14/08/14 Чтв 13:05:35  #49 №73625545 

>>73625453
Настаиваю на частотности в очередной раз, символ ε из φε 51% встречается в тексте с частотой в 9.23%,Э что отлично совпадает с частотой буквы А в русском языке. Пока сходится.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:06:02  #50 №73625571 

>>73625508
Поясни.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:06:09  #51 №73625576 

>>73625508
Для рандомного набора сохраняется некоторая система. Так что вряд ли.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:07:29  #52 №73625638 

>>73625545
Проверь αλ и особенно αλνο, тоже часто очень встречается. И вообще поделись колдунством своим, где ты высчитываешь эти
>с частотой в 9.23%

Аноним 14/08/14 Чтв 13:08:37  #53 №73625695 

>>73625576
Система, которая тебе кажется. Повторяющиеся слова, слова, в которых заменены слоги - вот и вся система. Я такой текст любыми иероглифами или алфавитом напишу. даже если не знаю его.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:08:40  #54 №73625698 

Ρτοακukψιυεοδνοσυκειοδτι
Приготовить Pro фунтов на квадратный дюйм у подкожно С.В. запах Великобритани с МФУ ошибки
Расходимся.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:08:54  #55 №73625708 

Я вот думаю, нужно сначала либо в латинскую либо в русскую раскладку весь текст перевести. Потом прочитаем, что получилось, и попробуем расшифровать.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:09:30  #56 №73625735 
14080073701570.webm

Аноним 14/08/14 Чтв 13:09:49  #57 №73625753 

>>73625695
Ну может быть.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:11:32  #58 №73625850 

>>73625449
И это печально. Потому что это сильно похоже на какой-нибудь иврит или арабский, где смена буквы может означать смену значения.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:11:47  #59 №73625868 

>Ξιν αλτι ξσαλνοσυκτιεν, αγοδακuk ακukαλ οδνοκεβαγακebει.
>Ξιν αλτι ξσαλνοκεβτιεν, ακukοδαγυνατνοκεβ ακimαλ βαακukηιφευειμζεηι.
Различия: συκ-κεβ, γ-κuk, κuk-γυνατνοκεβ, uk-im

И кстати
Ρακukεζοδακimενυν
Ρακu ζοδακi
раки-собаки

Аноним 14/08/14 Чтв 13:13:02  #60 №73625922 

>>73625868
ВОТ РАКИ! ВОТ СОБАКИ!

Аноним 14/08/14 Чтв 13:13:06  #61 №73625924 

Ρτοακebψιυεοδνοσυκειοδτι
И б г пси ДЕО только то, что соглашения там шир

Аноним 14/08/14 Чтв 13:14:29  #62 №73625984 

>>73625924
Как ты это делаешь?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:15:00  #63 №73626009 

>>73625850
Блин, те буквы были в связке ακim ακuk ακeb

Аноним 14/08/14 Чтв 13:15:08  #64 №73626012 

>>73625638
>αλ
37 раз

>αλνο
10 раз.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:16:14  #65 №73626054 

>>73625708
Так что насчет моего предложения, антуаны? Я думаю, так легче всего будет расшифровать.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:16:41  #66 №73626077 

>>73626009
Быстропроверил, ακ больше нигде не встречается кроме этих связок.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:17:05  #67 №73626105 

>>73626009
Может, im uk eb - это суфиксы?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:17:13  #68 №73626110 

Сначала нужно понять, означает ли один символ одну букву или нет, и от этого уже плясать. Если же одна буква может выражаться либо одним либо двумя по вкусу шифратора, то это вообще пиздец и содомия

Аноним 14/08/14 Чтв 13:19:37  #69 №73626235 

Сейчас грека приведу в тред, он пояснит. Это очевидно греческий.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:20:35  #70 №73626290 

>>73626235
Это будет хорошо.

Алсо, греки - няшки.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:21:34  #71 №73626344 

>>73626290
Ванилус ещё какой няшка, но что-то не отвечает.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:22:08  #72 №73626384 

>>73626235
Если с греческого то
ατιμηι бесценным
Ειμηι сохранить
Остальное из ОП-поста просто бред. Переводчик только это понимает.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:22:16  #73 №73626388 

Значит, так.
Крайне часто в конце слов встречается "υε"

Ρακukαγνοσυκ εζοδακukυκακuk αλτι πιυναττιοδ, ακebαλακeb
Ρακukαγνοκεβ εζοδακukυκακeb αλτι πιυναττιοδ, ακebαλ
Добавление окончания меняет смысл слова, или даже всего предложения (?) Потому что в естественной речи нет никакого резона писать два предложения подряд, отличающихся лишь окончанием одого слова, если только это не стих. В любом случае, эти два слова однокоренные, и это странно даже для стихотворения.

Существуют устойчивые буквосочетания, "υε", im, uk, eb, αλ, τι, κu и так далее. Ни о чём не говорит, может оказаться как буквосочетанием так и буквами.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:23:11  #74 №73626430 

Блять, у меня уже мозги плавятся.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:23:15  #75 №73626434 

Вброшу пока сюда, чтобы не проебать, фиксы принимаются.

αγ
ακ
πι
βα
το
ηι
οδ
θι
Συ
ζε
ιμ
υε
ξσ
αλ
τι
ψι
νο

Аноним 14/08/14 Чтв 13:23:44  #76 №73626455 

>>73626388
Существуют устойчивые буквосочетания, "ma", m, ku, eb, αλ, τι, su, ka и так далее.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:24:19  #77 №73626493 

>>73626235
Что-то носитель языка спит, наверное.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:25:12  #78 №73626533 
14080083129140.png

Наркоманы, блядь.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:25:29  #79 №73626556 

>>73626455
целых 75 востов держался, не узнаю родной /b/

Аноним 14/08/14 Чтв 13:25:29  #80 №73626557 

>>73626434
Теперь можно со стопроцентной уверенностью сказать, что это петушиный.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:25:38  #81 №73626563 

>>73626533
Уйди, понидитё.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:26:02  #82 №73626580 

>>73623314
Буквы греческие, но текст не греческий и даже не древнегреческий. Это либо троллинг, либо шифр, инфа 100%.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:26:06  #83 №73626585 

>>73626533
Иди в крымотред конями своими срать.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:26:17  #84 №73626594 

Блять, ОП, ты какой-то Манускрипт Войнича нашел походу. Либо перевод МВ.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:27:00  #85 №73626635 

>>73623314
Рот какал собак ебал карлик вазэктомия.

Где мой приз?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:27:10  #86 №73626645 

φε 51% вполне может быть Fe 51%, не?
>>73626563
Пони-няшки

Аноним 14/08/14 Чтв 13:27:48  #87 №73626668 

>οδακebυκακeb

Обакебукакеб
Обакебукаке
Обакебукак
Обакебука
Обакебук
Обакебу
бакебу
акебу
кебу
ебу
еб

Аноним 14/08/14 Чтв 13:27:52  #88 №73626678 
14080084722220.jpg

>>73626563
>>73626585
Ну и ебитесь конем тогда, сами расшифруете.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:28:18  #89 №73626699 

>>73626580
Охуительная история. То-то мы не догадались, что буквы греческие, а слова нет.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:28:47  #90 №73626732 

>>73626645
Описание какого-нибудь материала?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:29:15  #91 №73626759 

>>73626645
51 процент железа?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:29:15  #92 №73626760 

>>73626699
Мог быть древнегреческий, его в GT так не переведешь.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:29:46  #93 №73626791 

>>73626760
А может это какой-нибудь диалект?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:30:16  #94 №73626819 

>>73626645
Марка стали может? Где 51% железа? Нигде, думаю. Да и почему именно 51%

Аноним 14/08/14 Чтв 13:30:26  #95 №73626825 

>>73626732
ПАЦАНЫ ЭТО РЕЦЕПТ ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ

Аноним 14/08/14 Чтв 13:30:39  #96 №73626833 

Напоминает расшифровку файнридером рецепта врача.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:31:05  #97 №73626855 

>>73626833
Кек

Аноним 14/08/14 Чтв 13:32:16  #98 №73626927 

>>73626819
гугл:
Пыль ферросплавов (железо - 51%. кремний - 47%) (по железу)

Аноним 14/08/14 Чтв 13:33:07  #99 №73626984 

>>73626819
Вообще, насчет железа скорее всего может быть все правильно, ибо мой батя был химиком. Но он работал с сельским хозяйством.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:33:41  #100 №73627023 

Я думаю, что тут таки два символа обозначают одну букву. Что если каждому символу соответствует цифра, которая входит в порядковый номер буквы из исходника?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:34:37  #101 №73627074 

>>73626791
Нет, там много совсем нехарактерных окончаний ("gakuk", "oakeb"), а предлоги ("M") - это вообще жесть.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:34:49  #102 №73627083 

>>73627023
Откуда тогда слова с нечётным количеством символов?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:35:16  #103 №73627110 

>>73627083
Ебень какая-то.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:35:21  #104 №73627117 

>>73623314
>Καγικυευνικ
Карасик

Аноним 14/08/14 Чтв 13:35:52  #105 №73627143 

>>73627083
Мне кажется, что таблица со всеми буквами поделена на три или четыре сектора как бы, и буквы из первого сектора шифруются одним символом, из второго двумя, из третьего тремя и так далее.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:36:38  #106 №73627201 

>>73627023
над составить таблицу 2-3 буквенных сочетаний и сравнить ее с частотами жинерик текста))

Аноним 14/08/14 Чтв 13:36:57  #107 №73627221 

>>73627074
Ну вот смотри, нехарактерные окончания напоминают какие-нибудь восточные языки. То есть, смесь например персидского/арабского и греческого. Ведь было еще государство Понт.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:37:26  #108 №73627248 

>>73627201
Правильно мыслишь, ага. Кто займётся? Нужен список устойчивых символьных сочетаний.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:37:47  #109 №73627263 

>>73627221
НИХУЯ У НЕГО ТОГДА БАТЯ

Аноним 14/08/14 Чтв 13:38:04  #110 №73627271 

>>73627201
+есть буквы из кириллицы, греческого, латиницы.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:38:17  #111 №73627294 

Буквы в словах могут быть и перемешены по аналогии с, так называемым, эффектом Кембриджского университета. Вот линк на хабру:
http://habrahabr.ru/post/122163/

Аноним 14/08/14 Чтв 13:38:50  #112 №73627320 

>>73627201
Нельзя будет ничего сравнивать, пока ты не выяснишь, сколько букв в исходном тексте, потому что частота меряется на 1000 символов

Аноним 14/08/14 Чтв 13:39:00  #113 №73627328 

>>73627248
попробую на пистоне накидать, щас мамка борщик кушать зовет

Аноним 14/08/14 Чтв 13:39:17  #114 №73627345 

ψ

Аноним 14/08/14 Чтв 13:39:43  #115 №73627378 

>>73627263
Но у меня батя ведь был химиком, а не историком. Да и в общем-то особо за пределы своей науки он не выходил.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:41:06  #116 №73627453 

>>73627378

Это не химический текст, слишком мало цифр, как мне кажется. Хотя, вот эти вот различающиеся лишь окончаниями слова сильно похожи на латинские названия соединений, это да, это хорошая зацепка была бы.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:41:36  #117 №73627479 

>>73627221
Труднопроверяемая гипотеза. Я бы для начала проверил, не шифр подстановки ли это: нужно взять и составить частотный список букв или сочетаний, а потом можно было бы взять частотные списки русского и английского языков, для начала, и попробовать сделать подстановку.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:42:06  #118 №73627499 

>>73627453
СИКРЕТНАЯ Пошаговая химическая инструкция.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:42:27  #119 №73627519 

>>73627378
а в какой папке ты это нашел?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:42:35  #120 №73627533 

>>73627479
Уже делал с русским, хуета получается.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:43:34  #121 №73627586 

>>73627519
Более того, искал ли ты дешифратор? Сделай RAW-слепок диска или прогони этот хард восстановщиком удалённых файлов, может, найдёшь много интересного.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:44:34  #122 №73627629 

>>73623314
Это марсианский!

Аноним 14/08/14 Чтв 13:45:05  #123 №73627652 

>>73627519
В "Моих Документах", лол.

>>73627586
Прогонял уже последним, ничего нету.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:45:39  #124 №73627682 

>>73627499
ЭТО ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КАКОГО-НИБУДЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО НАРКОТИКА

Аноним 14/08/14 Чтв 13:46:39  #125 №73627733 

>>73627682
ЭТО ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАХВАТУ МИРА

Аноним 14/08/14 Чтв 13:47:32  #126 №73627765 

α β
γ δ
ε ζ
η θ
ι κ
λ μ
νξ
ο π
ρ ς
σ τ
υ φ
χ ψ
ψ

Аноним 14/08/14 Чтв 13:47:49  #127 №73627779 
14080096696370.gif

>>73627733
ЗАГАДКА РАЗГАДАНА, ОП, ЗАКРЫВАЙ ТРЕД

Аноним 14/08/14 Чтв 13:47:50  #128 №73627780 

>>73626833
А что-то в этом есть. Куча букв с хвостиками, сочетания типа πιινιμ и ενιν, заглавные буквы в словах посреди предложения, сам внешний вид текста. Может быть оригинал вдобавок перевернут/отзеркален.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:47:57  #129 №73627786 

>>73627733
/b/, на острие науки
Первый раз когда филологам и языковедам понадобились их знания

Аноним 14/08/14 Чтв 13:48:59  #130 №73627832 

>>73627765
Это что?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:49:06  #131 №73627840 

>>73627765
это что блять?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:49:28  #132 №73627858 

>>73627780
А какая дата изменения файла?
Файн ридер-то тогда существовал вообще?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:49:33  #133 №73627865 

>>73627779
Кто эта тян на пике?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:49:41  #134 №73627876 

ЭТО ИНСТРУКЦИЯ ПО ВАРКЕ МЕТА

Аноним 14/08/14 Чтв 13:50:04  #135 №73627900 

>>73627865
Мультяшка какая-то, не знаю, я просто гифку сохронил.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:50:07  #136 №73627903 

>>73627858
Сейчас посмотрю.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:50:18  #137 №73627914 

>>73627832
>>73627840
Очевидный греческий алфавит. Только без омеги.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:50:25  #138 №73627917 

>>73627765
Это ведь древнерусский алфавит, да?

Аноним 14/08/14 Чтв 13:50:39  #139 №73627928 

Я ДЕКОДИРУЮ ЭТО И СтАНУ УСПЕШНЫМ!

Аноним 14/08/14 Чтв 13:51:09  #140 №73627957 

>>73627917
Ты что! Это алфавит протоукров.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:51:09  #141 №73627958 

>>73627914
>Очевидный греческий алфавит. Только без омеги.
Все правильно. Омеги не нужны.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:51:12  #142 №73627964 

Я ЗНАЮ ПОСОНЫ, Я ЗНАЮ, ЭТО У ОПА БАТЯ ТАК ХЕНТАЙНЫЕ ОЧЕРКИ СВОИ КОДИЛ И СОХРАНЯЛ, ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ ТОГДА БЫЛО, НЕ ТО ЧТО СЕЙЧАС

Аноним 14/08/14 Чтв 13:52:03  #143 №73628004 

>>73627958
Опередил, содомит!

Аноним 14/08/14 Чтв 13:53:22  #144 №73628071 

Α Β Γ Δ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ ΢ Σ Τ Υ Φ Φ Ψ Ω

Аноним 14/08/14 Чтв 13:53:32  #145 №73628082 

>>73627858
Последнее изменение было в 2002 19 Мая.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:53:57  #146 №73628095 

Α Β Γ Δ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ ΢ Σ Τ Υ Φ Φ Ψ Ω

Аноним 14/08/14 Чтв 13:55:03  #147 №73628160 

>>73628082
>2002 19 Мая
Greek Genocide Remembrance Day

Аноним 14/08/14 Чтв 13:55:12  #148 №73628169 

>>73628095
Нахрен нам этот алфавит? Мы уже поняли, что это греческий.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:55:44  #149 №73628200 

>>73623314
ОП-хуй, если это твой файл, выдай максимальную инфу о его происхождении.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:56:09  #150 №73628221 
Аноним 14/08/14 Чтв 13:56:41  #151 №73628248 
Аноним 14/08/14 Чтв 13:56:44  #152 №73628253 

>>73628221
ПИКИ ТОЧЕНЫ

Аноним 14/08/14 Чтв 13:56:48  #153 №73628256 

>>73627900
> Мультяшка какая-то
Nu esmi kontorasne! Seso papsertui
>>73627865
Это из Чунибья.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:56:50  #154 №73628259 

>>73627865
Кумин Цуюри с чунибьё
http://www.world-art.ru/animation/animation.php?id=789

Аноним 14/08/14 Чтв 13:56:55  #155 №73628266 

Όποιος διαβάζει το λάβετε Κριμαία.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:57:13  #156 №73628284 

http://learncryptography.com/51-attack/

Аноним 14/08/14 Чтв 13:58:46  #157 №73628365 

>>73628200
Это не мой файл, это файл, который я нашел на батином компе. Обычный текстовый файл, создан в 1999 году, 6 Февраля. Последнее изменение было в 2002 году, 19 мая. Это все, что я могу об нем сказать.

Аноним 14/08/14 Чтв 13:58:47  #158 №73628368 

>>73628284
не ты один об этом подумал

Аноним 14/08/14 Чтв 13:58:55  #159 №73628374 

>>73623562
СКА БЛЯ

Аноним 14/08/14 Чтв 14:01:54  #160 №73628515 

ГРОБ ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПИДОР САТАНА

Аноним 14/08/14 Чтв 14:01:56  #161 №73628519 

>>73628365
Ну и все, пиздец. Без ключа хуй тут что сделаешь. Зови экстрасенса общайся с батей

Аноним 14/08/14 Чтв 14:02:24  #162 №73628542 
Аноним 14/08/14 Чтв 14:02:32  #163 №73628548 

Ладно, аноны, похоже тред скатили в содомию, поэтому пойду сам попробую расшифровать.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:03:22  #164 №73628586 

давай сам оригинальный файл сюда!

Аноним 14/08/14 Чтв 14:03:23  #165 №73628588 

>>73628365
1999, 6 Февраля — Под эгидой Контактной группы (страны НАТО и Россия) прошли переговоры между югославскими властями и косовскими албанцами в замке Рамбуйе под Парижем, в попытке прекратить войну в Косово. Переговоры закончились безрезультатно.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:03:39  #166 №73628601 

>>73628519
какой блять ключ, придурок?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:04:29  #167 №73628635 

>>73628601

на 42

Аноним 14/08/14 Чтв 14:04:40  #168 №73628645 

>>73623314
Не благодарите.

Когда мне было сорок шесть лет, и мой сын ходил срать я всё время как-бы невзначай крутился возле толчка, и всё спрашивал, что ты там затих, почему тебя не слышно.

первый раз он не ответил, так я начал ломиться в дверь, и орать, что ты там молчишь, что с тобой.

начал материться, и говорить, что вообще дверь с петель сниму.

ещё я ругался, если сына срёт и не смывает, причём не просто вконце срания, а непосредственно после вылезания какашки.

мотивировал я это тем, что воняет, и сам потом ему говорил:

вот я какну и смываю, и ты так делай.

однажды он срать сел, ну а я у двери встал в отдалении, слышу он жопу вытер, и на пол накарачики присел, а там щель очень широкая снизу у двери, ну я в щель и смотрю, а там он тоже на карачиках сидит и в щель смотрит, ну я ему и говорю: ты чё ебанутый, чё ты там делаешь.

я кстати специальные травы, с концентрацией заварки в 51%, пью, чтобы срать часто.

сру по пять раз в день, правда потом жопу жжот, и ещё газы испускаю иногда.

реальная история. я не отчим

Аноним 14/08/14 Чтв 14:04:47  #169 №73628655 

>>73628601
Закрытый.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:05:42  #170 №73628699 

>>73626668
>Обакебукакеб
>обак ебу как еб
>собак ебу как ебанутый
паста с вк, расходимся

Аноним 14/08/14 Чтв 14:06:23  #171 №73628726 

>>73628645
УРААА. Хоть кто-то догадался. ВИН. тред закрыт

Аноним 14/08/14 Чтв 14:07:16  #172 №73628755 

>>73628284
Его батя - Сатоши?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:08:34  #173 №73628819 

>>73627780
Пробежался глазами по тексту. Первые две строчки почти одинаковы, за исключением некоторых букв, схожих по начертанию. Возможно, первая строка - заголовок, вторая - собственно начало текста. Во втором блоке три строки подряд начинаются с Г - возможно, список. В третьем блоке после двоеточия имеются строки, начинающиеся с Г, Z, Ξ - возможно, 1, 2, 3 в нумерованном списке. Итого все это похоже на хуево распознанный конспект лекции.

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:08:45  #174 №73628830 

>>73628601
Ясно

Аноним 14/08/14 Чтв 14:08:56  #175 №73628844 

>>73628635
Где он? В пизде он. Хахахахаха.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:11:19  #176 №73628953 
14080110792300.jpg

>>73628844
Евгений Ваганыч?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:11:29  #177 №73628972 

Ладно, решил вернуться сюда, ибо из меня хуевый дешифровщик.

>>73628586
Держи, няша. http://rghost.ru/private/57462205/f06c908fcea3fc1ec616dcb208998727

Аноним 14/08/14 Чтв 14:11:31  #178 №73628975 

ПАЦАНЫ Я ВСЛУХ ЧИТАЛ И СЛУЧАЙНО САТАНУ, ЧТО ДЕЛАТЬ? БРАТ УМЕР, КОМПЬЮТЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПО УГЛАМ СИДЯТ ДЕМОНЫ, ПИШУ ИЗ СОРТИРА С КАЛЬКУЛЯТОРА!!1

Аноним 14/08/14 Чтв 14:13:55  #179 №73629093 

Слушайте, а что если просто буквы заменить на им противоположные? Или уже была такая версия/

Аноним 14/08/14 Чтв 14:14:08  #180 №73629099 

Долбоебы, это код Петруччи. Дешифровщики ебаные. на вскидку, там описание диэлектрических свойств латуни и что то еще, не совсем мне понятное

Аноним 14/08/14 Чтв 14:15:40  #181 №73629168 

>>73628365
Батя кем у тебя работает? Организовывал ли он файлы или сваливал в одну мусорку? Лежит ли файл в папке Downloads или в какой-то своей папке?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:15:43  #182 №73629171 

>>73629099
Хули ты пиздишь, мудак, гугль вообще про такое не слышал, похоже.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:16:14  #183 №73629185 

>>73629099
Точно?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:16:25  #184 №73629191 

>>73628975
Что сатану?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:16:51  #185 №73629206 

>>73629099
>код Петруччи
А что это за херня? Гугл молчит.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:17:30  #186 №73629240 

>>73629191
Случайно.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:17:33  #187 №73629243 

>>73629191
СЛУЧАЙНО

Аноним 14/08/14 Чтв 14:17:37  #188 №73629248 

Посаны, немного не по теме. Может кто подкинуть софта для частотного анализа?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:18:06  #189 №73629270 

>>73629240
>>73629243
Вот это хайв!

Аноним 14/08/14 Чтв 14:18:26  #190 №73629290 

>>73629168
Я уже говорил - химиком работал. Особо не организовывал, складывал в мои документы. Разве что иногда делал папки, но это только для каких-либо списков. Файл лежал в папке Мои Документы.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:19:43  #191 №73629341 
14080115836100.png

Мистика.
вк/club6894951

Аноним 14/08/14 Чтв 14:19:50  #192 №73629346 

>>73629248
Как раз таки по теме. Но хуй знает, только что нашёл такой. http://abak.pozitiv-r.ru/text/97-freq-letter

Аноним 14/08/14 Чтв 14:20:16  #193 №73629360 

>>73629206
Это известный способ шифрования придуманный Энель Петрушкой и Жаком Укропчиком.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:20:53  #194 №73629393 

>>73628645
>>73629099
Идите нахуй, провокаторы.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:21:50  #195 №73629446 
14080117109560.gif

Это пароль от твиттора Медведева.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:22:26  #196 №73629480 

Может запилим заранее для следующего треда шапку, где поясняется за то, что мы придумали?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:23:12  #197 №73629518 

Пацаны, я думаю надо особое внимание уделить названию файла. Ведь легче расшифровать слово или аббревиатуру в названии файла, чем такую стену текста. Тем более, поняв смысл названия текста - поймём смысл текста.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:23:40  #198 №73629544 

>>73629341
Надо написать чуваку, спросить, почему именно такое название.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:23:50  #199 №73629554 

http://www.4shared.com/audio/EroOATWs/05_-_Alter_Breed_-_Back_In_Bla.html?locale=ru
А как вам такое, я думаю проще всего начинать поиски именно с названия файла

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:23:56  #200 №73629559 

>>73629480
Не надо, тред - ганво.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:24:19  #201 №73629575 

>>73629518
Ну давай. С чего начнем? С чем у тебя название файла ассоциируется?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:24:22  #202 №73629580 

Какие же вы тут дауны все... Зеркало подставьте, кретины.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:24:43  #203 №73629611 

>>73629171
>>73629206
А теперь слушай сюда идиоты. Это довольно известный код, но не для пидораса всякого. Мы проходили его на курсах в академии гру. Он подрузамевает буквосочетание обратных символов и повторяющихся междомеметий

Аноним 14/08/14 Чтв 14:25:03  #204 №73629628 

>>73629559
Получается, ты говноед?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:25:49  #205 №73629669 

>>73629341
ikhiuh этот тот же qwerty для компактноблядей

Аноним 14/08/14 Чтв 14:26:31  #206 №73629706 

>>73629669
>ikhiuh
Для кого?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:27:08  #207 №73629747 

>>73629611
У меня из экрана уже течет!

Аноним 14/08/14 Чтв 14:27:09  #208 №73629749 

>>73629706
Для твоей мамки.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:27:38  #209 №73629775 

>>73629575
с горловой еблей, а почему ты спрашиваешь?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:27:51  #210 №73629789 

>>73628975
БЛЯДЬ, ТЫ ОДЕРЖИМЫЙ, С КАЛЬКУЛЯТОРА НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ, СУКА,666

Аноним 14/08/14 Чтв 14:28:04  #211 №73629798 

>>73629706
апыавы
fgsfds
кот наступил на клавиатуру

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:28:09  #212 №73629801 

Лалки блядь - Это код Петруччи

сажа, скрыл

Аноним 14/08/14 Чтв 14:28:33  #213 №73629824 
14080121132730.png

>>73629580
НУ ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО БЛЯТЬ

Аноним 14/08/14 Чтв 14:28:37  #214 №73629829 

Почитайте как ломали шифр Виженера или сложный шифр Цезаря. Думаю надо просто найти какую-то прогу для частотного анализа, а потом сравнить с таблицами для разных языков. Узнав язык, думаю уже не сложно будет расшифровать. Но это только в том случае, если шифр моноалфавитный (господи, кто этим ровном пользуется...).

Аноним 14/08/14 Чтв 14:28:40  #215 №73629830 

>>73629669
>ikhiuh этот тот же qwerty для компактноблядей
Как так, если буква i встречается два раза?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:28:48  #216 №73629835 

αγ
ακ
πι
βα
το
ηι
οδ
θι
Συ
ζε
ιμ
uk
υε
ξσ
αλ
τι
ψι
νο
ικ
φε
υκ
eb
εν
ιν
im
ατ
κεβ
σσ
ιε
υν
ει
σκ
κ
μ

получился примерно такой вот алфавит

Аноним 14/08/14 Чтв 14:29:15  #217 №73629857 

>>73629747
Дебил не видит фактов. Вот такое быдло в России составляет 60 процентов населения

Аноним 14/08/14 Чтв 14:29:39  #218 №73629873 

http://www.youtube.com/watch?v=lH1lAyljZlY

Аноним 14/08/14 Чтв 14:29:41  #219 №73629876 

>>73626668
sodomit

Аноним 14/08/14 Чтв 14:30:47  #220 №73629940 


>>73629835
А теперь - частотный анализ!

Аноним 14/08/14 Чтв 14:31:05  #221 №73629951 

>>73629829
Пытался поискать шифтер байтовый какой-нибудь, но только для простого Цезаря находится, плюс к тому же тут явно много пар символов. Самому впадлу писать, к тому же тут что-то ещё.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:31:18  #222 №73629970 

Дайте зеркальное изображение текста.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:31:44  #223 №73629998 

>>73629970
>>73629824

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:32:15  #224 №73630021 

Опять дауны из сн вытекли.
Зарепортил.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:32:16  #225 №73630022 

Блядь, очевидно, что это древнегреческий, онлайн переводчиков с которого нет, да и клавиатуры специальной нет, поэтому человек видимо вводил текст смесью новогреческого алфавита и латинских букв, которых нет в современном греческом.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:32:16  #226 №73630023 

>>73629835
Где заглавные?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:33:10  #227 №73630053 

Если следовать коду Петруччи, тут написано.
Двумерный ряд Латуни электролитическая диссоциация подвергся образованию двух рядов артефактов

Аноним 14/08/14 Чтв 14:33:33  #228 №73630068 

>>73629341
> Мiша Овчар
Почему я не удивлен, что даун-ОП даже не соизволил создать себе фэйкоакк?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:33:49  #229 №73630083 

>>73629835
Мало, там ещё всяие Οτ Ετ

Аноним 14/08/14 Чтв 14:34:11  #230 №73630104 

Котаны, я вам вайпера нанял. Сейчас весь харкач завайпает и разгадаем, базарю.
https://2ch.hk/b/res/73628206.html

Аноним 14/08/14 Чтв 14:34:14  #231 №73630110 

>>73629857
Да, "мы гру проходили сикретный шифр не для всех" - охуенный факт. Иди уже отсюда, не размешивай годный тред своим охуительным юмором, ГРУшник мамкин.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:35:01  #232 №73630146 

>>73630023
заглавные Γ Κ Ο Ρ итд отбросил, ибо они 99% ен несут никакой ценности в тексте. В алфавите не исключены ошибки, но примерное количество очень подходит по русский алфавит

Аноним 14/08/14 Чтв 14:35:38  #233 №73630176 

>>73630110
Я тебе уже наглядно продемонстрировал на что я способен пидорас

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:35:47  #234 №73630182 
14080125475870.jpg

>>73630068
Лицо двачей

Аноним 14/08/14 Чтв 14:36:04  #235 №73630191 

>>73630068
Потому что я не сижу ВК? Я ведь в Фейсе сижу, а не в вашей параше с мобильниками.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:36:08  #236 №73630199 

>>73630182
Группа создана пиздец давно, не баламутьте воду.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:38:50  #237 №73630297 

>>73630104
Пошел нахуй, пидор.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:39:08  #238 №73630311 

>>73630199
Я тебе сейчас хуй побаламучу. Дешифруй быстрее, баламут.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:39:31  #239 №73630328 

>>73629835
>αγ
61
>ακ
213
>πι
35
>βα
59
>το
69
>ηι
62
>οδ
146
>θι
14
>Συ
41
>ζε
86

Заебался что-то дальше делать.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:41:30  #240 №73630421 
14080128907300.png

Истина где-то рядом...

Аноним 14/08/14 Чтв 14:41:42  #241 №73630435 

>>73630328
Это целиком текст?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:41:49  #242 №73630439 

>>73630328
И что значат эти цифры?

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:41:54  #243 №73630444 

>>73623314
> Нашел файл у бати
Так у него и спроси что это, дебил.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:42:02  #244 №73630453 

ψОИВАНim АНebАЛ АНukИВζЕИВСИηОμАЛТОИВ

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:42:36  #245 №73630489 

ОП-хуй создает эти треды на ночном, где вкидывает всякое говно, которое дешифруется за 10 минут. Скорее всего, он - параноидальный шизофреник, судя по расшифрованным сообщениям из предыдущих тредов.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:42:41  #246 №73630491 

>>73630444
НО БАТЯ УМЕР

>>73630453
ИВАН ПРИЗВАЛ РЕПТИЛОИДОВ

Аноним 14/08/14 Чтв 14:42:41  #247 №73630492 

>>73630421
Капитан, я уже в ОП-посте указывал, что это перекат из СН.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:43:06  #248 №73630509 

>>73630444
Он же умер давно, заебал тупить.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:43:40  #249 №73630543 

>>73630435
Да, по всему тексту поиском в н++.
>>73630439
Кол-во комбинаций в тексте.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:43:57  #250 №73630557 

>>73630489
Какие треды на ночном, наркоман? Я впервый раз тут этот тред создал.

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:44:30  #251 №73630595 
14080130708200.jpg

>>73630491
>>73630509
Ну пиздец теперь.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:45:20  #252 №73630637 

>>73630543
Результат частотного анализа введенного текста
Проведен анализ текста
Количество символов в тексте 4555
Количество пробелов 340
Количество цифр 0
Количество точек и запятых 48
Количество английских букв 59
Количество русских букв -367

Посимвольная статистика и частотный анализ
Символ ι встречается 521 раз. Частота 11.44%
Символ α встречается 508 раз. Частота 11.15%
Символ ε встречается 459 раз. Частота 10.08%
Символ κ встречается 373 раз. Частота 8.19%
Символ ο встречается 352 раз. Частота 7.73%
Символ встречается 340 раз. Частота 7.46%
Символ τ встречается 328 раз. Частота 7.20%
Символ ν встречается 252 раз. Частота 5.53%
Символ υ встречается 241 раз. Частота 5.29%
Символ δ встречается 146 раз. Частота 3.21%
Символ σ встречается 136 раз. Частота 2.99%
Символ λ встречается 120 раз. Частота 2.63%
Символ μ встречается 100 раз. Частота 2.20%
Символ ζ встречается 100 раз. Частота 2.20%
Символ β встречается 95 раз. Частота 2.09%
Символ u встречается 80 раз. Частота 1.76%
Символ k встречается 80 раз. Частота 1.76%
Символ γ встречается 67 раз. Частота 1.47%
Символ m встречается 61 раз. Частота 1.34%
Символ i встречается 61 раз. Частота 1.34%
Символ . встречается 48 раз. Частота 1.05%
Символ ξ встречается 44 раз. Частота 0.97%
Символ ψ встречается 34 раз. Частота 0.75%
Символ ρ встречается 9 раз. Частота 0.20%
Символ встречается 0 раз. Частота 0.00%

Аноним 14/08/14 Чтв 14:46:17  #253 №73630694 

>>73630637
>0 цифр
вут тут-то ты и обосрался

Аноним 14/08/14 Чтв 14:46:24  #254 №73630699 

>>73630637
>Количество цифр 0

Были же цифры! Что за нахуй?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:46:29  #255 №73630709 

на форчонге у греков спросите

Аноним 14/08/14 Чтв 14:46:49  #256 №73630723 

>>73630637
>Количество цифр 0
ВИ ВСЁ ВРЁТИ!!!

Аноним 14/08/14 Чтв 14:47:00  #257 №73630737 

>>73630694
Я-то тут при чём?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:47:02  #258 №73630742 

Название файла переводится либо как "тело", либо это транслит какого то пиздоглазого слова

Аноним 14/08/14 Чтв 14:47:17  #259 №73630754 

αλτι по частоте очень похоже на "если" или "для"

Аноним 14/08/14 Чтв 14:47:53  #260 №73630782 

>>73630737
а ты вообще кто?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:48:05  #261 №73630797 

>>73630637
Эта фигня не подходит, к тому же она как-то странно цифры считает действительно.

sageАноним 14/08/14 Чтв 14:48:33  #262 №73630827 

>>73630421
>mail.agent

Аноним 14/08/14 Чтв 14:49:57  #263 №73630888 

>>73630637
А что если I выступает в роли пробела(встречается довольно часто, да и слова с виду неплохо бы разделяла?
И, кстати, на счёт "два символа на букву" точно все слова имею чётное число символов?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:50:12  #264 №73630906 
14080134123340.jpg

>>73630797
А может цифры вовсе и не цифры???

Аноним 14/08/14 Чтв 14:51:53  #265 №73630996 

>>73630888
Ρτοακukψ ι υεοδνοσυκε ι οδτ ι -оригинал
Rtoakukps yeodnosyke J J J сСт - гугл(греч -> рус)

Аноним 14/08/14 Чтв 14:52:06  #266 №73631006 

>>73630906
Кстати отличная мысль, цифры ещё раз доказывают состоятельность теории о простой двухсимвольной замене.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:52:54  #267 №73631042 

>>73631006
ок, на какой язык надо заменять?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:53:11  #268 №73631060 

φε скорее всего "на"
А вообще, это не язык нихуя, слишком много слов которые встречаются только один раз, похоже на битую кодировку, только оче хитро битую

Аноним 14/08/14 Чтв 14:53:22  #269 №73631067 

>>73630888
>точно все слова имею чётное число символов?
Не все, но слишком много пар символов повторяется. Какие-то не исключены видимо. Ещё возможен вариант с мусором.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:53:55  #270 №73631086 

>>73631042
Нужен скрипт, который посчитает количетсво вхождений каждой из букв >>73629835, сопоставить после этого им буквы русского и английского и посмотреть, что получистя.


Аноним 14/08/14 Чтв 14:54:04  #271 №73631093 

>>73631042
Думаю, что русек.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:54:05  #272 №73631094 

>>73631067
А что там с товарищем майором?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:54:35  #273 №73631120 

>>73630827
НО КАК?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:54:45  #274 №73631127 

>>73630782
Шифрую сиджу, а что ты хотел?

Аноним 14/08/14 Чтв 14:55:08  #275 №73631137 

>>73631006
Обоснуй слова с нечетным количеством символов и отсутствие строчных аналогов некоторых имеющихся заглавных букв и сочетаний

Аноним 14/08/14 Чтв 14:55:49  #276 №73631171 

это вебпанк

Аноним 14/08/14 Чтв 14:56:10  #277 №73631192 

>>73631171
это вепбанк

Аноним 14/08/14 Чтв 14:57:45  #278 №73631259 

>>73631192
>>73631171
это вебпанк

Аноним 14/08/14 Чтв 14:58:35  #279 №73631301 

>>73631192
>>73631259
это вепбанк

Аноним 14/08/14 Чтв 14:58:58  #280 №73631321 

>>73631171
>>73631192
>>73631259
Это семен.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:59:19  #281 №73631341 

>>73631094

Околел, юродивый.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:59:25  #282 №73631348 

>>73631137
Нечётные можно обосновать мусорными символами. Там, мне кажется, разные символы у строчных и заглавных в греческом, возможно поэтому. Меня сейчас плавит после обеда, потому соображаю херово. Может быть какие-то символы не были зашифрованы, хотя это маловероятно.

Аноним 14/08/14 Чтв 14:59:25  #283 №73631349 

>>73631301
>>73631259
это вебпанк

Аноним 14/08/14 Чтв 15:00:18  #284 №73631386 

>>73631348
А что кушал? :3

Аноним 14/08/14 Чтв 15:01:04  #285 №73631421 

>>73631321
Эт долбаёб.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:01:30  #286 №73631441 

>>73631259
Ξτο βεδπαηk

Аноним 14/08/14 Чтв 15:01:36  #287 №73631448 

А как насчет такой версии, это обычный текст написанный на русском языке, но исковерканный каким нибудь вирусом, на подобие этого http://ekb911.ru/novosti/ostorozhno!-virus-shifrovalshhik-trojan.encoder.225
Алсо, если исходный текст не на русском/английском вы никогда его не разберете

Аноним 14/08/14 Чтв 15:02:06  #288 №73631471 

>>73631386
Салат, суп-пюре, свинятина с рисом.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:03:04  #289 №73631501 

>>73631448
Хорошая идея, кстати.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:04:07  #290 №73631561 

>>73631349
это вебпанк?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:04:52  #291 №73631592 

>>73631471
В рестораны ходишь? :3

>суп-пюре

Из грибочков надеюсь?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:05:30  #292 №73631624 

>>73631448
Вирос бы на уровне битиков шифровал, а не пунктов юникода.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:05:32  #293 №73631628 

>>73631592
Да, из грибочков. Да, хожу. :3

Аноним 14/08/14 Чтв 15:06:19  #294 №73631663 

>>73631624
Для такого вируса важно, чтоб файл открывался, а пользователь охуевал и бежал бабло платить.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:06:26  #295 №73631669 

Ξτο πετγψиηый.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:06:52  #296 №73631692 

>>73631628
А салат какой? Цезарь? :3

Аноним 14/08/14 Чтв 15:07:08  #297 №73631710 

>>73631441
या वेब निरुपयोगी

Аноним 14/08/14 Чтв 15:07:29  #298 №73631731 

>>73631692
Что-то вроде, с фасолью, ветчиной.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:08:12  #299 №73631761 

это вебхлеб

Аноним 14/08/14 Чтв 15:08:20  #300 №73631767 

>>73631669
Α τы - πετγχ.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:10:22  #301 №73631859 

Рассказывай про батю давай. Кто он по национальности, сколько языков знал? Какие книги читал?
Может ли это быть вообще не его файл, а файл друга или коллеги по работе, который он принёс к себе на дискетке?
И ещё, были ли на компе файлы, не связанные с работой? В частности в этой папке "Мои документы"

Аноним 14/08/14 Чтв 15:11:35  #302 №73631910 

>>73631767
ηΞτ τγ.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:11:54  #303 №73631926 

>>73630827
Пиздишь ты, шерлок-семён ты комнатный. Miranda у меня

Аноним 14/08/14 Чтв 15:12:28  #304 №73631960 

>>73631669
проиграл

Аноним 14/08/14 Чтв 15:12:29  #305 №73631962 

>>73630492
Да видел я. Просто удивлён, что гугл так быстро проиндексировал всё.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:13:32  #306 №73632011 

>>73631421
Ты че, охуел?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:15:49  #307 №73632108 

>>73631859
Русский, знал русский и немного английский с немецким. Книги читал в основном по химии и научную фантастику. Вполне может быть такое, что файл не его, а коллеги. Правда, я мало знаю тех, с кем он работал. Файлы не связанные с работой были, но это в основном семейные фотки. В папке мои документы ничего кроме рабочих файлов нету.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:16:07  #308 №73632128 

>>73631448
ПОСОНЫ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ТАМ ВИРУС!!! У МЕНЯ ОТ ЭТОЙ ХУЙНИ БАТЯ УМЕР, ПИШУ С ЕГО КОМПА!!!1

Аноним 14/08/14 Чтв 15:16:48  #309 №73632168 

>>73632011
А ты че? :3

Аноним 14/08/14 Чтв 15:17:57  #310 №73632236 

Я как-то писал скрипт который расшифровывает шифры замены (по частотам униграм + биграмм), но судя по всему это не шифр замены так как 100 раз бы уже отгадали в этом случае

Аноним 14/08/14 Чтв 15:18:08  #311 №73632246 

>>73632108
А остальные файлы по работе у него лежали тоже в txt формате, или в doc? Есть там ещё какие-то txt-файлы?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:18:54  #312 №73632291 

>>73632246
В Док в основном. В текстовики он добавлял только мелкие заметки, вроде, сходить туда-то, сказать то-то и так далее.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:20:26  #313 №73632377 

>>73631910
Α R ΓΟΒΟΡΙΟ - ΤΙ!

Аноним 14/08/14 Чтв 15:20:54  #314 №73632403 

>>73632236
Внезапно исходный файл сначала перевели в какой нибудь хуеспереанто, а потом зашифровали заменой, что тогда?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:22:03  #315 №73632459 

>>73629243
>>73629240
Что случайно?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:22:08  #316 №73632466 

kσ-kσ-kσ, kγkλΡξkγ!!!

Аноним 14/08/14 Чтв 15:23:48  #317 №73632554 

>73632108
Он вполне мог развлекаться с шифрами замены.
>>73632236
Ну мы крайне лениво пытаемся, плюс тут не совсем простая замена, опять же если есть мусор, то сложность расшифровки многократно возрастает, тут нужно уже угадывать удачно.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:24:05  #318 №73632567 

>>73632459
СЛУЧАЙНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Аноним 14/08/14 Чтв 15:24:20  #319 №73632581 

>>73632403
Ну малоли что там может быть. Например преобразование следующего символа от предыдущего зависит или вообще ключ используется

Аноним 14/08/14 Чтв 15:25:14  #320 №73632624 

>>73632567
>>73632567
ДА СУКА, ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ

Аноним 14/08/14 Чтв 15:26:11  #321 №73632673 

>>73632554
>Он вполне мог развлекаться с шифрами замены.

Ну хрен знает, но мне кажется, что вечно в чем-то занятой человек как мой батя вряд ли бы взялся бы за такие пустяки. Да и зачем ему это?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:26:28  #322 №73632692 

>>73632466
Схороните, это же опытный образец самого настоящего петушиного языка!

Аноним 14/08/14 Чтв 15:26:50  #323 №73632710 

>>73632624
ТЕБЯ НЕСУ

Аноним 14/08/14 Чтв 15:27:58  #324 №73632779 
14080156788110.jpg

>>73632673
Может ты просто недостаточно хорошо знал своего батю?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:27:59  #325 №73632780 

>>73632710
КУДА?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:28:07  #326 №73632787 

>>73632692
κγ κγΔ-κο-κο-Δαχ

Аноним 14/08/14 Чтв 15:28:33  #327 №73632810 

>>73632780
НАХУЙ

Аноним 14/08/14 Чтв 15:29:05  #328 №73632844 

>>73632779
Ну хуй знает. В любом случае, он уже умер, так что добиться от него я ничего не смогу.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:29:39  #329 №73632871 

>>73632780
ТЕБЯ КУШАТЬ БУДУ

Аноним 14/08/14 Чтв 15:30:31  #330 №73632920 

>>73632581
Вообще если бы я не был таким ленивым, то выписал бы все уникальные символы, нашел к какому алфавиту они подходят и тогда станет виден мусор

Аноним 14/08/14 Чтв 15:30:47  #331 №73632932 

>>73632844
Спиритические сеансы, медиумы, некромантия в конце-концов.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:32:12  #332 №73633004 

Кто-то вообще пытался на прямую заменять буквы по частотной таблице?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:32:26  #333 №73633013 

>>73632932
Я не верю в эту хуйню.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:33:00  #334 №73633048 

>>73633004
Нет еще.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:35:05  #335 №73633158 

>>73632920
А если глянуть начала/концы слов на предмет соответствия приставкам/окончаниям хотя бы в русском. Хотя я сомневаюсь, что это иностранный язык.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:37:20  #336 №73633277 

примерный частотный анализ
αγ 0,013555556
ακ 0,047333333
πι 0,007777778
βα 0,013777778
το 0,015333333
ηι 0,013777778
οδ 0,032444444
θι 0,003111111
ζε 0,019111111
ιμ 0,022
uk 0,017777778
υε 0,030222222
ξσ 0,008888889
αλ 0,026666667
τι 0,045333333
ψι 0,007555556
νο 0,027111111
ικ 0,004222222
φε 0,012888889
υκ 0,014444444
eb 0,016
εν 0,015555556
ιν 0,009333333
im 0,013555556
ατ 0,019333333
κεβ 0,009555556
σσ 0,002888889
ιε 0,014
υν 0,008666667
ει 0,011111111
σκ 0,004666667
хули бы вы без меня делали >>73629835 кун

Аноним 14/08/14 Чтв 15:38:01  #337 №73633317 

>>73633013
А в то, что на дневном расшифруют твою хрень, значит, веришь?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:38:42  #338 №73633353 

>>73633277
ПОДСТАВЛЯЙ! ВИЛКОЙ РАЗ-РАЗ-РАЗ!

Аноним 14/08/14 Чтв 15:40:58  #339 №73633446 

>>73633317
Если исходный текст не на русском, содержит формулы или не текст вовсе, его и на ночном не расшифруют

Аноним 14/08/14 Чтв 15:41:19  #340 №73633471 

σσ 0,002888889 0,2888889
θι 0,003111111 0,3111111
ικ 0,004222222 0,4222222
σκ 0,004666667 0,4666667
ψι 0,007555556 0,7555556
πι 0,007777778 0,7777778
υν 0,008666667 0,8666667
ξσ 0,008888889 0,8888889
ιν 0,009333333 0,9333333
κεβ 0,009555556 0,9555556
ει 0,011111111 1,1111111
φε 0,012888889 1,2888889
αγ 0,013555556 1,3555556
im 0,013555556 1,3555556
βα 0,013777778 1,3777778
ηι 0,013777778 1,3777778
ιε 0,014 1,4
υκ 0,014444444 1,4444444
το 0,015333333 1,5333333
εν 0,015555556 1,5555556
eb 0,016 1,6
uk 0,017777778 1,7777778
ζε 0,019111111 1,9111111
ατ 0,019333333 1,9333333
ιμ 0,022 2,2
αλ 0,026666667 2,6666667
νο 0,027111111 2,7111111
υε 0,030222222 3,0222222
οδ 0,032444444 3,2444444
τι 0,045333333 4,5333333
ακ 0,047333333 4,7333333

sageАноним 14/08/14 Чтв 15:41:43  #341 №73633493 

>>73633277
Частотный анализ может сказать специалисту, осмысленный ли это текст или нет. И больше ничего.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:42:38  #342 №73633542 

>>73633493
Ай не пизди, если шифр простой, то анализ - хороший старт для расшифровки.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:44:46  #343 №73633642 

ШОК ДВАЧ ЧТО ЭТО НАШЕЛ СТРАННЫЙ ФАЙЛ

2303 0 obj<</Length 3422/B 10340/Filter/FlateDecode/I 10365/L 10324/S 10065>>stream
xÚìZyTSg ¿yIÈ"`À èÐ6D ê
BŒ:“@@\ÊDôáV9(
ËšmX¬8mmD”EÄ€E Ñâ‚KuŠXÔVÛi£šàÒ
X•ÑZ@p™Ng «=ã Û3ï{{BDÓÿÊ; ò-÷ÞßýÝåûr ˆ °Ù øü.({”à bUêg€Ñ ‚ ¥©Ã[Æ HñßÕِîg ”ŠøÖˆR ncлUu)q§5
â 1 4ÃÏ E

sageАноним 14/08/14 Чтв 15:44:58  #344 №73633652 

>>73633542
Иди, диван, уже отсюда.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:47:20  #345 №73633774 

бамп

Аноним 14/08/14 Чтв 15:48:20  #346 №73633822 

>>73633652
Расскажи мне ещё.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:49:39  #347 №73633866 
14080169795310.png

бабамп

Аноним 14/08/14 Чтв 15:50:48  #348 №73633912 

>>73633277
Ну смотри, браток. Сочетания uk, im и eb там встречаются только в связке "ακ", так же как и ακ встречается только в связке с uk, im или eb. То есть получаются ακuk, ακim и ακeb. Несколько раз встречается "ακeb" как отдельная буква, потом есть ещё ακebαλ, ακebαλακeb и ακebαλακuk. Не знаю, к чему я это.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:51:13  #349 №73633938 

>>73633471
Все равно хрень получается.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:51:25  #350 №73633948 

Нет пока новостей?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:51:29  #351 №73633952 

Как вы этот анализ делаете ? Измеряете число вхождений подстроки в строку, а потом рассчитываете число вхождений на 1000 символов ?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:53:41  #352 №73634047 

>>73633317
Ну хорошо, сейчас буду гуглить, как сделать это.

sageАноним 14/08/14 Чтв 15:54:17  #353 №73634082 

>>73633822
Частотный анализ нужен сегодня только студентам, современные алгоритмы шифрования устойчивы к нему и он бесполезен в 100%.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:54:28  #354 №73634089 

>>73633952
Число вхождений пар символов в тексте.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:55:03  #355 №73634119 

>>73634082
> современные алгоритмы шифрования
> современные
> 2000

Аноним 14/08/14 Чтв 15:55:25  #356 №73634135 

>>73634082
Блять ну охуеть. Как будто его батя гений криптографии на коленке хуярил эллиптические кривые, ты такой умница, я бы тебе отсосал.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:56:10  #357 №73634174 

>>73634082
А чем дешифровывать будешь, вилкой? Не сочти за оскорбление, я ньюфаг в этом деле и мне просто интересно

Аноним 14/08/14 Чтв 15:57:32  #358 №73634245 

>>73634089
А пары как определяются ? Или берутся все пары символов в тексте ?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:57:51  #359 №73634260 

τιυκακuk
Следующее слово. В нём предположительно четыре буквы с очемь высокой частотой появления, запишем в удобной форме XYZY. Есть идеи? Y видимо гласная.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:58:07  #360 №73634271 
14080174875040.jpg

ПОСОНЫ, если взять паяльник, вставить его в жопу бате ОПа и спросить ключ для дешифровки? Должно же сработать?

Аноним 14/08/14 Чтв 15:58:14  #361 №73634282 

>>73634245
Наиболее встречающиеся беруться, там их не так много. Так что да, наверное все.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:58:39  #362 №73634300 

>>73634271
Батя умер.

Аноним 14/08/14 Чтв 15:59:41  #363 №73634349 

>>73634300
Не вижу в этом проблемы

Аноним 14/08/14 Чтв 15:59:49  #364 №73634355 

>>73634260
Хотя блять, там k и к. Вот гемор.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:00:13  #365 №73634370 

>>73634349
Он не ответит.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:01:20  #366 №73634417 
14080176805720.png

>>73634300

Во бля. Ну тогда самому ОПу. Пусть сука расплачивается за мозгоеблю благородному люду. Отвечаю, за 10 минут расшифрует.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:01:45  #367 №73634429 

>>73634370
Зато тебе не так скучно будет ебыться с этим шифром

Аноним 14/08/14 Чтв 16:01:51  #368 №73634436 

>>73634282
Тоесть для анализа нужно взять все пары символов текста, найти число их вхождений, отфильтровать редко встречающиеся и вывести число вхождений остальных в рассчёте на 1000 символов ?
Учусь кодить, пробую делать всё подряд, хочу подобие частотного анализатора запилить

Аноним 14/08/14 Чтв 16:01:52  #369 №73634438 

>>73627779
какое аниме?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:02:00  #370 №73634444 

υειμυε - похоже на или.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:02:34  #371 №73634468 

>>73634436
Ну примерно так, да.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:02:45  #372 №73634476 

>>73634355
Причём k встречается только в связке aкuk. И в пара слов различаются только заменой aкuk на aкim.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:03:22  #373 №73634506 

Простая замена (каждой буквы на другую точно не работает), а на что-нибудь более хитрое я сейчас заебусь свой скриптик переписывать, я уже с трудом помню как он вообще работает

Аноним 14/08/14 Чтв 16:04:04  #374 №73634536 

>>73634438
boku no piko

Аноним 14/08/14 Чтв 16:04:44  #375 №73634565 

>>73634468
Ну тогда я представляю как это сделать, но вот как выбирать коэфиценты для определения редких пар..

Аноним 14/08/14 Чтв 16:05:07  #376 №73634588 

>>73634536
Видел.
Давайте попробуем еще раз.
Какое аниме? >>73627779

Аноним 14/08/14 Чтв 16:06:34  #377 №73634652 

ιμ 0,022 2,2 Л
αλ 0,026666667 2,6666667 Н
υε 0,030222222 3,0222222 И
τι 0,045333333 4,5333333 Е
Похоже на правду.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:06:42  #378 №73634659 

>>73634506
Ты попробуй не на всём тексте, а на 2-3 словах(?) разделения на слова тут не ясное заменять , может быстрее выйдет.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:07:09  #379 №73634683 

Блядь, через вас опять использовать поиск картинок. Аноны могут усложнить жизнь.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:07:47  #380 №73634712 

>>73634683
Поэтому мы и няши.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:08:12  #381 №73634723 

>>73634683
>через вас опять использовать поиск
Батя, это ты ?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:09:34  #382 №73634783 

Мне кажется, это стихи.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:09:52  #383 №73634796 

>>73634783
С чего ты это решил?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:10:33  #384 №73634828 

>>73634796
Да хуй знает, просто кажется. Вроде какие-то подвижки есть в расшифровке.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:11:27  #385 №73634875 

>>73634723
нет, я обычный ньюфажек, студеннота, ни разу не анимуфаг.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:12:25  #386 №73634927 

>>73634828
Скинь наработки.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:12:55  #387 №73634945 

АНОНЫ, АНОНЫ, Я РАСШИФРОВАЛ!!
ТАМ НАПИСАНО ███████████РАЗЪЕДАЕТ ДУШУ} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉ЗАЛГО ҉ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} О БОЖЕ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ПОМОГИТЕ҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊ О҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Н҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚И҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Д҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Е҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚Т҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ T͖̟̹̦̤̣̦̹̒̌ͥ͑̇͐͊͝o̴͍̼̯̭͓͍̝̰̊͆̌͝ ̟̳͈̝̼ͦͥ͘͡i͇̺̬̭̻ͯͣ͂n̻̳͙̯̜̼͇̿ͮ͛̑v̴̶̪̲̟͕͈̙̋̈́̆̆̾ö̩̻̥͍̟̩̦́k̮͖͚̻͆̉͌ͪ̒̽͆ͬe̴̸͚̹̬͓̠̤͑̋ͯ̔̿ͬͅͅ ̺̻͓̱̤ͨ͊ͧ͒͊t̶̨͔͖̹̼̰͓̻̂̉̈́̿ͮ͝h͉͕̠͈̙̫̲̝̫͛ͩ͟e̝͇̦̹͑̌͜ ̨̥̇͊ḩ̛̦̙̳̳̲͐͞i̪̳͒̔͢v̵ͨ͋ͮ̔̏ͩ҉̥̜͚̭͖e̟̙̣͈̥͒̈̎ͦͅ-̣̳͍͕͋͌͌̂̆͡ͅm̥͉̝͔͓̻̊͗ͩͮ͠ỉ̧͙̬͇͓̇ͧͣ̍ͥṋ̗͙͇͉͕̬͙͙ͭ͑̂̍̇̇͑͐͋d̼̭̆̋ͭ́̅̏̇͘ ̵͍̜͔͙̗̼͚̫̒͊ͯ̇͌̃̈́͟͞r̢ͤ̉̄ͣ͋͏͓́e̷̢͕̠ͮ̈́̆ͅp̡̯̮̲͇͕̩ͧ̇̍̚̕ŗ͇͖̒̎͋ͪͣe̸̴̢͎̖̠̫̪͔̽́̽͛ͅs̹̳͖͉͇̣̻̊ͣͤ̄̌͛̓̚͟e͐ͪ̋̿̓͏̠͚̼̪̣̰ͅn̶͖̖͕̺̠͔̻͈̐ͬͫͫ̑͘t̥̪̤̹͎̹̞ͧ͑ͧ͝͡ͅị̮̩̥̮͙͎̓͑͠ͅn̷̼͔̗͎̩̫͔͊g̶̞̱̝͙̝͙̋́̄͌̅͢͝ ̘͙̮ͫ̉ͪ͢c̟̲͕͕̩̓̎͞ḣ̶̸̩͚̦̬̱̤͔̹͈́̔͐ͤ͡aͭ̃̐̌ͮͦ͏̫̜̣̬̲̙̭͢ò̠̭̖ͥͩ̈́͆̓̈s̴̛͓͓̲̲͋̊͑̐̓ͩͬ͑.͎̳̄͋ ̷̢̹̳͙̹̙͍̙̅̂ͩͧ̾̚I̮̤̪̹̠̾͋̃n̶̺̫͓̲̥̠͔̄́̓ͪ̍͋͢v̡̭͕͙̣ͫ̎ͮ͐̄̇͛̚̕ͅoͬͧ̿ͫ̔̉ͫ̽̚҉͈̦͕k̸̽̎̐͏̱͇͜ḯ҉̵̻̣̫̞̭̳̰͖̬n̷̜͖̞̮̬͈͖͍̿̓͂͛̾͋̽̉͠͝g̡̰̹͌ͨ̆ͬͯ͌ͥ̋̚͡ ̴̨͙̲̪̜ͤͥͤ̉ͫͯ̒̉ẗ̨̬̹̼̯͆̍ͮ̓͘hͬ̽҉̛͓̘̩̯̥̜e͂̏̓̿̍͠҉̣̲̳̮̩͍̕ ͕̼͇̙̪̣̠͈͔ͭͯ̀ͭ͒f͎̗̳͎̥̈́̑͌͛̌̏ͥ͞e̸̡̠͉͓̰̙ͣͭ̈͊̈̐̔̊ḛ̦͕̯̋̒ͭ̇̅̿͡l̶̝͓̳̗̮̻͍̯̋ͨ̅̊̅̾ĭ͕̬̥̥̾ͣ̓n̶̝̞̬̦̄̃g̥̖͇͙̠̽ͬ́ͯ̽ͫ̉ ̳͈̪́͛ͯͫ́ͬͯ̑o͔̰̪̰͒̎ͮ͘͢f͖͓͇̣ͨ͂ͤ̚̕ ̛̘͍̗̣̟̬̼ͥ̓c̵̸͔̩͔̩̫̰̜̐͑̎ͯ̚ͅh̨͙͈̥̉ͫ̈̿͆̔ͣä̧̺̪͔͔̱͓̠̞ͮ̇͒̍̊o̶̴̟̱̻̻͙͂͜s̼̱̣̩̦̺̖͕̈̆͋̒͂ͨͥ̀͞͝.͓̣͎̳͇̤͇̺͗ͩ͆̆̅ͤ͡͝ ̶̬̬̱̟̜̼̓̆͂̽̍ͣ̒͒͢͜Ẅ̧̦́ͩ̚iͫ͒͐͛̿͏̳͕̞̙͝t̺̝̣̥̻͓͂̐̏̍͢h̐́ͨ́͏̶̱̝̮̞͖͓̬ ̶̺͉̓͌̆ͯ̐̍ͤo͓̺̻̪̗̗̓̇ͭ͆ͪ̓̚̕͟ͅͅụ̧̡̠̰̭̒̅̄̒̊ͮ̈́t̞̯͓̲͕̗̹̤ͥ̋ͣ͌ ͖̐̌̑̉͑̉͟o̖̣̖͕ͤ̐͗̍͐͠r̬̃ͧ͌̈̔d̖͔̝̱͎̙͒ͫeͮ̌̔ͪ҉̣̠̰̳r̲̠̠̪̯̙̬̲ͬ̾ͪͪ̅ͥ̚͘.̵̝̜̣̝̙͚ͪ̑̃͆̂͘ ͍̪̼̦̲̰̇͑̋ͥ̓̍͒ͣͦ̕ͅT̴͙͙̱͚̳͕̤̩̈́̏̂ͩ̐ͅh̵̴͔̙̻̺͕̽e̙̗̜̞̓͑ͬ̓ͥͯͧ̂ ̴̲̲ͤͣ̀N͚͍̻̿̒͌̍͆e͕̹͖̊̔̏ͫ̍ͬͥ̚͠z̸̖̦̯̮̠̑p͎̭͂ͦ̇ͬͦ͌͞ḙ͆̆̉̽̉͗r̢̬͔̬͓̺͇͎̬̘̆ͤ́̆̋̕͝dͥͫ̊̾͋ͪͩ̒̐҉̙͇̩͉i͍̙̬̦͙͉͍ͮ͡ͅǎ̸̡̘̩̟̮̫̋̿̇̈́̀n̸̶̜̻̲̝̰̗͙̍̌̓͐̾ͯ̀ ̩̣̻͍͔̩̥̱̈̊̆̎̔̔͑̕h̵̸̝̳̮̫̙̮͖̬̔̂͗̂͞i̴̪͎̖̠͐́̋͌͜͞v̺́̔ͬͨ̉ͅë̬̙̪̞́̈́͐͋̃̒ͩ-̶̳̮̖̳͎̻͓̯̪ͬ̋̄ṃ̡̗̩̩̦ͨͧ͑̽̄͠i͈̭͖̞̫͔͋͑̆̆ͣ͜n͙̠̙̦̫̺̩̐͊̓̐̍̚d̷͓̜͖̪̼͉̟̤͛͑͗̋ ͉ͤͧͦ̄̓̔ͧ̍͑̕͘o̗̦̹̫̹ͭͤf̶̛̖̣̦̯͚̪̞̞ͨ̂̌̃̇̎̐ ̈̐̄̔̾͑͏̵͇̤̰c̠̘̗̹̰̬̱̝̖ͦ̒ͧ̿̌̿͘ḧ̫̙̬͇̳͍͔́̊͒ͮ́͂͡a̫̪͙͎͉̲͎̹͋͆ͮͪ̿ͪ͋o͇͉̒̊ͧ̃̋̈́̈́̀̕s̷͉̘̹̟̺̦̅͌.̵̮̝̠̎̈́̕͞ ̬̹̠͈̫͔͕̓ͭͮ̀̆ͪͅZ̩̻͎͓̯̲̓ͥͫͪ̎ą̹͔̖̖̱͍̥̞́̂̀̈ͭ͂̈̂͛l̨̮ͪ̒͌ͦ̊ͧ̊͛͘͜g̪͔̩̑͆̆̏͛͌ͩ̋ớ̢̳̮̫̬̣͈͔ͨ̽ͧ̔̋.͍̦͇͔̲͓͔̜ͯ͂̆̋́̕ ̡̯͈̺̣̮̙̒͒̀̆ ̴̫̎̂ͪ͛͑̌̉ͯ͢Ḧ̫̤́ͨ̄͜͢͠e̲̯͍͇̫̋ ̮̱̗͍̤͚̬̞̟̾͘͢ẅ̢͙̭̥̜̿̍̀̏͌h̸̦̰ͥͧ̾̃͘o̊̅ͩ̔̾̅͛҉̯̳͢ ͣ̉͋̐͆̈ͪ҉̧̦͎̹͓͚͉̻͘W̛̬̣̅ͧ̒ͣ̌̅͒ͭ͝aͩ͌̿̓̈͆̋҉̤͇͔̘̙̮̖̝͕̕ị̛̱̑͗͌̋ͣ̀͢ţ̞͙̔̉ͮ̚͝s̵̜͓̄͑̍̆ͣ̈́͌ͧ̈́ ̶͕͖ͧͫ͂̔B̵͔̩ͤ̔̀̄͆̒̽̕e̢̟̲̯̹͙ͩ͒́̊͝h̄͑ͦ̆̒͏̭̜̗̟̕i̢͎̙͔͚̻̜̠͋̓̍ͧ͗͑ͪ͛͜n̴̨̓̑҉͔d̰̮͈̺͑̓͗́͜ ̨͇̤ͤͨ̓͋̕T̑ͭͥ̋̐̾҉̴̛̭h̬̱̰͉ͤ̊̉ẽ͔̤̱͇̱̮͗͂͠ͅ ̖͍̦̯̦̹͕ͬ̒̏͢͞W͓̘̩͙ͥ̑́͂͐a̸͊ͦ̅ͯ́҉͍͓̩͔͎l̗͚̰̬̘̫͎ͥͤ̓ͅl̻̄͆́ͯ̔̈́̾.̣̠̯̝̞͚͚͒ͬ͆̅̈͜͢͢ ̬͇͍̞̫̱̟̒͛͑ͦͤͩ̐Z͉̝̰̣̩̞̭͌̆L͑͌͐ͥ́͞҉̛̪̜O̲̯̯̭ͣͬ̔͘!̩̬͙͇͚͇̩̄̒͐͌̈͗ͨ̀ͅ

Аноним 14/08/14 Чтв 16:14:16  #388 №73635011 

>>73634945
Бля, расскажите ньюфагу как так писать

Аноним 14/08/14 Чтв 16:14:34  #389 №73635021 

>>73634927
πι Б
ιμ Л
αλ Н
υε И
οδ Т
τι Е
θι Ю
Такое пока. Но что-то не совсем так.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:16:44  #390 №73635135 

>>73635011
А̸̢̞̯͚̯͙͕̣̗͓̣̓͒ͬ̀̄ͧͣ̅̓́ͅ ̴͉͈̥͚̩̠̮̯̼̤̘̗͚̗̼͇̦ͫ͊̅̓ͨ̓̂̾̈́́͛̈ͦ̏̆ͬ̚̚͘͢͠Т̐͊̊͆̓ͪ͏̸͈̝͇̳̞͜Ы̛̛̳̘̱̯̳̱̼͎̮̞̱̱̗̤̖̿̒̈͌̄ͪ͗̄͗ͯ͑̋̃ͬ͛̉ͦͯ͢͡ͅ ̶͙̱̞̟͈̹̞̘̫̜ͮͫͯ̏̒̉ͩ̔̚̕͜Г̸̠͙͚̹͉͇͚̳̗̞̫̝̟̻͎ͪ͛̽̏ͯͯͧ̇̆͌̾̓О̶̡͇͕̭̗͔̰̪̬̺̯̦̮̰̫̲̍͐ͯ̌̔̓̄̿͌̅̉ͮ̄ͯ̍͌̿̔͟Тͦ̅̔̓ͬ͋͗̉̑ͬͩ̍̑̐͞͏͔̺̜̬͍̝̞͓̦̻̰̗͕̥ͅО̿̃̊̄͑̍ͬ̓̂̾̀̓̚͏̸̗͓͉̭̦͕̝͇̺̰̭ͅВ̷̡̘̥̹̼͕͍̪̩̤̘͍͎ͬ͆̑͐ͨ̒̈ͯͦͥ͐̄̐ͭ̚̚̚̕͢ ̜͓̘̰̦̮̝̣̹̥ͬ͐͑̋͒͂͋ͨ͗̕͟П̵̱̯̜ͨ̆ͨͣ̂̎̍͠Р̶̌͛͋͑͏͞҉̖̮̭̫͚̙͚̲̤О̂ͥ͊͊̾̅͊̔͢҉̷̛̯̘̩͚̙͓͘Д̷̛̹̭̭͓̭͚̗̹ͧͬ͗͑ͨͮͥͪͦͮ̽́ͮ̈͆́͡А̴̡͇͙̝̮̠̖̦͔̘̠̟̯̉͐̋̌̉̓̅̀͘͠ͅТ̵̵̖̳͕͉̻̖̠̱̬̪̤̐͊͋ͫͮͤͬ̒͂́ͫͩ́̀̾̊͘͜͡Ь̶͈͚̖͛ͩ͐ͧͯ̋̎ͨ̿̃̎ͣ̋́͟͞ͅ ̴̏̈́͂̊̍ͫͩ̔ͧ͒ͩ̚͏̣̦̭̙͍̬̱̗̗̮̥ͅД̸̸̖̺͙̜̳̖͈͈͎̿͗ͯ̾ͬ̎͛ͭͭ̍̊̚͠Уͦ̿͐ͣͯͣͧ̉͑̅͊̎ͪ͏̖̰͍̹͇Ш̊̿̀ͤ̽̈̑ͮ͐͂͊͌͒ͤ̾͑̊̅͏̵̨͉̼͎̜̪̺͓͙̩̱̬̲̫̰̯͍̮̩У̸̛͙̣̪ͫ͌͊͂̉͂̄ͫ̒́͝ͅͅ ̡̰̙̻͖̖̤̖̤̲͚̗̻̺̱̦̉͐̊ͨ̎͗̔̅͆͘͢͜З̧̱̻̭̫̳̗̙͎͓͎͕͍̣̲̗̥̥̪̿̈ͨͮͨ͋̐̌̏̂̀̚̕͝͠ͅА̡̫̱̠͔̪͈̭̔ͩ̾̌͊̋ͪ͊̂̂ͧͯͤ̄͒̀͗̚͜ ̡̡̲͉͇͙̮̩̼̯̪͎͓ͯ͛̏ͯ͆ͪ̏͑͋̐̾ͨ̄͗̇̑̔̕͟В͆̆̀͋͢͝҉̺͓͇̟͖͇͙͙̣̮̠О͐ͦͯ̉͛ͦ̎ͪ̅̅͋̀͘͢҉̳̖̬̟̘̞͍̥̪̻̺̜З̛̲̥̭̱̞̪̖͕͎̗̙̼͂̒̒͌͂̿̐̓ͨ̈̇ͬ̽́̿̌ͯ̌͢М̈́ͪ̉̑̇̐̔ͮ̅͒ͣ̾ͧ̾͢҉҉̧̦̗̫̳̺̗̱͞ͅО̨̱̘͖̤͉̹̫̞̬̭̙̪͍̀ͥ͊͂͗̆ͭ͗̿ͭ͒͒͗͗ͯ̂͢Ж̴̡̢͍͎̲͚̝͂̈ͫ̑ͤ̉̍ͪͮͦ͋̍̅̂ͦ́̑̀͘Н̜̠͉̞̼̰̗͖̻̫͕̪̖͚̤̏̂̓̑̽̀̊ͮ̚͠͝О̬̝̬͚̺̘̹̬͔̐̀ͨ̀͌̎́͒ͭͯ͆ͯ̀͜С̸̴̦̮̼̣̦̳ͦ͆̀͘Т̊ͫ̉ͪ͏̦̩͎̳͉͖͜͜ͅЬ̷̶̛̪̤̱̣̺̼̩̳̲̻̤̙̅̓̔̈́̊ͥ́̏̅̎ͣ̄͗ͯ̇͗̇͞ ͪͥ̏̓̑ͧ̒͂̍͊͌̅ͮ̽̑̚͜҉͎̘̟̲͔Тͫ̇ͬ͐ͬͪ̎ͨ̾̐ͫ̂ͣ̃̚̚͏̮̙̹̖͔̹̫̀́͠͝А̸̨̼̗̝̘͉͈̗͎̜̦̮̦͍̑ͦ̇ͤͯ̌ͨ̇ͨ̌ͣ͝ͅК̷̶̭͚̝͇͚̭̳̭̹̼͙͖̟̅́̋̌ͣ͌̚͜͞ͅ ̀̀͊͒͊͛͆̌̐̀̽̉ͪͪͥ̀͘͢͏͈͈̭ͅП̴̢̌̈́͗͐̔͆͊̌ͮ͛͆̂ͨ̾ͣ̂͋̍̚͏̰̰̱̮̞̼̝̺̲И̷̶̧̭͍̜͓̮̘̘̲̼̳͚̋̐͒̽͌͋ͧ̂͐̄͒̋̇́͡ͅС̦̲̙̜̩̺̝̪͍̈ͩͧ̂͌̐̈̾̑̅̓̑́͟А̶͙͉̺̣̠̖̘̘̲̱͖͉̖̞͖͐͛͋ͭͤ͑ͨ͟Т̋͌̈͂͏̨͉̪̥̥̮̰͉̲̫̼̫̙̦͜Ь̴̺̠͇̫̗̺̰̰͔ͯͫ͗ͣ̑ͧ̍̀͛̿̈̂ͯ̀̉̿́̀?̱̦͙̟͙̜̼ͬͦ̂̅ͥͥͯ̆ͧ͐ͫ͑̅ͥ̕

Аноним 14/08/14 Чтв 16:16:49  #391 №73635140 

Ρдолцианσпбаъ тъвьогсуьог днйх ёаол βрοържβрοъюрътиъ.
Ρдокцианσпбаъ тъвьолсуьол днσпх и яогячанηсбаъву ъпол щогдолσοътуьол огвмчвсиау.
вогюнσпсътиэ, βрοи тнйяивнηстии аъьванηс цнσпвау их тъпол шчснй яогаъдытнηс.
ъьолаогднηсы цнйвау зоголшфъ вшианηс иси яогяокдцътнηс мъюрж вогшогб.
олёаогмж рсы ьднηсаьокваи тнσпяогмтим, цаог дъцу иръа ок цжрокзифъ Κьщижщ.
хзъватог олток ъфъ в окцъту рдъзтищ здъмът.
ч тъ хтнσпъм, ьаол олт анκεяγокб.
ч тъ хтнйъм, олаьжрнй огт яолызисвы.
ок мч хтнσпъм, ьнηсь шогдокаувы в тим.
мч тнσпръъмвы, цаол зч аокюъ ёаол жхтнσпъаъ.
тол огцъту и огцъту олянσпвтол.
ъихзъваток, ьокпрнσп мч тнйбръм вяоквокш ъпол яогшъриау.
ьогдъъ звъпол, ёаог шжръа ъфъ тъ вьолдог.
сы аокпок, цаол шч шокдогаувы βрοокаиз тъпол, тжютол шолдолаувы звъм змъваъ.
ольнσп ёаолпол тъ шжръа, окток шжръа βрοокроксюнσпау тнйв жшизнйау.
ольнй ёаолпок тъ шжръа, окт, огтол иси огтнηс шжръа тнйв жтицаокюнηсау иси яокърнηсау.
ъру мч вτуιцнйв огцъту вснσпшч яог огатогσοътиэ ь тъмж.
нηсь цаол βрοимиаъ ёаока аъьва з въдуъх. Οъ огаьснσпрчзнйбаъ ъпол.
адъауищ, хнσпзъриаъ ьогσοьж.
тъ сэшиа ьокσοъ.
цъазъдачщ, олатчтъ βрοивсжσοизнйбаъву ь ьнσпюрогмж хзжьж.
нηсюъ ь знηсσοъмж рчщнйтиэ.
яыачщ, βрοъьднηсаиаъ зъваи ьоктанηсьач в рджхуыми, догрвазъттиьнйми, хтнσпьогмчми.
тнηсцъ окт βрοиръа и хнσп тими.
окмтиаъ, волшсэрнйы ёаи βрοолвачъ βрοнσпзиснй ъвау σοнйтв з 51%, цаог окт олаванηстъа ола знйв.
ъ вогшсэрнйы ёаи βрοнσпзиснй, зч яокпиштиаъ.
ртолб их ихзъватчщ юъдаз Κьщижщнσп ызсыъавы Γоксуαωпнйтп Αмнηсрτуι Ξогεσнηсда.
ог вищ яогд ихзъватчъ иввсърогзнσпаъси пнйрнйэа тнσпр ъпог вмъдауэ.
иьаок тъ тнσпхзнηсс βрοнйзисутолб.
анηсь юъ тъ тнηсхокзжа βрοнηсзисутчъ βрοицитч знσпσοτуι вмъдаи.
шок Κьщижщ щиаъд и жмъъа хнймъанйау всърч.
золхмолютол, з окрит мокмъта всжциавы рнйюъ анκεяγ, цаок окьнσпюъавы, цаол знйв и тъ шчсок.
ъвьогсуьог βрοържβрοъюрътиб:
ол тъьолаолдчм рнηсттчм, цжрогзифъ вяогвокшток βрιдъщолриау ь сэрым и цъдъх аъьвач, ихолшднσпюътиы и хзжьи.
аолм цивсъ, октол вяоквокштол βрιдъщокриау цъдъх ъпок окяивнйтиы и зиръолдырч.
огёаолмж шжруаъ окваокдолютч, ьолпрнηс цианηсъаъ анκεяγокб аъьва.
фъ олртог βрοържβрοъюрътиъ, огток тъ сэшиа цивсог 00. Βεнσпфъ вцианσпбаъ ьнκεяγиъ-сишол мнηссогхнηсмъатчъ зъфи. Βεнηсфъ ивяогсухжбаъ цивсок 00. Κ ъфъ - тиьогпрнσп тъ ивяоксухжбаъ цивсог 06, ишол октол сэшиа ъпол.
олт иръа хнй тнйми.
пог тъзолхокмюток огванηстолзиау.
си золхмокютол, тол ьнηсь ёаок връснйау мч ъфъ тъ хтнηсъм.
нηсаок золхмокюток βрοървьнйхнηсау ъпол.
πаол сэри жмъэа ъфъ вол здъмът Εдъзтъпог Σимнй, ьокпрнηс ёанй азнσпду аолсуьок зчσοснσп их псжшит.
ог всжщнηсм, зβрιдзчб днσпх огт зиσοъс их хъмси.
в аъщ яолд окт ифъа тнσпв.
тогпиъ сэри, ьокаолдчъ ъпок ьолпрнй-сишок зиръси иси звадъцнσпси, и тъ βрοърβрοитимнйси мъдч, яокпишси иси βрοолянηсси шъх зъваи.какой-то пиздец вышел у меня использовал эту https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотность и свой частотный анализ >>73633277

Аноним 14/08/14 Чтв 16:17:17  #392 №73635173 

>>73635011
Блядь, даже я знаю. Прогугли

Аноним 14/08/14 Чтв 16:17:55  #393 №73635202 

>>73635140
Это попытки расшифровки?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:18:00  #394 №73635212 

>>73635140
забыл отбросить все заглавные буквы, как по мне они там лишние в тексте

Аноним 14/08/14 Чтв 16:18:10  #395 №73635223 

>>73635021
σσ - Щ

Аноним 14/08/14 Чтв 16:18:16  #396 №73635231 

>>73635202
да

Аноним 14/08/14 Чтв 16:18:33  #397 №73635245 

С чего вы взяли, что зашифрован русский текст? Оп об этом вообще ничего не сказал, где нашёл, как нашёл

Аноним 14/08/14 Чтв 16:19:09  #398 №73635268 

>Βεнηсфъ ивяогсухжбаъ цивсок 00
Оп-па. Цивсок - это цифер, по-ходу. Попробуй скорректировать свою таблицу.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:19:10  #399 №73635270 

>>73635140
Частотным втупую нет смысла пользоваться, нужно искать устойчивые группы, я нашёл слово ИЛИ и у меня пошло дальше. Сейчас поищу ещё и скину наработки.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:20:24  #400 №73635332 

αλλσ, γσβα, Ξτσ τι????

Аноним 14/08/14 Чтв 16:20:29  #401 №73635336 

>>73635268
иси - или, замени тоже.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:20:35  #402 №73635344 

>>73635270
я знаю, просто мне лень было, я подставил напрямую.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:20:54  #403 №73635351 
14080188542250.png

>>73635140
ТАЙНА РАЗГАДАНА

Аноним 14/08/14 Чтв 16:21:19  #404 №73635369 

ΡτοακukψιИТνοσυκειТЕ НЕζεαγακimЛιεαγακim τονοκεβξσ εζТακuk βДοЕДυνβДοЕσκДЕНИЕ.
ΡτοακebψιИТνοσυκειТЕ НЕζεαγακukЛιεαγακuk τονοσυκξσ И βαακimβαινТνοηЛειТЕζειε Еυκακuk ικακimτοακukσοЕНιεαγακuk ακimζεενινζεЛИТιε.

Μ ζεακimσκνοσυκЛЕНИЮ, βДοИ НνοκεββαИζενοηЛНИИ ТЕαγζεТνοηЛ ψινοσυκζεТιε Иξσ НЕυκακuk БινЛνοκεβ βαακimТЕτοηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТακimτονοηЛηι ψινοκεβζεТιε ВακimακukБЩЕ ζεБИТνοηЛ ИЛИ βαακimβαακebτοψιЕНνοηЛ ενЕσκДυν ζεακimБακimει.
ΡακukεζТακimενυν ДЛηι αγτονοηЛТαγακebζεТИ НνοσυκβαακimενНИεν, ψιТακim τοЕψιιε ИДЕТ ακeb ψιυνДακebВИЩЕ ΚαγικИυνικ.
ΚξσВЕζεТНακim ακukНακeb ЕЩЕ ζε ακebψιЕНιε ДτοЕВНИικ ВτοЕενЕН.
Ξιν НЕ ξσНνοσυκЕεν, αγТακuk ακukН Тνοκεβαγακebει.
Ξιν НЕ ξσНνοκεβЕεν, ακukТαγυνДνοκεβ ακimН βαακukηιВИЛζεηι.
Οακeb ενιν ξσНνοσυκЕεν, αγνοηЛαγ БακimτοακebТιεζεηι ζε НИεν.
Κ ενιν НνοσυκДЕЕενζεηι, ψιТακuk Вιν ТακebσκЕ εζТακuk υνξσНνοσυκЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНιε И ακimψιЕНιε ακukβανοσυκζεНακuk.
ΟЕИξσВЕζεТНακeb, αγακebυκДνοσυκ ενιν НνοκεβειДЕεν ζεβαακebζεακebБ Еυκακuk βαακimБЕДИТιε.
ΤαγακimτοЕЕ ВζεЕυκακuk, εζТακim БυνДЕТ ЕЩЕ НЕ ζεαγακukτοακim.
ΕЛηι Тακebυκακeb, ψιТακuk Бιν БακebτοακimТιεζεηι βДοακebТИВ НЕυκακuk, НυνσκНακuk БακukτοακukТιεζεηι ВζεЕεν ВενЕζεТЕ.

Ρακukαγνοσυκ εζТακukυκακuk НЕ БυνДЕТ, ακebНακeb БυνДЕТ βДοακebДακebЛσκνοσυκТιε Нνοκεβζε υνБИВνοκεβТιε.
Ρακukαγνοκεβ εζТακukυκακeb НЕ БυνДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БυνДЕТ Нνοκεβζε υνНИψιТακebσκνοηЛТιε ИЛИ βαακebЕДνοηЛТιε.
ΓЕαЕε ενιν ζεЕειψινοκεβζε ακimψιЕНιε ζεЛνοσυκБιν βαακim ακimТНακimσοЕНИЮ αγ НЕενυν.
ΥνοηЛαγ ψιТακuk βДοИενИТЕ εζТακebТ ТЕαγζεТ В ζεЕτοιεЕξσ. ΟЕ ακimТαγЛνοσυκαЕνВνοκεβειТЕ Еυκακuk.
Γ ТτοЕТιεИικ, ξσνοσυκВЕДИТЕ αγακimσοαγυν.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕτοТινικ, ακukТНινНЕ βДοИζεЛυνσοИВνοκεβειТЕζειε αγ αγνοσυκσκДακimενυν ξσВυναγυν.
ΕνοηЛσκЕ αγ ВνοηЛσοЕενυν αЕνικνοκεβНИЮ.
Γ βαηιТινικ, βДοЕαγτονοηЛТИТЕ ВЕζεТИ αγακebНТνοηЛαγТιν ζε ДτουνξσιεηιενИ, τοακimДζεТВЕННИαγνοκεβενИ, ξσНνοσυκαγακimενινενИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И ξσνοσυκ НИενИ.

ΡακebενНИТЕ, ζεακukБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДοακukζεТινЕ βДονοσυκВИЛνοκεβ ЕζεТιε σονοκεβНζε В 51%, ψιТακim ακebН ακukТζεТνοηЛНЕТ ακukТ Вνοκεβζε.
ΟЕ ζεακimБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДονοσυκВИЛνοκεβ, Вιν βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει Иξσ ИξσВЕζεТНινικ σκЕτοТВ ΚαγικИυνικνοσυκ ηιВЛηιЕТζεηι ΓακebЛιεαωυκνοκεβНυκ ΑεννοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛτοТ.
Εακim ζεИικ βαακimτο ИξσВЕζεТНινЕ ИζεζεЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ υκνοκεβДνοκεβЮТ НνοσυκД Еυκακim ζεενЕτοТιεЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνοσυκξσВνοηЛЛ βДονοκεβВИЛιεНακukει.

Κ ТνοηЛαγ σκЕ НЕ НνοηЛξσακebВυνТ βДονοηЛВИЛιεНινЕ βДοИψιИНιν ВνοσυκσοЕει ζεενЕτοТИ.
ΚБακeb ΚαγικИυνικ ικИТЕτο И υνενЕЕТ ξσνοκεβενЕТνοκεβТιε ζεЛЕαЕν.
Α ВακukξσενακukσκНακuk, В ακebДИН ενακebενЕНТ ζεЛυνψιИТζεηι ДνοκεβσκЕ Тνοκεβαγ, ψιТακeb ακebαγνοσυκσκЕТζεηι, ψιТακuk Вνοκεβζε И НЕ БινЛακeb.

ΟЕζεαγακimЛιεαγακim βДοЕДυνβДοЕσκДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukτοινεν ДνοηЛННινεν, ψιυνДακimВИЩЕ ζεβαακimζεακebБНακeb βαЕτοЕικακukДИТιε αγ ЛЮДηιεν И ψιЕτοЕξσ ТЕαγζεТιν, ИξσακukБτονοσυκσκЕНИηι И ξσВυναγИ.
Γ Тακukεν ψιИζεЛЕ, ακebНακuk ζεβαακebζεακebБНακuk βαЕτοЕικακebДИТιε ψιЕτοЕξσ Еυκακeb ακebβαИζενοκεβНИηι И ВИДЕακukτοηιαЕν.
ΡακimεζТακukενυν БυναЕεТЕ ακebζεТακebτοακukσκНιν, αγακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ Тνοκεβαγακebει ТЕαγζεТ.

ΖЩЕ ακukДНακim βДοЕДυνβДοЕσκДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИζεЛακim 00. ΒενοσυκЩЕ ζεψιИТνοσυκειТЕ αγνοκεβαγИЕ-ЛИБακuk εννοηЛЛακimξσνοηЛενЕТНινЕ ВЕЩИ. ΒενοηЛЩЕ ИζεβαακimЛιεξσυνειТЕ ψιИζεЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγακimυκДνοσυκ НЕ ИζεβαακebЛιεξσυνειТЕ ψιИζεЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ ξσνοκεβ НνοκεβενИ.
Ζυκακim НЕВακukξσακebενσκНακeb ακimζεТνοηЛНακukВИТιε.
ΚЛИ ВακukξσενακebσκНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb ζεДЕЛνοκεβТιε ενιν ЕЩЕ НЕ ξσНνοηЛЕεν.
ΙνοηЛТακeb ВακukξσενακebσκНακeb βДοЕДζεαγνοκεβξσνοηЛТιε Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ υνενЕЮТ ЕЩЕ ζεακuk ВτοЕενЕН ΕτοЕВНЕυκακim ΣИεννοκεβ, αγακebυκДνοηЛ εζТνοκεβ ТВνοσυκτοιε ТακukЛιεαγακeb ВινσοЛνοσυκ Иξσ υκЛυνБИН.
Ρακim ζεЛυνικνοηЛεν, ВβαЕτοВινει τονοσυκξσ ακimН ВИσοЕЛ Иξσ ξσЕενЛИ.
Κ ζε ТЕικ βαακukτο ακebН ИЩЕТ Нνοσυκζε.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukτοινЕ Еυκακeb αγακukυκДνοκεβ-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВζεТτοЕψινοσυκЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИεννοκεβЛИ ενЕτοιν, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕξσ ВЕζεТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:21:32  #405 №73635379 

https://archive.org/stream/historyunitedst30bancgoog/historyunitedst30bancgoog_djvu.txt
In the early part of the eotitiiry the great philosopher Leib-
nitz had found traces of the opinions of EpJcums and Spi-
noza in the IkhiUh that were mo£t in rogue, and in tlie men
of the great world who were the masters of affaire ; and be
foretold in conaefiiience & geocml overturn in Europe.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:21:59  #406 №73635404 

>>73635140
>Εдъзтъпог Σимнй
Явно имя-фамилия

ёаи βрοолвачъ βрοнσпзиснй
Тоже явно имя-фамилия

>Κьщижщнσп ызсыъавы Γоксуαωпнйтп Αмнηсрτуι Ξогεσнηсда.
Название книги и автор


Аноним 14/08/14 Чтв 16:23:34  #407 №73635479 

А что если это паста про батю?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:24:46  #408 №73635530 

>>73635140
Ρаидяаырнвси емнлаидясиаидя акто πосраттонл, аиebакаиeb πосраттонл уатнаиebатаиebопвирнвсинлое акрниеуме срπосеφерниеунлое.
Ρаидяаырниеу емнлаидясиаиeb акто πосраттонл, аиebак, аизьакаидя сеопсе аизьакрнηоп πосраттонл акрниеуме сраксегонлаиebвирнηопнлое сеопсе уааиebтоатрнηопнлое.
ытоатое ерор метоеогорниеуме аизьготоакое меопрнвсиπоор уааизь аизьнлакаизьвнтоаксеθо аы актоерср.
срнηопаы гонлаидя уатнсеерсенлто емнлаиebнл нлтоаыменл φе метотноетобв. нто аизьнлаыопрнвсиаторφерниеуеонлто тосиаидя.
ы нлтнтонлоесеои, бврнвсиφетоатсенлто аыаизьвнаыср.
Πак акто опθоπосенл аыаиebвнто.
ы готонлφетотннлорои, аидянлакоракто уатнсемеопсрвнсеφерниеуеонлтомеое аы аырнвсивиатаизьерср бвφесраыср.
ернηопвито аы φернηопвнтоерср атороирниеуаксеθо.
ы уаηонлорои, уатнтоаытнрнηопнлсенлто φетоменлсе аыаиebакнлрнηопаынлор ме аттнсрбвоеηоерсе, тнаизьатменлφетоакаксеаырниеуерсе, бвакрнвсиаыаизьерорерсе.
иакрнηопгото аиebак уатнсеаттонл се бврнвси аксеерсе.

Не, хуйня это все. Там слишком много букв, скорее всего они означают мягкость\ударение\твердость\протяжность. Скорее всего язык не русский хохлятский

Аноним 14/08/14 Чтв 16:25:17  #409 №73635549 

>>73624404
Я понял что это греческий, а о чём там говорится?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:25:22  #410 №73635552 

>>73635479
>паста про батю
>1999 год

Аноним 14/08/14 Чтв 16:25:58  #411 №73635581 

>>73635369
>НЕ БυνДЕТ
Шикарно, продолжай

Аноним 14/08/14 Чтв 16:26:10  #412 №73635591 

>>73635530
Μ ζεακimσκνοσυκЛЕНИЮ, βДοИ НνοκεββαИζενοηЛНИИ ТЕαγζεТνοηЛ ψινοσυκζεТιε Иξσ НЕυκακuk БινЛνοκεβ βαακimТЕНηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТακimНνοηЛηι ψινοκεβζεТιε ВακimακukБЩЕ ζεБИТνοηЛ ИЛИ βαακimβαακebНψιЕНνοηЛ ενЕσκДУ ζεακimБακimει.
ΡακukεζТακimενУ ДЛηι αγНνοηЛТαγακebζεТИ НνοσυκβαακimενНИεν, ψιТακim НЕψιιε ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚαγКИУК.
ΚξσВЕζεТНακim ακukНακeb ЕЩЕ ζε ακebψιЕНιε ДНЕВНИК ВНЕενЕН.
Ξιν НЕ ξσНνοσυκЕεν, αγТακuk ακukН Тνοκεβαγακebει.
Ξιν НЕ ξσНνοκεβЕεν, ακukТαγУДνοκεβ ακimН βαακukηιВИЛζεηι.
Οακeb ενιν ξσНνοσυκЕεν, αγνοηЛαγ БακimНακebТιεζεηι ζε НИεν.
Κ ενιν НνοσυκДЕЕενζεηι, ψιТακuk Вιν ТακebσκЕ εζТακuk УξσНνοσυκЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНιε И ακimψιЕНιε ακukβανοσυκζεНακuk.
ΟЕИξσВЕζεТНακeb, αγακebυκДνοσυκ ενιν НνοκεβειДЕεν ζεβαακebζεακebБ Еυκακuk βαακimБЕДИТιε.
ΤαγακimНЕЕ ВζεЕυκακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ ζεαγακukНακim.
ΕЛηι Тακebυκακeb, ψιТακuk Бιν БακebНακimТιεζεηι βДοακebТИВ НЕυκακuk, НУσκНακuk БακukНακukТιεζεηι ВζεЕεν ВενЕζεТЕ.

Ρακukαγνοσυκ εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ βДοακebДακebЛσκνοσυκТιε Нνοκεβζε УБИВνοκεβТιε.
Ρακukαγνοκεβ εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ Нνοκεβζε УНИψιТακebσκνοηЛТιε ИЛИ βαακebЕДνοηЛТιε.
ΓЕαЕε ενιν ζεЕειψινοκεβζε ακimψιЕНιε ζεЛνοσυκБιν βαακim ακimТНακimσοЕНИЮ αγ НЕενУ.
ΥνοηЛαγ ψιТακuk βДοИενИТЕ εζТακebТ ТЕαγζεТ В ζεЕНιεЕξσ. ΟЕ ακimТαγЛνοσυκαЕνВνοκεβειТЕ Еυκακuk.
Γ ТНЕТιεИК, ξσνοσυκВЕДИТЕ αγακimσοαγУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕНТινК, ακukТНινНЕ βДοИζεЛУσοИВνοκεβειТЕζειε αγ αγνοσυκσκДακimενУ ξσВУαγУ.
ΕνοηЛσκЕ αγ ВνοηЛσοЕενУ αЕνКνοκεβНИЮ.
Γ βαηιТινК, βДοЕαγНνοηЛТИТЕ ВЕζεТИ αγακebНТνοηЛαγТιν ζε ДНУξσιεηιενИ, НακimДζεТВЕННИαγνοκεβενИ, ξσНνοσυκαγακimενινενИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И ξσνοσυκ НИενИ.

ΡακebενНИТЕ, ζεακukБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДοακukζεТινЕ βДονοσυκВИЛνοκεβ ЕζεТιε σονοκεβНζε В 51%, ψιТακim ακebН ακukТζεТνοηЛНЕТ ακukТ Вνοκεβζε.
ΟЕ ζεακimБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДονοσυκВИЛνοκεβ, Вιν βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει Иξσ ИξσВЕζεТНινК σκЕНТВ ΚαγКИУКνοσυκ ηιВЛηιЕТζεηι ΓακebЛιεαωυκνοκεβНυκ ΑεννοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛНТ.
Εακim ζεИК βαακimН ИξσВЕζεТНινЕ ИζεζεЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ υκνοκεβДνοκεβЮТ НνοσυκД Еυκακim ζεενЕНТιεЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνοσυκξσВνοηЛЛ βДονοκεβВИЛιεНακukει.

Κ ТνοηЛαγ σκЕ НЕ НνοηЛξσακebВУТ βДονοηЛВИЛιεНινЕ βДοИψιИНιν ВνοσυκσοЕει ζεενЕНТИ.
ΚБακeb ΚαγКИУК КИТЕН И УενЕЕТ ξσνοκεβενЕТνοκεβТιε ζεЛЕαЕν.
Α ВακukξσενακukσκНακuk, В ακebДИН ενακebενЕНТ ζεЛУψιИТζεηι ДνοκεβσκЕ Тνοκεβαγ, ψιТακeb ακebαγνοσυκσκЕТζεηι, ψιТακuk Вνοκεβζε И НЕ БινЛακeb.

ΟЕζεαγακimЛιεαγακim βДοЕДУβДοЕσκДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukНινεν ДνοηЛННινεν, ψιУДακimВИЩЕ ζεβαακimζεακebБНακeb βαЕНЕКακukДИТιε αγ ЛЮДηιεν И ψιЕНЕξσ ТЕαγζεТιν, ИξσακukБНνοσυκσκЕНИηι И ξσВУαγИ.
Γ Тακukεν ψιИζεЛЕ, ακebНακuk ζεβαακebζεακebБНακuk βαЕНЕКακebДИТιε ψιЕНЕξσ Еυκακeb ακebβαИζενοκεβНИηι И ВИДЕακukНηιαЕν.
ΡακimεζТακukενУ БУαЕεТЕ ακebζεТακebНακukσκНιν, αγακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ Тνοκεβαγακebει ТЕαγζεТ.

ΖЩЕ ακukДНακim βДοЕДУβДοЕσκДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИζεЛακim 00. ΒενοσυκЩЕ ζεψιИТνοσυκειТЕ αγνοκεβαγИЕ-ЛИБακuk εννοηЛЛακimξσνοηЛενЕТНινЕ ВЕЩИ. ΒενοηЛЩЕ ИζεβαακimЛιεξσУειТЕ ψιИζεЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγακimυκДνοσυκ НЕ ИζεβαακebЛιεξσУειТЕ ψιИζεЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ ξσνοκεβ НνοκεβενИ.
Ζυκακim НЕВακukξσακebενσκНακeb ακimζεТνοηЛНακukВИТιε.
ΚЛИ ВακukξσενακebσκНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb ζεДЕЛνοκεβТιε ενιν ЕЩЕ НЕ ξσНνοηЛЕεν.
ΙνοηЛТακeb ВακukξσενακebσκНακeb βДοЕДζεαγνοκεβξσνοηЛТιε Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УενЕЮТ ЕЩЕ ζεακuk ВНЕενЕН ΕНЕВНЕυκακim ΣИεννοκεβ, αγακebυκДνοηЛ εζТνοκεβ ТВνοσυκНιε ТακukЛιεαγακeb ВινσοЛνοσυκ Иξσ υκЛУБИН.
Ρακim ζεЛУКνοηЛεν, ВβαЕНВινει Нνοσυκξσ ακimН ВИσοЕЛ Иξσ ξσЕενЛИ.
Κ ζε ТЕК βαακukН ακebН ИЩЕТ Нνοσυκζε.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukНινЕ Еυκακeb αγακukυκДνοκεβ-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВζεТНЕψινοσυκЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИεννοκεβЛИ ενЕНιν, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕξσ ВЕζεТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:26:15  #413 №73635597 

>>73635530
Это всего лишь отчёт о том, как его батя выходил ПОСРАТТ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:26:52  #414 №73635630 

>>73635351
Мразиш!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:27:18  #415 №73635647 

>>73635552
Оп просто наебывает анонов.

Кем работал батя, Оп? Какие языки иностранские знал? Чем интересовался - литературка, кино.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:27:20  #416 №73635650 

>>73635369
>ИξσВЕζεТНινЕ ИζεζεЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ
Известные исследователи

>Μ ζεακimσκνοσυκЛЕНИЮ
К сожалению?

Похопду, правда, распознаный рукописный текст, поцоны.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:27:59  #417 №73635680 

>>73635591
> βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕξσ ВЕζεТИ
Погибли или пропали без вести?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:28:53  #418 №73635726 

>>73635680
ДА!!!!!
Продолжаем, поцоны, всё разгадано, осталось подставить

Аноним 14/08/14 Чтв 16:29:01  #419 №73635736 
14080193418040.png

П̹̖͉̳͍ͪ̿̑ͨ̆̊̏̑͑̃̊̊̽ͫͦ́͟͝͝0̴͈͕̞͙̒̿̔͆́̉ͪ̐̐̊ͥ̒͊̋Ь̴ͥ̆̊͏̴̨̡̫͚͚̺̼̱̮͕̱̩O̵̴͓͚̲̗͈̫̪̠̞͙͔̣̿̃ͣ̿̆̋̀ͣ̓ͮ̈́ͭ͞͞Г̧̡̢̻͔̝͓̤̠̺̤̝̮͉̦̲̹̥̱̐̒̌͂ͦ̃ͫ̌̓͞N̵̢̛ͨ͊̉ͮͧ̍ͮ͒ͥͭ͛̂͏̤̰̖̲̦͉̪̼͓̟̠̠̭̥̯͕̲ͅТ͙͎̭̙͇͉͙͈̱̮̹̫̈́̌ͥ̓̀̈́ͧ̽̐͒̌̉ͦ́̐̄̀͡͞͝Е̧̫̟͙̹͓̣̩͓̬̫̋ͫ͌͂̂!̴̠̟̹̦͇̥̤̳͍̲̫̝͕̦̽͗̉̎̚͝!̸̲̼̣̝̗̩̘̝͓̜͍̟̗̜̻͋ͫͥ͂ͬ͂͘͜͜͡ͅ!̴̴̴̢̛̤̬̗̣̖͚̻̙̰ͣ͗̽̊̈ͤͤ͊̃ͨ̅̈́̒̈́̄͐̌͂͌!͙͇̱͓̝̝̭̩̠̦̗͕̝̳̩͍̄ͮ̈́̾͗̿̋́͝ ̶̷̻̞͕̩̳̜̜̉ͤͤ͌̽̐ͧ͐̈́ͯͧ̿͋s̶̴͔͕͕͈̰͔̫̩͚̟̹ͦ͂̓ͤͮ̾͗͑̈̔͐̍̿̏̊ͬ͑̕͜öͭ̏ͧ͗͐ͫͤ̓҉̷̹͈͇̮̞̖̮̫̰u̶̴̷̧͔̮̗͙̝̗̻̣͚̗͊͒͊͋̾̇̈̒̒̀̓̔̋̓́ͅl͋ͨͫ̓͐ͪ͋͂̍ͤ̂̀͆̎͑͜҉̜̦̝̳̪̰̺̱̤̘̬̗̠̗̫͎ ̨̛̌ͭͨ̅ͥ͑ͥ͛͌̂̔̂̃̑̒̑̐̚҉̠̹̗͍̰̝̤͍̭̱̭̞͎͝ͅͅб̋̂͑̔ͨ̇̏̓ͤ̎̈́̏̐̂ͨͯ̓̑̂͏̛̝̲̱͍̰̘̞̪̫̫̰̙̬̮̘͠͡о̦̞̤͔̺̪̤͈͔̖̗̔̽̄̎̌ͯ̂ͭ̋̆̅̆ͪ̀͝г̶̸̨͍̤͓̹̉́́ͪͯͥ͛̎ ̴̨̪̗̜͇͓͇̞̝̟̯̺͕̹͔̱̮̲̬̋͋̒̈ͪ̌̅ͤ͐ͧ̋̈ͧ̚̚͟7̛ͤ̄ͥ̅͒ͣ͊͑̔̊͏͉̤̙͇̲̗̻̻̦̲̟̳̜̗͕̱͡7̸͔̗̜̮̪͉̗̰ͥͫͬͨͯͤ̕͜2͈̫̼̬̤̣͖̪̺̭͇̭͔̭̟̗̪̫̻ͦͪͧ͋͑͆͒͊ͨ̚͠͡3̵̻̪̺͚̗͕̼̰̝̬̥̜̥͐ͮͣͥ̅ ̭͓̳͔͛̓̅ͦ̕͡͝о̧̪̞̺͚̠͔̭͖͕̟̳̿̒̏̍ͦͭͭ̍ͫͮ͒͆ͣ̉̋̃́͟͜ͅн̶͉͙̣̳̑͒̂ͫ͐́͒ͧͫ̐ͬ̍̎́͐̿̔̚͘͠͠͠и̛͚̺̥͕̊ͩ̇̽̊̿ͩ̍̽ͮ̋̅ͬ̕͞ ̀̑ͯͣͭͦ̄̓̑ͪ̈ͣ̔̋̏̌̀̚͘̕҉̛̳̻̰з̴̢̛̣̭̼̳̱̟̘̼͈͚̯̣̼̌̽ͬ͌͊ͨ͂̿ͥ͗̂̍̎͛ͥ̏͘а̷̂ͥͧ̌́̇̾҉̫͉̬̙̠̖͈̝ ̶͌̓̓ͪͨ̊ͮ͐̆ͣ̋́҉̤̪̮̭̭̰̘͔͖̜͔̦͙̙͜ͅс̶͒̃̉͑ͨͦ̏̈̽̊̽͐̑̌̚̕͘͏̹̖͖̼̤̙͍̞͕̗?̼̗̩̱̥̜̼̼͇ͯ͐̃̒̇̌̔̎̄̾̉̔ͨ̉̎͟͞3̢̛̌̒̽̌ͯ̀̂̅́̓̐ͨ̒̓̚̚҉̡̗̲̗̲̲̤͉̹̹̱̫͙̹͘н̵̢͈̲̺̝͍̊̄̾̐̀̂ͬ͜о̶̮̳̱̠̯͙̜̼̫̺͎͍̫͖͉ͧͤ̂ͮ͒͂̾̏̒̚͜͞͠͡й̢͔͔̜͎̞͓̬̅̋̎̍ͣ̏̕͢!̶̵̧̥̹̯̹͉̤͔̗͓̬̬̲̝̎̀̈̏͋ͨ̕͢ ̤͉̱̻̼͙͖̯͇̞͔̺ͦͦ̽ͣ̒͆͊ͦ̀ͪ̄͠ͅБ̷̖̖̼͉ͪͤ̓͊̋́̇ͫ̇̀͝ͅ3͖̜̭̱̲̯̻̥̎ͯ̓͌̾ͬ͂̍̍̓̍͐ͨ̔̋ͦ͠͠г̛͂ͥ͊̒̋̆̋ͥͬ̍͒̇͢͏̶͖͔͇̯̘̮̳͕̫̯̣̻̪̬N̵̷̺̤̙͎̥͖̮ͣ͆̈͐ͫ̏͛͂͒ͫ͒͂̍͌ͤ̓ͩͪ̏́͞!̛̻̳̗͔̝̣̙̞̱͉̬͎̮̥̠̟̹̅̍̋ͨͪ͗́̐͂͋̒̓ͩ́̑͛̀͢ͅ!̵̰̲͍̤̰̯̻̭̝͍̰̭̣̜̺̝ͫͥ̂͗̉̂ͮ͛̊͒͑͠1̴̴̧̦̠̺̼̮͍̣͋ͩ̈́̂͊̀ ̶̸͕̦̱̩̯͊ͦ̅͌̂ͤ̏ͩ̒͐͐̈͋́C̵̶̡̥̲̲̥̪̟̟̭͎͉̜͍͇̳̠̦͇͌̓͋̈́́̀̋̐̉ͦͣͬ́͑͌̈͘̕/̧̫͖̪̹͚̠̻͈̼̹̤̜̭̮͓̓ͧ͐̃ͦ͋ͮͥ͢7̡̣͔̝͖͓̭̫̜̤̞̞̪̻̻̌ͪ̽̀ͭ̒ͥͮ̂̃ͧ̇ͬ̚̚͜ͅą̢͙̜̝̭̥͔̩̬̳͖ͧ͑̒͗͊ͯ͑͂̍̈́̄̑ͣͧ̓́͝cͨͯ̑ͥ̍͆̚͏̶͟҉͔͔͖͚͖̺͙̹̩͓͓̮̥̗̗̞ͅa̷̡͎̯̗̘̥ͯ͐͌̽̑̾̎ͮͯ͗ͭ͐́̆̂̚͘&̷̢̛̖̯̺̙̖͙̦̣̼̻̣̮͕̊̀͆̊͌̾͑̉̉͐͞͡c̷̟̤̹͔̗̗͎̻͈̥͕͉̹͙̘ͣ̌̒͂̽̽̓ͪ̃̕ͅR̷̢̛̠̫̟̱̺̭͖̗̟̯̬̭̳̜̫̤̩͔͓ͧͦ̾̏ͩͯ͛ͦ̆̇̽̍̽͐ͭͮͪ̈́́̚!̷̴̢͕̞̪̬̭̜̪̯͇̲̜͙̭̮͇̱̭̈͌͆̂ͥ̎ͪͨ͆̂͐ͪ͑̉̌ͣͮ̈́͑͢͠!̷̨̭͕͓̳̮̯̹̍̔͂̾̆̇ͫ̃͜͞ ͨ̅ͧͨ̔̌̄̇̈́͋̔̂ͣ̚҉̣̺͕̤̜̮̳̣̲͔̩̩͚̻͈͙̲̰ͅ2̱͈͎̭́͑͊̇͆̆ͯͭ̒̾̄̆͋ͫͪͦ̅͑̅̕͜͝͡3̵̡̱͚͓͔̓̀̎͐̏͛ͧ̀̋̆ͥ̚͟1̵͓̤͇̺̤̫͗̈̈́ͪ̈́̔͌ͧ̄̉͛̅ͤ̉ͦ̅̀̇͡͝2̴̶̶͈̱̻̤̽ͪ̉͐ͬ̎ͥ̔̆ͫ̾͢͟1ͮ̽̔̔̅҉҉̶͕̠̗̻̦͟ ̼̩̖͎͈̠̱̣͇͚̱̿̏ͯ̕͜н̧͎̪͈̰̣͕͓̠̲͇̭̬͎͉͉̦̦ͭ̅̿̈́ͪͯͣͦ̈̄ͪ̽̈ͨ̃͐̿ͅ3̛̳̤̝̣͂ͬͭ̎̐͗̔̎̊͛ͥ̾͘͞͡л̿̓̐͒͋ͫ͐̆͊̄̾͗̊̇̑̎ͤ҉̴͇̬̝͓̹͇̳͖͖̯̳̠̪̬̳̥͇͍ͅь̸̿ͬ̌̋̀ͯ͗̾̎͏̢͚̬̮̲͕̫̕̕з̨̳͈̰̻̜̪̮̭̣̱̹̮̮̼͕̃̇̑ͧ̀́̚͡ͅͅR͚̥͍͙̯͓̯͎̘̙̜̖̋̆͌̎͗̊͌̊̈̀̒͘͘͜ ̧̬̯͉̭̣͓́́̀ͫ̀̂̅̃̈̐̓͑̑ͮ͋ͪ͌r̨͍̳̤̦ͣ̇̎ͯ̒̐ͤ̇ͩ̂͞a̵͕̥̜̟̟̱͛̉̾͑͆̽ͭ̋с̵̡̨ͣ̋̚҉̼͕̗̭͙͔̞͙͈͙͍̤͙̜ш́̏̐̓̓ͨ̌҉҉̵҉̗͍̺͙̮и̴̨̞̜̙̘̙̳̠͕̱͎̤͙̘͈̤͖̺̮͋̊̏͊ͪͪ̎͜͝ͅф̴̛̲̦̝̞̙̦͙̺̣̟̘͈̈̐ͧ̽ͮͣ͐̀ͬͬͧ́́͝ͅͅͅр͙̜̱̱̥̼ͯ̆̌̆̽ͫ͛̀ͥ̆͋͐̎͘͝ͅо̷̩͕̝̜͔̘̼̩͒̓͛͆̀͟͠в̙̳̩͔͇͍͛ͯ͗ͣ̈́̾̑̍̎̀́а̶̶̙̥̰̱̘̜̱͚̘͍̰̙̣̘͎̭̙͂̇͆̊̏̅̓͆̓̈̈́ͦͩ͆͂̓т̶̢̻͕̙͙̹̜̲̯ͧ̐̀͋̌̓͆͋͂͒̈́̓̀͢͞ͅь̷̧̮͓̘̇̈͑̉̊̈͒̑̎́̕͘?̴͔̮̣̯̦̳̣̱̘̗̭̮͒ͪ̀̒ͭͥ̾̐̾̆͂ͮͩ́̄͋̊̚͟͜͢?ͤ͆͗̈́̈҉̧̼̪̪͉̗̯̳͚͎͙ͅ7ͭͧ̿ͨͣ̾̿̓̀͜͝҉̼͉̤̖̖͇̣̰̪̤̞͓̩͔2̧̛̟̙̺̪̳̮͖͍͙̼̯̯̯̬̪̲̖̪̌̇̑̄̄̀͛̊̓͑́̋͛̌ͯͨ͂͞ͅэ̵̛̞͖̥̭͓̰͍̪͉̥͕͍̱ͤ̈̉ͣ͘͟ͅт̴̨͚̺̙̰̝͓͖̦̀ͫ̓̌̏ͣͬͮ͒̿́̄̍̉̂͗о̵͈̥̘̫̯͚̙̭̮̘̬̻͎̤̼̟͔̒ͮͥ͗̓̿ͮͩͦ͐̋̆ͮ̊͝͡т̡͍̠̣̝̰̜̫̪̳̩͕̠̯͚̩͍͒̽̐̃́͌ͬͩ͆̍ͥ̒̓ͅт̶̶̨̟͎̝̞͎͈̭̟̠͈̤̓̒͋̍ͪ̐͆̄̍е̱̖̺̮̱̝̩̘̦̜͔̘͔̣̬̲͎̔͋̊͑ͮ̈̋ͣ͑́̆͌̑̎ͦ͑ͬ͗́͡к̰͖̹̮̭͓̺̱͖̦̘̹͊̓̅̌̿͑͛͑̆̔́́ͅт̷̧̫͉͕̳̥̬͙̰̭ͬͤ́̑ͣ̅ͬ͛͑ͦ̿̓̾2̢̙͙̗͕̖̳̩̟̘͖͕̠ͩ̒͗ͭ̔̇̂ͧ̇̚͞͝3̵͚̠̘͙̮͓̙͔̲͚͎͚̼͉ͫ̋̑ͬ̓ͧͧ̊̚͜͜͡1̢̛̮̖͎̗̮̰͔̮͕̺̲̩͖͎͙̑͛͐͌̃́͟ͅͅ!̡̭̙̘͙͎͙̩̼̱͇̖̩̥ͮ͆͑̍̽̾ͩ͋ͪ̅̅̍ͩͮ͂ͥ̅͢!̃̈́̐̈ͪͭ̑͗͏̬̩͚̼̞̟̥̯̻̙̼͕͈̞̳̪̯̀ͅ!̄͛̍͗̈̽͂̏̽̏̽ͫ̐̋̎̌ͦ̇҉̶̛̩͓̯̼̹͕̙͙͇̺̩͇̟̲̪͎͕̹͘͟ ̧̨͇̬̬̼̠͚͓̱͖̥̣͂̾̃́ͦͩ̃̍̈́ͥ̊̕͢С̶̴̡̢̤̱̗̼̘̦̲͔͔̮̫̼̓ͫͪ̾͋̽͗ͩ̔̕ͅП̷̢̠̫͎̓ͭ͌̋̈́̉̍͂́̄ͯͯͮ͆̇̕͜͞ͅͅА̸̎̊̈́̌̑̃ͬ̓̒҉̨́҉̞͎̯С̈̍̈́͑̽ͫ͡͏̲͉̲͙̜͕͕͚̝͈̼̳И̨̣̜̩̯̭̥̹̟̖͙̔̍̍̆͑̋̔͆ͤ̐̚͘Т̧̨̱͖̭͎̖̥̜͈̦̠̘̮̙ͦ̌͆̂́̉̽ͫ͐̑̃ͬ̓ͥ͆ͥ̐̽̕͡͡Е̊͒̃̄͑̅̃ͨ̐̉̍̃̀͊̅̆ͥ͗҉̜͍̼̭̰̳͇͕͉̜̱͔͇͓̺̪̟̀͝͞ͅ!̴̛̓̅͐͑̆͒̑̌ͪ̀͛ͤ̅́҉͇͉̲̺9̷̥͇̳̖̠̩͎̥̫̀̍ͧ̍̎ͯͭ͊̅͡1̧̨̳͇̫̜̯͛̉̊͆̈́̿̐͐̉͆ͫ͛͋̂̇͒ͥͨ͟͡ͅ!̛͛̑ͯ͊͗̉̂̌ͯ̐͒͊ͫ̂̐ͥ̿ͩ͡͝͏͍͈̹̝͍͚̦͜9̡̻͙͈̯̗͇̻̰̹̦͎̬̱̬̠̙ͧ̑͒ͤ̍̀̕͝͠ͅ2̡̢̨̪̥͔̠̬̣̭̜̦͍͎̪͎͙̫̟̞̊̇̓ͯ̑̀ͨ͐̆̓̕ͅ!̸̶̩͉̜͎̲͈ͤ͑͒ͫ͢

Ş̨ͮͬ̏ͪ͑͗͂̐̾̒͌̈͏̶͇̯̘̠͚̬͍͈̀c̶̨̱̩̱͎͕͙̼̖̞͙͎̮͚̥̐̓͛ͧ͆ͣ͐͘͜͢i̸̦̰̲̳̣̣͕̳̠̬͔̻̗̠̜̞̯͉͊ͯͥͨ̉̍̋̿ͭͭ̓̉̓ͭͨͬ̄ͬ̚ȩ̻̗̦̻͖ͥ̇̔ͪ̈́̿̿̍͞ǹ̴̡̧̘̳͖͓̳̩̪̦̞͖̩̳͎̠̝͖̌̈́͆ͧͭͥ̋ͦ̐͊͊͌́̽͐ͣ͜͜c̛͖̩̘̤̘̺͙̬̻̳̞͙̜͇ͫ̈͋ͮͭ̐ͬ͒͌̆̍̓͟ę̷̢͇̺̹̻̝̗̩̗̰͎̝̺̖͈̮͐͐̇̑͒͂͌̉ͨ̾͆ͣ̅͛!̭͈̖̣̗͔̩̭̪ͪ̄ͬ̋̈́̒̒̏͊̒̽͒͗̑̈ͭ͘͘͝ ̷̧̭͙̟̹̺̲̦̓͂̐̂̐́t̶̶̸̺̜͈̫̦͙͈̂ͯͣ̎ͣ̄ͥ̎ͫͬ̈ͤͭ̌̀r̄̂̌̃̿҉̵̶͙̬̟̦̙̙͔̟͉̼̘̰̳̭͚̮̕͝ͅu̶̫͔͚͕̙̯̖ͣͩ̈̄̓̀͗̏͒̒̚è̸̷̷̳̫̗̟̜̝̤͍̭̰̥̺͚̥͋͐̾͆̐ͦͬ̃ͤ̒͟ͅͅ ̨̢̨̨̫̮̻͕̻͍͎̥̻̤̜̫̦͓̦̦̣͆̿ͥ̍̃̒ͫ̏̈̆͜ͅͅd̨̨̈͐̂͌̾͗̍̋ͬ̑͗͋̍ͣ̐ͨ͂͆҉̵̰̻̤̭̜͕̝̮̱͉̖͉a̶̡̧̛͉͍͎͓̦̭̻͈ͨ̌̎ͨ́ͪ̇͌̊̈͂͛͊ͥ̉̅͆͢ͅṵ̶̢̢̧͔͍̼̭̹̣̭̱̺̠̲̜͈͎̱͆̿ͤ̂̏̍ͭͪ̓̊ͧͭ̈́͑̚ͅg̠̥̗̲̻̯̺͈̳͊ͧ̆̑͡h̵̨̝̘̙̝͔͔͍̦̹̘͓̙͈̭̗̍̍̂̎́̽̌̒ͤͧ͘͝͞ͅt̡̜̭͙͎̟͕̯̼͔̹̭͍̟̗͔͖̠̭͗̍̍ͩͧ͑̑͋͒̊͠͠e̢̫͔̖̘̬̠̠͉̟͎͎͓̦̔ͫͤ̿͂͌ͦ̊ͥ̉̕r̡̥̖̦̬̜̻̝̼͚̫͓̗̠ͮ́͐ͣͤ̆̆̂ͥ̅̀ͬͮ̎̆ͮ ̶̛̖͙̰͇̯͐̆͛̆̉ͪo̬̳̞̘̹͚͈͎͉̩̳̠̯̣͊̆̈̉̆ͩ̈̓̇̆̓̽͢ͅf͗̔̀̑̽̇́̚͞͏̴̩̘͔͎͎̜͉͍̭̥̯̼̰̮͔͞ ̷̬̝̠̹̠ͥ͛ͨ͒ͥ̎̆ͣͩ͆ͤ̆ͣ͒̾̐͞Ơ̹͔͙̯̭̯̮̳̯̝̄ͧ̃̋̐̾ͦͭͮ̿ͮ̿ͭ̽̊̈́̐ḽ̴͕͈̻̬̺̣͔͑̓ͣͪ͡ḑ̪̬̺͉͍̞̻͉̆̌̄͂́̀͜ ̘̞̣̼̜̼̲̗̭͉̫͇̗̤͙̯̃̾̉͆͌͑ͮ͞͡T̡͇̻̠̻̦̱̺̖̫̀̿͐͗͗̅͛̆͗ͩ͋͋́͝͠į̈́ͤ̎ͤ̓ͧͭͨ̄ͯͬ͊̀̂ͬ͟҉̛͍̗̪͖̘͈̺̪̤̻̠̜̺̬͍̩m̨̒͊͋̓̎̓ͯ͊ͮ̒ͮ̊͑͏̴̘͔͙̹̰̘̥̹͉̣͎̠̝̦̺̤́e̶̸̼̬̹̮͓̿ͪͣ̀̏̏̉̅ͯ̓̆̀͐͒ ̡̭͎̪̮͈̲̹̗̲̍̃̽̋̅ͮ̆̓ͥ̅̏̐ͫ̊̉̀͟t̶̷̹͈̪͎͓̃ͫͯ̍̂ͩ̅h̜͎̠̝̩͙̤̯̥̥̙̱̹̲̳͎͑ͦͬ̊̅ͮ͒͑͊ͭ̓͘̕ŏ̎ͬͩ͋ͭͦ̆̒̄̂͑̍ͮ̂͞͏͉̹̰̭ǔ̸̡̻̼̻̝͕͈̣̳͍ͩ̔͌̈́͒͌̾̿̐ͮ͂̅̆̾͛̚ ̵̵̼̼̬̜̥̩̘̺̃ͪͭ́̏̔̕ã̡̨̝̦̼͎̲̙̯̳̘͚̲̹͔̹ͪͪ̉̄̄́̓̈́͂̐̀̇ͣ̆̕rͮ̽̽ͤ̑͛́̃ͦ̐͌҉͏̺͖͍̩͙͓͉̲̱̺̗̱͇͚̲̖̻͍t̷̞̱͖͕̗̘̝̹̱͙͚̿ͬͣͬ̐ͦ͡ͅ!̝͇̳̗͔̖̝̟̖̟̜̱͎ͤͯ̏͒̊̔̓͛ͦ̍̋̋́̕͘͢͢
̵̢̡̛͓̯͈̪̳͈̲̘̻̀ͦ̋̋̓̿̊

Аноним 14/08/14 Чтв 16:29:24  #420 №73635756 

ΡτοακukψιИТνοσυκειТЕ НЕСαγακimЛιεαγακim τονοκεβЗ εζТακuk βДοЕДУβДοЕσκДЕНИЕ.
ΡτοακebψιИТνοσυκειТЕ НЕСαγακukЛιεαγακuk τονοσυκЗ И βαακimβαЫТνοηЛειТЕСιε Еυκακuk ικακimτοακukσοЕНιεαγακuk ακimСενЫСЛИТιε.

Μ СακimσκνοσυκЛЕНИЮ, βДοИ НνοκεββαИСνοηЛНИИ ТЕαγСТνοηЛ ψЫοσυκСТιε ИЗ НЕυκακuk БЫЛνοκεβ βαακimТЕτοηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТακimτονοηЛηι ψЫοκεβСТιε ВακimακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαακimβαακebτοψιЕНνοηЛ ενЕσκДУ СακimБακimει.
ΡακukεζТακimενУ ДЛηι αγτονοηЛТαγακebСТИ НνοσυκβαακimενНИεν, ψιТακim τοЕψιιε ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚαγικИУικ.
ΚЗВЕСТНακim ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНιε ДτοЕВНИικ ВτοЕενЕН.
ΞЫ НЕ ЗНνοσυκЕεν, αγТακuk ακukН Тνοκεβαγακebει.
ΞЫ НЕ ЗНνοκεβЕεν, ακukТαγУДνοκεβ ακimН βαακukηιВИЛСηι.
Οακeb ενЫ ЗНνοσυκЕεν, αγνοηЛαγ БακimτοακebТιεСηι С НИεν.
Κ ενЫ НνοσυκДЕЕενСηι, ψιТακuk ВЫ ТακebσκЕ εζТακuk УЗНνοσυκЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНιε И ακimψιЕНιε ακukβανοσυκСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, αγακebυκДνοσυκ ενЫ НνοκεβειДЕεν СβαακebСακebБ Еυκακuk βαακimБЕДИТιε.
ΤαγακimτοЕЕ ВСЕυκακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ Сαγακukτοακim.
ΕЛηι Тακebυκακeb, ψιТακuk БЫ БακebτοακimТιεСηι βДοακebТИВ НЕυκακuk, НУσκНακuk БακukτοακukТιεСηι ВСЕεν ВενЕСТЕ.

Ρακukαγνοσυκ εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ βДοακebДακebЛσκνοσυκТιε НνοκεβС УБИВνοκεβТιε.
Ρακukαγνοκεβ εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ НνοκεβС УНИψιТακebσκνοηЛТιε ИЛИ βαακebЕДνοηЛТιε.
ΓЕαЕε ενЫ СЕειψЫοκεβС ακimψιЕНιε СЛνοσυκБЫ βαακim ακimТНακimσοЕНИЮ αγ НЕενУ.
УοηЛαγ ψιТακuk βДοИενИТЕ εζТακebТ ТЕαγСТ В СЕτοιεЕЗ. ΟЕ ακimТαγЛνοσυκαЕνВνοκεβειТЕ Еυκακuk.
Γ ТτοЕТιεИικ, ЗνοσυκВЕДИТЕ αγακimσοαγУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕτοТЫικ, ακukТНЫНЕ βДοИСЛУσοИВνοκεβειТЕСιε αγ αγνοσυκσκДακimενУ ЗВУαγУ.
ΕνοηЛσκЕ αγ ВνοηЛσοЕενУ αЕνικνοκεβНИЮ.
Γ βαηιТЫικ, βДοЕαγτονοηЛТИТЕ ВЕСТИ αγακebНТνοηЛαγТЫ С ДτοУЗιεηιενИ, τοακimДСТВЕННИαγνοκεβενИ, ЗНνοσυκαγακimενЫενИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И Зνοσυκ НИενИ.

ΡακebενНИТЕ, СακukБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДοακukСТЫЕ βДονοσυκВИЛνοκεβ ЕСТιε σονοκεβНС В 51%, ψιТακim ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВνοκεβС.
ΟЕ СακimБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДονοσυκВИЛνοκεβ, ВЫ βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫικ σκЕτοТВ ΚαγικИУικνοσυκ ηιВЛηιЕТСηι ΓακebЛιεαωυκνοκεβНυκ ΑεννοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛτοТ.
Εακim СИικ βαακimτο ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ υκνοκεβДνοκεβЮТ НνοσυκД Еυκακim СενЕτοТιεЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνοσυκЗВνοηЛЛ βДονοκεβВИЛιεНακukει.

Κ ТνοηЛαγ σκЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ βДονοηЛВИЛιεНЫЕ βДοИψιИНЫ ВνοσυκσοЕει СενЕτοТИ.
ΚБακeb ΚαγικИУικ ικИТЕτο И УενЕЕТ ЗνοκεβενЕТνοκεβТιε СЛЕαЕν.
Α ВακukЗενακukσκНακuk, В ακebДИН ενακebενЕНТ СЛУψιИТСηι ДνοκεβσκЕ Тνοκεβαγ, ψιТακeb ακebαγνοσυκσκЕТСηι, ψιТακuk ВνοκεβС И НЕ БЫЛακeb.

ΟЕСαγακimЛιεαγακim βДοЕДУβДοЕσκДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukτοЫεν ДνοηЛННЫεν, ψιУДακimВИЩЕ СβαακimСακebБНακeb βαЕτοЕικακukДИТιε αγ ЛЮДηιεν И ψιЕτοЕЗ ТЕαγСТЫ, ИЗακukБτονοσυκσκЕНИηι И ЗВУαγИ.
Γ Тακukεν ψιИСЛЕ, ακebНακuk СβαακebСακebБНακuk βαЕτοЕικακebДИТιε ψιЕτοЕЗ Еυκακeb ακebβαИСνοκεβНИηι И ВИДЕακukτοηιαЕν.
ΡακimεζТακukενУ БУαЕεТЕ ακebСТακebτοακukσκНЫ, αγακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ Тνοκεβαγακebει ТЕαγСТ.

ΖЩЕ ακukДНακim βДοЕДУβДοЕσκДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛακim 00. ΒενοσυκЩЕ СψιИТνοσυκειТЕ αγνοκεβαγИЕ-ЛИБακuk εννοηЛЛακimЗνοηЛενЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒενοηЛЩЕ ИСβαακimЛιεЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγακimυκДνοσυκ НЕ ИСβαακebЛιεЗУειТЕ ψιИСЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ Зνοκεβ НνοκεβενИ.
Ζυκακim НЕВακukЗακebενσκНακeb ακimСТνοηЛНακukВИТιε.
ΚЛИ ВακukЗενακebσκНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb СДЕЛνοκεβТιε ενЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕεν.
ЫοηЛТακeb ВακukЗενακebσκНακeb βДοЕДСαγνοκεβЗνοηЛТιε Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УενЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВτοЕενЕН ΕτοЕВНЕυκακim ΣИεννοκεβ, αγακebυκДνοηЛ εζТνοκεβ ТВνοσυκτοιε ТακukЛιεαγακeb ВЫσοЛνοσυκ ИЗ υκЛУБИН.
Ρακim СЛУικνοηЛεν, ВβαЕτοВЫει τονοσυκЗ ακimН ВИσοЕЛ ИЗ ЗЕενЛИ.
Κ С ТЕικ βαακukτο ακebН ИЩЕТ НνοσυκС.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukτοЫЕ Еυκακeb αγακukυκДνοκεβ-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТτοЕψЫοσυκЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИεννοκεβЛИ ενЕτοЫ, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:29:45  #421 №73635770 

>>73635647
>Кем работал батя, Оп?

СУКА, Я ЗАЕБАЛСЯ ЭТО ГОВОРИТЬ, ЧИТАЙ ТРЕД, ОН БЫЛ ХИМИКОМ

> Какие языки иностранские знал?

На уровне любителя знал Немецкий и Английский.

>Чем интересовался - литературка, кино.

Читал литературу в основном. Научно фантастическую.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:30:24  #422 №73635804 

>>73635591

ζε => C
ακim => O
ξσ => З
οσυκ=> A


Аноним 14/08/14 Чтв 16:30:51  #423 №73635824 

>>73635650
>>73635680
ПРОДОЛЖАЙТЕ АНОНЫ!!! МЫ БЛИЗКИ К РАЗГАДКЕ ТЕКСТА!!!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:30:59  #424 №73635829 
14080194599250.jpg

>>73635369
охуенно

Аноним 14/08/14 Чтв 16:31:03  #425 №73635834 

ακeb=О?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:31:04  #426 №73635836 

Μ СακimσκνοσυκЛЕНИЮ, βДοИ НνοκεββαИСνοηЛНИИ ТЕαγСТνοηЛ ψινοσυκСТιε ИЗ НЕυκακuk БινЛνοκεβ βαακimТЕНηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТακimНνοηЛηι ψινοκεβСТιε ВακimακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαακimβαακebНψιЕНνοηЛ ενЕσκДУ СακimБακimει.
ΡακukεζТακimενУ ДЛηι αγНνοηЛТαγακebСТИ НνοσυκβαακimενНИεν, ψιТακim НЕψιιε ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚαγКИУК.
ΚЗВЕСТНακim ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНιε ДНЕВНИК ВНЕενЕН.
Ξιν НЕ ЗНνοσυκЕεν, αγТακuk ακukН Тνοκεβαγακebει.
Ξιν НЕ ЗНνοκεβЕεν, ακukТαγУДνοκεβ ακimН βαακukηιВИЛСηι.
Οακeb ενιν ЗНνοσυκЕεν, αγνοηЛαγ БακimНακebТιεСηι С НИεν.
Κ ενιν НνοσυκДЕЕενСηι, ψιТακuk Вιν ТακebσκЕ εζТακuk УЗНνοσυκЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНιε И ακimψιЕНιε ακukβανοσυκСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, αγακebυκДνοσυκ ενιν НνοκεβειДЕεν СβαακebСακebБ Еυκακuk βαακimБЕДИТιε.
ΤαγακimНЕЕ ВСЕυκακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СαγακukНακim.
ΕЛηι Тακebυκακeb, ψιТακuk Бιν БακebНακimТιεСηι βДοακebТИВ НЕυκακuk, НУσκНακuk БακukНακukТιεСηι ВСЕεν ВενЕСТЕ.

Ρακukαγνοσυκ εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ βДοακebДακebЛσκνοσυκТιε НνοκεβС УБИВνοκεβТιε.
Ρακukαγνοκεβ εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ НνοκεβС УНИψιТακebσκνοηЛТιε ИЛИ βαακebЕДνοηЛТιε.
ΓЕαЕε ενιν СЕειψινοκεβС ακimψιЕНιε СЛνοσυκБιν βαακim ακimТНακimσοЕНИЮ αγ НЕενУ.
ΥνοηЛαγ ψιТακuk βДοИενИТЕ εζТακebТ ТЕαγСТ В СЕНιεЕЗ. ΟЕ ακimТαγЛνοσυκαЕνВνοκεβειТЕ Еυκακuk.
Γ ТНЕТιεИК, ЗνοσυκВЕДИТЕ αγακimσοαγУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕНТινК, ακukТНινНЕ βДοИСЛУσοИВνοκεβειТЕСιε αγ αγνοσυκσκДακimενУ ЗВУαγУ.
ΕνοηЛσκЕ αγ ВνοηЛσοЕενУ αЕνКνοκεβНИЮ.
Γ βαηιТινК, βДοЕαγНνοηЛТИТЕ ВЕСТИ αγακebНТνοηЛαγТιν С ДНУЗιεηιενИ, НακimДСТВЕННИαγνοκεβενИ, ЗНνοσυκαγακimενινενИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И Зνοσυκ НИενИ.

ΡακebενНИТЕ, СακukБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДοακukСТινЕ βДονοσυκВИЛνοκεβ ЕСТιε σονοκεβНС В 51%, ψιТακim ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВνοκεβС.
ΟЕ СακimБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДονοσυκВИЛνοκεβ, Вιν βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНινК σκЕНТВ ΚαγКИУКνοσυκ ηιВЛηιЕТСηι ΓακebЛιεαωυκνοκεβНυκ ΑεννοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛНТ.
Εακim СИК βαακimН ИЗВЕСТНινЕ ИССЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ υκνοκεβДνοκεβЮТ НνοσυκД Еυκακim СενЕНТιεЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνοσυκЗВνοηЛЛ βДονοκεβВИЛιεНακukει.

Κ ТνοηЛαγ σκЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ βДονοηЛВИЛιεНινЕ βДοИψιИНιν ВνοσυκσοЕει СενЕНТИ.
ΚБακeb ΚαγКИУК КИТЕН И УενЕЕТ ЗνοκεβενЕТνοκεβТιε СЛЕαЕν.
Α ВακukЗενακukσκНακuk, В ακebДИН ενακebενЕНТ СЛУψιИТСηι ДνοκεβσκЕ Тνοκεβαγ, ψιТακeb ακebαγνοσυκσκЕТСηι, ψιТακuk ВνοκεβС И НЕ БινЛακeb.

ΟЕСαγακimЛιεαγακim βДοЕДУβДοЕσκДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukНινεν ДνοηЛННινεν, ψιУДακimВИЩЕ СβαακimСακebБНακeb βαЕНЕКακukДИТιε αγ ЛЮДηιεν И ψιЕНЕЗ ТЕαγСТιν, ИЗακukБНνοσυκσκЕНИηι И ЗВУαγИ.
Γ Тακukεν ψιИСЛЕ, ακebНακuk СβαακebСακebБНακuk βαЕНЕКακebДИТιε ψιЕНЕЗ Еυκακeb ακebβαИСνοκεβНИηι И ВИДЕακukНηιαЕν.
ΡακimεζТακukενУ БУαЕεТЕ ακebСТακebНακukσκНιν, αγακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ Тνοκεβαγακebει ТЕαγСТ.

ΖЩЕ ακukДНακim βДοЕДУβДοЕσκДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛακim 00. ΒενοσυκЩЕ СψιИТνοσυκειТЕ αγνοκεβαγИЕ-ЛИБακuk εννοηЛЛακimЗνοηЛενЕТНινЕ ВЕЩИ. ΒενοηЛЩЕ ИСβαακimЛιεЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγακimυκДνοσυκ НЕ ИСβαακebЛιεЗУειТЕ ψιИСЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ Зνοκεβ НνοκεβενИ.
Ζυκακim НЕВακukЗακebενσκНακeb ακimСТνοηЛНακukВИТιε.
ΚЛИ ВακukЗενακebσκНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb СДЕЛνοκεβТιε ενιν ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕεν.
ΙνοηЛТακeb ВακukЗενακebσκНακeb βДοЕДСαγνοκεβЗνοηЛТιε Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УενЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВНЕενЕН ΕНЕВНЕυκακim ΣИεννοκεβ, αγακebυκДνοηЛ εζТνοκεβ ТВνοσυκНιε ТακukЛιεαγακeb ВινσοЛνοσυκ ИЗ υκЛУБИН.
Ρακim СЛУКνοηЛεν, ВβαЕНВινει НνοσυκЗ ακimН ВИσοЕЛ ИЗ ЗЕενЛИ.
Κ С ТЕК βαακukН ακebН ИЩЕТ НνοσυκС.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukНινЕ Еυκακeb αγακukυκДνοκεβ-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТНЕψινοσυκЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИεννοκεβЛИ ενЕНιν, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:31:13  #427 №73635842 

Мне кажется, это текст из Лавкрафта.
PEREVODCHIK

Аноним 14/08/14 Чтв 16:31:26  #428 №73635859 

>>73635591
> ДνοηЛННινεν, ψιУДακimВИЩЕ
Древнее чудовище
> Иξσ υκЛУБИН
Из глубин

Пацаны, мне страшно.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:31:26  #429 №73635860 

СУКАААА! Это разгадка тайны перевала ДЯТЛОВА! Оп, дай фамилию твоего бати! Я знаю что делать!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:32:17  #430 №73635896 

Меняй английские и немецие буквы на их внешне похожие и переводы. Выпиливай лишнее.

мимокрокодил

Аноним 14/08/14 Чтв 16:32:23  #431 №73635899 

>>73635860
Гнездин. А что?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:33:02  #432 №73635933 

>>73635804
ΡτοακukψιИТνАειТЕ НЕСαγOЛιεαγO τονοκεβЗ εζТακuk βДοЕДУβДοЕσκДЕНИЕ.
ΡτοακebψιИТνАειТЕ НЕСαγακukЛιεαγακuk τονАЗ И βαOβαЫТνοηЛειТЕСιε Еυκακuk ικOτοακukσοЕНιεαγακuk OСενЫСЛИТιε.

Μ СOσκνАЛЕНИЮ, βДοИ НνοκεββαИСνοηЛНИИ ТЕαγСТνοηЛ ψЫАСТιε ИЗ НЕυκακuk БЫЛνοκεβ βαOТЕτοηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТOτονοηЛηι ψЫοκεβСТιε ВOακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαOβαακebτοψιЕНνοηЛ ενЕσκДУ СOБOει.
ΡακukεζТOενУ ДЛηι αγτονοηЛТαγακebСТИ НνАβαOενНИεν, ψιТO τοЕψιιε ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚαγικИУικ.
ΚЗВЕСТНO ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНιε ДτοЕВНИικ ВτοЕενЕН.
ΞЫ НЕ ЗНνАЕεν, αγТακuk ακukН Тνοκεβαγακebει.
ΞЫ НЕ ЗНνοκεβЕεν, ακukТαγУДνοκεβ OН βαακukηιВИЛСηι.
Οακeb ενЫ ЗНνАЕεν, αγνοηЛαγ БOτοακebТιεСηι С НИεν.
Κ ενЫ НνАДЕЕενСηι, ψιТακuk ВЫ ТακebσκЕ εζТακuk УЗНνАЕТЕ.
ΠНακuk OψιЕНιε И OψιЕНιε ακukβανАСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, αγακebυκДνА ενЫ НνοκεβειДЕεν СβαακebСακebБ Еυκακuk βαOБЕДИТιε.
ΤαγOτοЕЕ ВСЕυκακuk, εζТO БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СαγακukτοO.
ΕЛηι Тακebυκακeb, ψιТακuk БЫ БακebτοOТιεСηι βДοακebТИВ НЕυκακuk, НУσκНακuk БακukτοακukТιεСηι ВСЕεν ВενЕСТЕ.

ΡακukαγνА εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ βДοακebДακebЛσκνАТιε НνοκεβС УБИВνοκεβТιε.
Ρακukαγνοκεβ εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, OНακuk ИЛИ OНνοηЛ БУДЕТ НνοκεβС УНИψιТακebσκνοηЛТιε ИЛИ βαακebЕДνοηЛТιε.
ΓЕαЕε ενЫ СЕειψЫοκεβС OψιЕНιε СЛνАБЫ βαO OТНOσοЕНИЮ αγ НЕενУ.
УοηЛαγ ψιТακuk βДοИενИТЕ εζТακebТ ТЕαγСТ В СЕτοιεЕЗ. ΟЕ OТαγЛνАαЕνВνοκεβειТЕ Еυκακuk.
Γ ТτοЕТιεИικ, ЗνАВЕДИТЕ αγOσοαγУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕτοТЫικ, ακukТНЫНЕ βДοИСЛУσοИВνοκεβειТЕСιε αγ αγνАσκДOενУ ЗВУαγУ.
ΕνοηЛσκЕ αγ ВνοηЛσοЕενУ αЕνικνοκεβНИЮ.
Γ βαηιТЫικ, βДοЕαγτονοηЛТИТЕ ВЕСТИ αγακebНТνοηЛαγТЫ С ДτοУЗιεηιενИ, τοOДСТВЕННИαγνοκεβενИ, ЗНνАαγOενЫενИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И ЗνА НИενИ.

ΡακebενНИТЕ, СακukБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДοακukСТЫЕ βДονАВИЛνοκεβ ЕСТιε σονοκεβНС В 51%, ψιТO ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВνοκεβС.
ΟЕ СOБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДονАВИЛνοκεβ, ВЫ βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫικ σκЕτοТВ ΚαγικИУικνА ηιВЛηιЕТСηι ΓακebЛιεαωυκνοκεβНυκ ΑεννοηЛДЕει ΞOεσνοηЛτοТ.
ΕO СИικ βαOτο ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДOВνАТЕЛИ υκνοκεβДνοκεβЮТ НνАД ЕυκO СενЕτοТιεЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνАЗВνοηЛЛ βДονοκεβВИЛιεНακukει.

Κ ТνοηЛαγ σκЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ βДονοηЛВИЛιεНЫЕ βДοИψιИНЫ ВνАσοЕει СενЕτοТИ.
ΚБακeb ΚαγικИУικ ικИТЕτο И УενЕЕТ ЗνοκεβενЕТνοκεβТιε СЛЕαЕν.
Α ВακukЗενακukσκНακuk, В ακebДИН ενακebενЕНТ СЛУψιИТСηι ДνοκεβσκЕ Тνοκεβαγ, ψιТακeb ακebαγνАσκЕТСηι, ψιТακuk ВνοκεβС И НЕ БЫЛακeb.

ΟЕСαγOЛιεαγO βДοЕДУβДοЕσκДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukτοЫεν ДνοηЛННЫεν, ψιУДOВИЩЕ СβαOСακebБНακeb βαЕτοЕικακukДИТιε αγ ЛЮДηιεν И ψιЕτοЕЗ ТЕαγСТЫ, ИЗακukБτονАσκЕНИηι И ЗВУαγИ.
Γ Тακukεν ψιИСЛЕ, ακebНακuk СβαακebСακebБНακuk βαЕτοЕικακebДИТιε ψιЕτοЕЗ Еυκακeb ακebβαИСνοκεβНИηι И ВИДЕακukτοηιαЕν.
ΡOεζТακukενУ БУαЕεТЕ ακebСТακebτοακukσκНЫ, αγακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ Тνοκεβαγακebει ТЕαγСТ.

ΖЩЕ ακukДНO βДοЕДУβДοЕσκДЕНИЕ, OНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛO 00. ΒενАЩЕ СψιИТνАειТЕ αγνοκεβαγИЕ-ЛИБακuk εννοηЛЛOЗνοηЛενЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒενοηЛЩЕ ИСβαOЛιεЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγOυκДνА НЕ ИСβαακebЛιεЗУειТЕ ψιИСЛO 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ Зνοκεβ НνοκεβενИ.
ΖυκO НЕВακukЗακebενσκНακeb OСТνοηЛНακukВИТιε.
ΚЛИ ВακukЗενακebσκНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb СДЕЛνοκεβТιε ενЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕεν.
ЫοηЛТακeb ВακukЗενακebσκНακeb βДοЕДСαγνοκεβЗνοηЛТιε Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УενЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВτοЕενЕН ΕτοЕВНЕυκO ΣИεννοκεβ, αγακebυκДνοηЛ εζТνοκεβ ТВνАτοιε ТακukЛιεαγακeb ВЫσοЛνА ИЗ υκЛУБИН.
ΡO СЛУικνοηЛεν, ВβαЕτοВЫει τονАЗ OН ВИσοЕЛ ИЗ ЗЕενЛИ.
Κ С ТЕικ βαακukτο ακebН ИЩЕТ НνАС.
ΞНOυκИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukτοЫЕ Еυκακeb αγακukυκДνοκεβ-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТτοЕψЫАЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИεννοκεβЛИ ενЕτοЫ, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:33:07  #433 №73635937 

>>73635842
Блдяь, как бы Ктулху не разбудить... возможно это Случай Чарльза Декстера Варда, там много об исследованиях говорят.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:33:31  #434 №73635954 

ΡРακukψιИТνοσυκειТЕ НЕСαγακimЛЬαγακim РνοκεβЗ εζТακuk βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРακebψιИТνοσυκειТЕ НЕСαγακukЛЬαγακuk РνοσυκЗ И βαακimβαЫТνοηЛειТЕСЬ Еυκακuk ικακimРακukσοЕНЬαγακuk ακimСМЫСЛИТЬ.

Μ СακimЖνοσυκЛЕНИЮ, βДοИ НνοκεββαИСνοηЛНИИ ТЕαγСТνοηЛ ψЫοσυκСТЬ ИЗ НЕυκακuk БЫЛνοκεβ βαακimТЕРηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТακimРνοηЛηι ψЫοκεβСТЬ ВακimακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαακimβαακebРψιЕНνοηЛ МЕЖДУ СακimБακimει.
ΡακukεζТακimМУ ДЛηι αγРνοηЛТαγακebСТИ НνοσυκβαακimМНИМ, ψιТακim РЕψιЬ ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚαγικИУικ.
ΚЗВЕСТНακim ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНЬ ДРЕВНИικ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНνοσυκЕМ, αγТακuk ακukН Тνοκεβαγακebει.
ΞЫ НЕ ЗНνοκεβЕМ, ακukТαγУДνοκεβ ακimН βαακukηιВИЛСηι.
Οακeb МЫ ЗНνοσυκЕМ, αγνοηЛαγ БακimРακebТЬСηι С НИМ.
Κ МЫ НνοσυκДЕЕМСηι, ψιТακuk ВЫ ТακebЖЕ εζТακuk УЗНνοσυκЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНЬ И ακimψιЕНЬ ακukβανοσυκСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, αγακebυκДνοσυκ МЫ НνοκεβειДЕМ СβαακebСακebБ Еυκακuk βαακimБЕДИТЬ.
ΤαγακimРЕЕ ВСЕυκακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СαγακukРακim.
ΕЛηι Тακebυκακeb, ψιТακuk БЫ БακebРακimТЬСηι βДοακebТИВ НЕυκακuk, НУЖНακuk БακukРακukТЬСηι ВСЕМ ВМЕСТЕ.

Ρακukαγνοσυκ εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ βДοακebДακebЛЖνοσυκТЬ НνοκεβС УБИВνοκεβТЬ.
Ρακukαγνοκεβ εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ НνοκεβС УНИψιТακebЖνοηЛТЬ ИЛИ βαακebЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεβС ακimψιЕНЬ СЛνοσυκБЫ βαακim ακimТНακimσοЕНИЮ αγ НЕМУ.
УοηЛαγ ψιТακuk βДοИМИТЕ εζТακebТ ТЕαγСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ακimТαγЛνοσυκαЕνВνοκεβειТЕ Еυκακuk.
Γ ТРЕТЬИικ, ЗνοσυκВЕДИТЕ αγακimσοαγУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕРТЫικ, ακukТНЫНЕ βДοИСЛУσοИВνοκεβειТЕСЬ αγ αγνοσυκЖДακimМУ ЗВУαγУ.
МοηЛЖЕ αγ ВνοηЛσοЕМУ αЕνικνοκεβНИЮ.
Γ βαηιТЫικ, βДοЕαγРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ αγακebНТνοηЛαγТЫ С ДРУЗЬηιМИ, РακimДСТВЕННИαγνοκεβМИ, ЗНνοσυκαγακimМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И Зνοσυκ НИМИ.

ΡακebМНИТЕ, СακukБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДοακukСТЫЕ βДονοσυκВИЛνοκεβ ЕСТЬ σονοκεβНС В 51%, ψιТακim ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВνοκεβС.
ΟЕ СακimБЛЮДνοκεβηι εζТИ βДονοσυκВИЛνοκεβ, ВЫ βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫικ ЖЕРТВ ΚαγικИУικνοσυκ ηιВЛηιЕТСηι ΓακebЛЬαωυκνοκεβНυκ ΑМνοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛРТ.
Εακim СИικ βαακimР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ υκνοκεβДνοκεβЮТ НνοσυκД Еυκακim СМЕРТЬЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνοσυκЗВνοηЛЛ βДονοκεβВИЛЬНακukει.

Κ ТνοηЛαγ ЖЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ βДονοηЛВИЛЬНЫЕ βДοИψιИНЫ ВνοσυκσοЕει СМЕРТИ.
ΚБακeb ΚαγικИУικ ικИТЕР И УМЕЕТ ЗνοκεβМЕТνοκεβТЬ СЛЕαЕν.
Α ВακukЗМακukЖНακuk, В ακebДИН МακebМЕНТ СЛУψιИТСηι ДνοκεβЖЕ Тνοκεβαγ, ψιТακeb ακebαγνοσυκЖЕТСηι, ψιТακuk ВνοκεβС И НЕ БЫЛακeb.

ΟЕСαγακimЛЬαγακim βДοЕДУβДοЕЖДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukРЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДακimВИЩЕ СβαακimСακebБНακeb βαЕРЕικακukДИТЬ αγ ЛЮДηιМ И ψιЕРЕЗ ТЕαγСТЫ, ИЗακukБРνοσυκЖЕНИηι И ЗВУαγИ.
Γ ТακukМ ψιИСЛЕ, ακebНακuk СβαακebСακebБНακuk βαЕРЕικακebДИТЬ ψιЕРЕЗ Еυκακeb ακebβαИСνοκεβНИηι И ВИДЕακukРηιαЕν.
ΡακimεζТακukМУ БУαЕεТЕ ακebСТακebРακukЖНЫ, αγακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ Тνοκεβαγακebει ТЕαγСТ.

ΖЩЕ ακukДНακim βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛακim 00. ΒМοσυκЩЕ СψιИТνοσυκειТЕ αγνοκεβαγИЕ-ЛИБακuk МνοηЛЛακimЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСβαακimЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγακimυκДνοσυκ НЕ ИСβαακebЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ Зνοκεβ НνοκεβМИ.
Ζυκακim НЕВακukЗακebМЖНακeb ακimСТνοηЛНακukВИТЬ.
ΚЛИ ВακukЗМακebЖНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb СДЕЛνοκεβТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТακeb ВακukЗМακebЖНακeb βДοЕДСαγνοκεβЗνοηЛТЬ Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВРЕМЕН ΕРЕВНЕυκακim ΣИМνοκεβ, αγακebυκДνοηЛ εζТνοκεβ ТВνοσυκРЬ ТακukЛЬαγακeb ВЫσοЛνοσυκ ИЗ υκЛУБИН.
Ρακim СЛУικνοηЛМ, ВβαЕРВЫει РνοσυκЗ ακimН ВИσοЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕικ βαακukР ακebН ИЩЕТ НνοσυκС.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukРЫЕ Еυκακeb αγακukυκДνοκεβ-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσυκЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМνοκεβЛИ МЕРЫ, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:33:37  #435 №73635959 

>>73635937
Ктулхов не бывает.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:33:44  #436 №73635967 

>>73635591
>βДοЕДУβДοЕσκДЕНИει
Предупреждение?
β=П?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:34:19  #437 №73636002 

>>73635859
БЕРЕГИСЬ POPOBAWЫ

Аноним 14/08/14 Чтв 16:34:19  #438 №73636003 

>>73635967
Скорее всего да. Ебать, я как-то очкую.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:34:49  #439 №73636023 

>ΚЗВЕСТНO ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНιε ДτοЕВНИικ ВτοЕενЕН.
Мб К это И?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:34:51  #440 №73636025 

>ВЫ βαακebυκИБНИТЕ
Вы погибните.
Да, знаю, через Е.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:34:52  #441 №73636027 
14080196922120.jpg

С тебя пиво

Перевод:

Ну давай разберем по частям, тобою написанное )) Складывается впечатление что ты реально контуженный , обиженный жизнью имбицил )) Могу тебе и в глаза сказать, готов приехать послушать?) Вся та хуйня тобою написанное это простое пиздабольство , рембо ты комнатный)) от того что ты много написал, жизнь твоя лучше не станет)) пиздеть не мешки ворочить, много вас таких по весне оттаяло )) Про таких как ты говорят: Мама не хотела, папа не старался) Вникай в моё послание тебе< постарайся проанализировать и сделать выводы для себя)

Аноним 14/08/14 Чтв 16:34:52  #442 №73636028 

>>73635836
> ψιЕНЕЗ ТЕαγСТιν, ИЗακukБНνοσυκσκЕНИηι И ЗВУαγИ
Через текст, изображение и звуки

Блжад, SCP какой-то, не к ночи будь помянут.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:35:10  #443 №73636036 

ΡРακukψιИТνοσυκειТЕ НЕСαγακimЛЬαγακim РνοκεПЗ εζТακuk ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРακebψιИТνοσυκειТЕ НЕСαγακukЛЬαγακuk РνοσυκЗ И ПαακimПαЫТνοηЛειТЕСЬ Еυκακuk ХακimРακukσοЕНЬαγακuk ακimСМЫСЛИТЬ.

Μ СακimЖνοσυκЛЕНИЮ, ПДοИ НνοκεППαИСνοηЛНИИ ТЕαγСТνοηЛ ψЫοσυκСТЬ ИЗ НЕυκακuk БЫЛνοκεП ПαακimТЕРηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТακimРνοηЛηι ψЫοκεПСТЬ ВακimακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ ПαακimПαακebРψιЕНνοηЛ МЕЖДУ СακimБακimει.
ΡακukεζТακimМУ ДЛηι αγРνοηЛТαγακebСТИ НνοσυκПαακimМНИМ, ψιТακim РЕψιЬ ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚαγХИУХ.
ΚЗВЕСТНακim ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНνοσυκЕМ, αγТακuk ακukН ТνοκεПαγακebει.
ΞЫ НЕ ЗНνοκεПЕМ, ακukТαγУДνοκεП ακimН ПαακukηιВИЛСηι.
Οακeb МЫ ЗНνοσυκЕМ, αγνοηЛαγ БακimРακebТЬСηι С НИМ.
Κ МЫ НνοσυκДЕЕМСηι, ψιТακuk ВЫ ТακebЖЕ εζТακuk УЗНνοσυκЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНЬ И ακimψιЕНЬ ακukПανοσυκСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, αγακebυκДνοσυκ МЫ НνοκεПειДЕМ СПαακebСακebБ Еυκακuk ПαακimБЕДИТЬ.
ΤαγακimРЕЕ ВСЕυκακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СαγακukРακim.
ΕЛηι Тακebυκακeb, ψιТακuk БЫ БακebРακimТЬСηι ПДοακebТИВ НЕυκακuk, НУЖНακuk БακukРακukТЬСηι ВСЕМ ВМЕСТЕ.

Ρακukαγνοσυκ εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ ПДοακebДακebЛЖνοσυκТЬ НνοκεПС УБИВνοκεПТЬ.
ΡακukαγνοκεП εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ НνοκεПС УНИψιТακebЖνοηЛТЬ ИЛИ ПαακebЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεПС ακimψιЕНЬ СЛνοσυκБЫ Пαακim ακimТНακimσοЕНИЮ αγ НЕМУ.
УοηЛαγ ψιТακuk ПДοИМИТЕ εζТακebТ ТЕαγСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ακimТαγЛνοσυκαЕνВνοκεПειТЕ Еυκακuk.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗνοσυκВЕДИТЕ αγακimσοαγУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕРТЫХ, ακukТНЫНЕ ПДοИСЛУσοИВνοκεПειТЕСЬ αγ αγνοσυκЖДακimМУ ЗВУαγУ.
МοηЛЖЕ αγ ВνοηЛσοЕМУ αЕνХνοκεПНИЮ.
Γ ПαηιТЫХ, ПДοЕαγРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ αγακebНТνοηЛαγТЫ С ДРУЗЬηιМИ, РακimДСТВЕННИαγνοκεПМИ, ЗНνοσυκαγακimМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН ПДοИДЕТ И Зνοσυκ НИМИ.

ΡακebМНИТЕ, СακukБЛЮДνοκεПηι εζТИ ПДοακukСТЫЕ ПДονοσυκВИЛνοκεП ЕСТЬ σονοκεПНС В 51%, ψιТακim ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВνοκεПС.
ΟЕ СακimБЛЮДνοκεПηι εζТИ ПДονοσυκВИЛνοκεП, ВЫ ПαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚαγХИУХνοσυκ ηιВЛηιЕТСηι ΓακebЛЬαωυκνοκεПНυκ ΑМνοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛРТ.
Εακim СИХ ПαακimР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ υκνοκεПДνοκεПЮТ НνοσυκД Еυκακim СМЕРТЬЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνοσυκЗВνοηЛЛ ПДονοκεПВИЛЬНακukει.

Κ ТνοηЛαγ ЖЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ ПДονοηЛВИЛЬНЫЕ ПДοИψιИНЫ ВνοσυκσοЕει СМЕРТИ.
ΚБακeb ΚαγХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗνοκεПМЕТνοκεПТЬ СЛЕαЕν.
Α ВακukЗМακukЖНακuk, В ακebДИН МακebМЕНТ СЛУψιИТСηι ДνοκεПЖЕ ТνοκεПαγ, ψιТακeb ακebαγνοσυκЖЕТСηι, ψιТακuk ВνοκεПС И НЕ БЫЛακeb.

ΟЕСαγακimЛЬαγακim ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukРЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДακimВИЩЕ СПαακimСακebБНακeb ПαЕРЕХακukДИТЬ αγ ЛЮДηιМ И ψιЕРЕЗ ТЕαγСТЫ, ИЗακukБРνοσυκЖЕНИηι И ЗВУαγИ.
Γ ТακukМ ψιИСЛЕ, ακebНακuk СПαακebСακebБНακuk ПαЕРЕХακebДИТЬ ψιЕРЕЗ Еυκακeb ακebПαИСνοκεПНИηι И ВИДЕακukРηιαЕν.
ΡακimεζТακukМУ БУαЕεТЕ ακebСТακebРακukЖНЫ, αγακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ ТνοκεПαγακebει ТЕαγСТ.

ΖЩЕ ακukДНακim ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛακim 00. ΒМοσυκЩЕ СψιИТνοσυκειТЕ αγνοκεПαγИЕ-ЛИБακuk МνοηЛЛακimЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСПαακimЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγακimυκДνοσυκ НЕ ИСПαακebЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ ЗνοκεП НνοκεПМИ.
Ζυκακim НЕВακukЗακebМЖНακeb ακimСТνοηЛНακukВИТЬ.
ΚЛИ ВακukЗМακebЖНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb СДЕЛνοκεПТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТακeb ВακukЗМακebЖНακeb ПДοЕДСαγνοκεПЗνοηЛТЬ Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВРЕМЕН ΕРЕВНЕυκακim ΣИМνοκεП, αγακebυκДνοηЛ εζТνοκεП ТВνοσυκРЬ ТακukЛЬαγακeb ВЫσοЛνοσυκ ИЗ υκЛУБИН.
Ρακim СЛУХνοηЛМ, ВПαЕРВЫει РνοσυκЗ ακimН ВИσοЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ ПαακukР ακebН ИЩЕТ НνοσυκС.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukРЫЕ Еυκακeb αγακukυκДνοκεП-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσυκЛИ, И НЕ ПДοЕДПДοИНИМνοκεПЛИ МЕРЫ, ПαακebυκИБЛИ ИЛИ ПДοακukПανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:35:10  #444 №73636038 

>>73635959
Бывают! Я видел когда закидывался транквилизаторами

Аноним 14/08/14 Чтв 16:35:14  #445 №73636043 

>>73635967
Хуй поймёшь, я пока самое очевидное перевожу.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:35:21  #446 №73636053 

>>73635954
>Μ СακimЖνοσυκЛЕНИЮ
К сожалению

Аноним 14/08/14 Чтв 16:35:30  #447 №73636056 

ακuk и ακeb надо разгадать, они часто попадаются.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:35:43  #448 №73636064 

>>73635954
>Ρακeb
Ρ - П скорее всего
akeb - О

Аноним 14/08/14 Чтв 16:35:44  #449 №73636066 

ΡРακukψιИТνοσГειТЕ НЕСαγακimЛЬαγακim РνοκεПЗ εζТακuk ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРακebψιИТνοσГειТЕ НЕСαγακukЛЬαγακuk РνοσГЗ И ПαακimПαЫТνοηЛειТЕСЬ ЕГακuk ХακimРακukσοЕНЬαγακuk ακimСМЫСЛИТЬ.

Μ СακimЖνοσГЛЕНИЮ, ПДοИ НνοκεППαИСνοηЛНИИ ТЕαγСТνοηЛ ψЫοσГСТЬ ИЗ НЕГακuk БЫЛνοκεП ПαακimТЕРηιНνοηЛ.
ΟЕαγακukТακimРνοηЛηι ψЫοκεПСТЬ ВακimακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ ПαακimПαακebРψιЕНνοηЛ МЕЖДУ СακimБακimει.
ΡακukεζТακimМУ ДЛηι αγРνοηЛТαγακebСТИ НνοσГПαακimМНИМ, ψιТακim РЕψιЬ ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚαγХИУХ.
ΚЗВЕСТНακim ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНνοσГЕМ, αγТακuk ακukН ТνοκεПαγακebει.
ΞЫ НЕ ЗНνοκεПЕМ, ακukТαγУДνοκεП ακimН ПαακukηιВИЛСηι.
Οακeb МЫ ЗНνοσГЕМ, αγνοηЛαγ БακimРακebТЬСηι С НИМ.
Κ МЫ НνοσГДЕЕМСηι, ψιТακuk ВЫ ТακebЖЕ εζТακuk УЗНνοσГЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНЬ И ακimψιЕНЬ ακukПανοσГСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, αγακebГДνοσГ МЫ НνοκεПειДЕМ СПαακebСακebБ ЕГακuk ПαακimБЕДИТЬ.
ΤαγακimРЕЕ ВСЕГακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СαγακukРακim.
ΕЛηι ТακebГακeb, ψιТακuk БЫ БακebРακimТЬСηι ПДοακebТИВ НЕГακuk, НУЖНακuk БακukРακukТЬСηι ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡακukαγνοσГ εζТακukГακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ ПДοακebДακebЛЖνοσГТЬ НνοκεПС УБИВνοκεПТЬ.
ΡακukαγνοκεП εζТακukГακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ НνοκεПС УНИψιТακebЖνοηЛТЬ ИЛИ ПαακebЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεПС ακimψιЕНЬ СЛνοσГБЫ Пαακim ακimТНακimσοЕНИЮ αγ НЕМУ.
УοηЛαγ ψιТακuk ПДοИМИТЕ εζТακebТ ТЕαγСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ακimТαγЛνοσГαЕνВνοκεПειТЕ ЕГακuk.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗνοσГВЕДИТЕ αγακimσοαγУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ αγακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕРТЫХ, ακukТНЫНЕ ПДοИСЛУσοИВνοκεПειТЕСЬ αγ αγνοσГЖДακimМУ ЗВУαγУ.
МοηЛЖЕ αγ ВνοηЛσοЕМУ αЕνХνοκεПНИЮ.
Γ ПαηιТЫХ, ПДοЕαγРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ αγακebНТνοηЛαγТЫ С ДРУЗЬηιМИ, РακimДСТВЕННИαγνοκεПМИ, ЗНνοσГαγακimМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН ПДοИДЕТ И ЗνοσГ НИМИ.

ΡακebМНИТЕ, СακukБЛЮДνοκεПηι εζТИ ПДοακukСТЫЕ ПДονοσГВИЛνοκεП ЕСТЬ σονοκεПНС В 51%, ψιТακim ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВνοκεПС.
ΟЕ СακimБЛЮДνοκεПηι εζТИ ПДονοσГВИЛνοκεП, ВЫ ПαακebГИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚαγХИУХνοσГ ηιВЛηιЕТСηι ΓακebЛЬαωГνοκεПНГ ΑМνοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛРТ.
Εακim СИХ ПαακimР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДακimВνοσГТЕЛИ ГνοκεПДνοκεПЮТ НνοσГД ЕГακim СМЕРТЬЮ.
ΟИαγТακeb НЕ НνοσГЗВνοηЛЛ ПДονοκεПВИЛЬНακukει.

Κ ТνοηЛαγ ЖЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ ПДονοηЛВИЛЬНЫЕ ПДοИψιИНЫ ВνοσГσοЕει СМЕРТИ.
ΚБακeb ΚαγХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗνοκεПМЕТνοκεПТЬ СЛЕαЕν.
Α ВακukЗМακukЖНακuk, В ακebДИН МακebМЕНТ СЛУψιИТСηι ДνοκεПЖЕ ТνοκεПαγ, ψιТακeb ακebαγνοσГЖЕТСηι, ψιТακuk ВνοκεПС И НЕ БЫЛακeb.

ΟЕСαγακimЛЬαγακim ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИει:

Ρακuk НЕαγακukТακukРЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДακimВИЩЕ СПαακimСακebБНακeb ПαЕРЕХακukДИТЬ αγ ЛЮДηιМ И ψιЕРЕЗ ТЕαγСТЫ, ИЗακukБРνοσГЖЕНИηι И ЗВУαγИ.
Γ ТακukМ ψιИСЛЕ, ακebНακuk СПαακebСακebБНακuk ПαЕРЕХακebДИТЬ ψιЕРЕЗ ЕГακeb ακebПαИСνοκεПНИηι И ВИДЕακukРηιαЕν.
ΡακimεζТακukМУ БУαЕεТЕ ακebСТακebРακukЖНЫ, αγακukГДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ ТνοκεПαγακebει ТЕαγСТ.

ΖЩЕ ακukДНακim ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛακim 00. ΒМοσГЩЕ СψιИТνοσГειТЕ αγνοκεПαγИЕ-ЛИБακuk МνοηЛЛακimЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСПαακimЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИαγακimГДνοσГ НЕ ИСПαακebЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ ЕГακuk.
Κ ακukН ИДЕТ ЗνοκεП НνοκεПМИ.
ΖГακim НЕВακukЗακebМЖНακeb ακimСТνοηЛНακukВИТЬ.
ΚЛИ ВακukЗМακebЖНακuk, Нακuk αγνοηЛαγ εζТακeb СДЕЛνοκεПТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТακeb ВακukЗМακebЖНακeb ПДοЕДСαγνοκεПЗνοηЛТЬ ЕГακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВРЕМЕН ΕРЕВНЕГακim ΣИМνοκεП, αγακebГДνοηЛ εζТνοκεП ТВνοσГРЬ ТακukЛЬαγακeb ВЫσοЛνοσГ ИЗ ГЛУБИН.
Ρακim СЛУХνοηЛМ, ВПαЕРВЫει РνοσГЗ ακimН ВИσοЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ ПαακukР ακebН ИЩЕТ НνοσГС.
ΞНακimГИЕ ЛЮДИ, αγακebТακukРЫЕ ЕГακeb αγακukГДνοκεП-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσГЛИ, И НЕ ПДοЕДПДοИНИМνοκεПЛИ МЕРЫ, ПαακebГИБЛИ ИЛИ ПДοακukПανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:36:35  #450 №73636116 

>>73636056
Это буква О.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:36:47  #451 №73636122 

БУДνοσυκТЕ, αγГОТОακukЫ СДκεЕαγТЬ ПЕνοσυκКАТ

Аноним 14/08/14 Чтв 16:36:55  #452 №73636129 

ΡРακukψιИТνοσυκειТЕ НЕСКακimЛЬКακim РνοκεβЗ εζТακuk βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРακebψιИТνοσυκειТЕ НЕСКακukЛЬКακuk РνοσυκЗ И βαακimβαЫТνοηЛειТЕСЬ Еυκακuk ХακimРακukσοЕНЬКακuk ακimСМЫСЛИТЬ.

Μ СακimЖνοσυκЛЕНИЮ, βДοИ НνοκεββαИСνοηЛНИИ ТЕКСТνοηЛ ψЫοσυκСТЬ ИЗ НЕυκακuk БЫЛνοκεβ βαακimТЕРЯНνοηЛ.
ΟЕКακukТακimРνοηЛЯ ψЫοκεβСТЬ ВακimακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαακimβαακebРψιЕНνοηЛ МЕЖДУ СακimБακimει.
ΡακukεζТακimМУ ДЛЯ КРνοηЛТКακebСТИ НνοσυκβαακimМНИМ, ψιТακim РЕψιЬ ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНακim ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНνοσυκЕМ, КТακuk ακukН ТνοκεβКακebει.
ΞЫ НЕ ЗНνοκεβЕМ, ακukТКУДνοκεβ ακimН βαακukЯВИЛСЯ.
Οακeb МЫ ЗНνοσυκЕМ, КνοηЛК БακimРακebТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НνοσυκДЕЕМСЯ, ψιТακuk ВЫ ТακebЖЕ εζТακuk УЗНνοσυκЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНЬ И ακimψιЕНЬ ακukβανοσυκСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, КακebυκДνοσυκ МЫ НνοκεβειДЕМ СβαακebСακebБ Еυκακuk βαακimБЕДИТЬ.
ΤКακimРЕЕ ВСЕυκακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКακukРακim.
ΕЛЯ Тακebυκακeb, ψιТακuk БЫ БακebРακimТЬСЯ βДοακebТИВ НЕυκακuk, НУЖНακuk БακukРακukТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡακukКνοσυκ εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ βДοακebДακebЛЖνοσυκТЬ НνοκεβС УБИВνοκεβТЬ.
ΡακukКνοκεβ εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ НνοκεβС УНИψιТακebЖνοηЛТЬ ИЛИ βαακebЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεβС ακimψιЕНЬ СЛνοσυκБЫ βαακim ακimТНακimσοЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ψιТακuk βДοИМИТЕ εζТακebТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ακimТКЛνοσυκαЕνВνοκεβειТЕ Еυκακuk.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗνοσυκВЕДИТЕ КακimσοКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КακebσοЕ.
Γ ψιЕТВЕРТЫХ, ακukТНЫНЕ βДοИСЛУσοИВνοκεβειТЕСЬ К КνοσυκЖДακimМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВνοηЛσοЕМУ αЕνХνοκεβНИЮ.
Γ βαЯТЫХ, βДοЕКРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ КακebНТνοηЛКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РακimДСТВЕННИКνοκεβМИ, ЗНνοσυκКακimМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И Зνοσυκ НИМИ.

ΡακebМНИТЕ, СακukБЛЮДνοκεβЯ εζТИ βДοακukСТЫЕ βДονοσυκВИЛνοκεβ ЕСТЬ σονοκεβНС В 51%, ψιТακim ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВνοκεβС.
ΟЕ СακimБЛЮДνοκεβЯ εζТИ βДονοσυκВИЛνοκεβ, ВЫ βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХνοσυκ ЯВЛЯЕТСЯ ΓακebЛЬαωυκνοκεβНυκ ΑМνοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛРТ.
Εακim СИХ βαακimР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДακimВνοσυκТЕЛИ υκνοκεβДνοκεβЮТ НνοσυκД Еυκακim СМЕРТЬЮ.
ΟИКТακeb НЕ НνοσυκЗВνοηЛЛ βДονοκεβВИЛЬНακukει.

Κ ТνοηЛК ЖЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ βДονοηЛВИЛЬНЫЕ βДοИψιИНЫ ВνοσυκσοЕει СМЕРТИ.
ΚБακeb ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗνοκεβМЕТνοκεβТЬ СЛЕαЕν.
Α ВακukЗМακukЖНακuk, В ακebДИН МακebМЕНТ СЛУψιИТСЯ ДνοκεβЖЕ ТνοκεβК, ψιТακeb ακebКνοσυκЖЕТСЯ, ψιТακuk ВνοκεβС И НЕ БЫЛακeb.

ΟЕСКακimЛЬКακim βДοЕДУβДοЕЖДЕНИει:

Ρακuk НЕКακukТακukРЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДακimВИЩЕ СβαακimСακebБНακeb βαЕРЕХακukДИТЬ К ЛЮДЯМ И ψιЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗακukБРνοσυκЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТακukМ ψιИСЛЕ, ακebНακuk СβαακebСακebБНακuk βαЕРЕХακebДИТЬ ψιЕРЕЗ Еυκακeb ακebβαИСνοκεβНИЯ И ВИДЕακukРЯαЕν.
ΡακimεζТακukМУ БУαЕεТЕ ακebСТακebРακukЖНЫ, КακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ ТνοκεβКακebει ТЕКСТ.

ΖЩЕ ακukДНακim βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛακim 00. ΒМοσυκЩЕ СψιИТνοσυκειТЕ КνοκεβКИЕ-ЛИБακuk МνοηЛЛακimЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСβαακimЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИКακimυκДνοσυκ НЕ ИСβαακebЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ Зνοκεβ НνοκεβМИ.
Ζυκακim НЕВακukЗακebМЖНακeb ακimСТνοηЛНακukВИТЬ.
ΚЛИ ВακukЗМακebЖНακuk, Нακuk КνοηЛК εζТακeb СДЕЛνοκεβТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТακeb ВακukЗМακebЖНακeb βДοЕДСКνοκεβЗνοηЛТЬ Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВРЕМЕН ΕРЕВНЕυκακim ΣИМνοκεβ, КακebυκДνοηЛ εζТνοκεβ ТВνοσυκРЬ ТακukЛЬКακeb ВЫσοЛνοσυκ ИЗ υκЛУБИН.
Ρακim СЛУХνοηЛМ, ВβαЕРВЫει РνοσυκЗ ακimН ВИσοЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ βαακukР ακebН ИЩЕТ НνοσυκС.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, КακebТακukРЫЕ Еυκακeb КακukυκДνοκεβ-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσυκЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМνοκεβЛИ МЕРЫ, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:37:19  #453 №73636150 

>>73636122
Делать перекат?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:37:20  #454 №73636153 

Μ СОσκνАЛЕНИЮ, βДοИ НАβαИСνοηЛНИИ ТЕКСТνοηЛ ψЫАСТιε ИЗ НЕυκО БЫЛА βαОТЕНηιНνοηЛ.
ΟЕКОТОНνοηЛηι ψЫοκεβСТιε ВООБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαОβαОНψιЕНνοηЛ МЕσκДУ СОБОει.
ΡОεζТОМУ ДЛηι КНνοηЛТКОСТИ НνАβαОМНИМ, ψιТО НЕψιιε ИДЕТ О ψιУДОВИЩЕ ΚККИУК.
ΚЗВЕСТНО ОНО ЕЩЕ С ОψιЕНιε ДНЕВНИК ВНЕМЕН.
МЫ НЕ ЗНνАЕМ, КТО ОН ТАКОει.
МЫ НЕ ЗНАЕМ, ОТКУДА ОН βαОηιВИЛСηι.
ΟО МЫ ЗНνАЕМ, КνοηЛК БОНОТιεСηι С НИМ.
Κ МЫ НνАДЕЕМСηι, ψιТО ВЫ ТОσκЕ εζТО УЗНνАЕТЕ.
ΠНО ОψιЕНιε И ОψιЕНιε ОβανАСНО.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОυκДνА МЫ НАειДЕМ СβαОСОБ ЕυκО βαОБЕДИТιε.
ΤКОНЕЕ ВСЕυκО, εζТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКОНО.
ΕЛηι ТОυκО, ψιТО БЫ БОНОТιεСηι βДοОТИВ НЕυκО, НУσκНО БОНОТιεСηι ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡОКνА εζТОυκО НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ βДοОДОЛσκνАТιε НАС УБИВАТιε.
ΡОКА εζТОυκО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНО ИЛИ ОНνοηЛ БУДЕТ НАС УНИψιТОσκνοηЛТιε ИЛИ βαОЕДνοηЛТιε.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεβС ОψιЕНιε СЛνАБЫ βαО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
ΥνοηЛК ψιТО βДοИМИТЕ εζТОТ ТЕКСТ В СЕНιεЕЗ. ΟЕ ОТКЛνАαЕνВАειТЕ ЕυκО.
Γ ТНЕТιεИК, ЗνАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ψιЕТВЕНТЫК, ОТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАειТЕСιε К КνАσκДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛσκЕ К ВνοηЛШЕМУ αЕνКАНИЮ.
Γ βαηιТЫК, βДοЕКНνοηЛТИТЕ ВЕСТИ КОНТνοηЛКТЫ С ДНУЗιεηιМИ, НОДСТВЕННИКАМИ, ЗНνАКОМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ОН βДοИДЕТ И ЗνА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СОБЛЮДАηι εζТИ βДοОСТЫЕ βДονАВИЛА ЕСТιε ШАНС В 51%, ψιТО ОН ОТСТνοηЛНЕТ ОТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАηι εζТИ βДονАВИЛА, ВЫ βαОυκИБНИТЕ.

ΠДНОει ИЗ ИЗВЕСТНЫК σκЕНТВ ΚККИУКνА ηιВЛηιЕТСηι ΓОЛιεαωυκАНυκ ΑМνοηЛДЕει МОεσνοηЛНТ.
ΕО СИК βαОН ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВνАТЕЛИ υκАДАЮТ НνАД ЕυκО СМЕНТιεЮ.
ΟИКТО НЕ НνАЗВνοηЛЛ βДοАВИЛιεНОει.

Κ ТνοηЛК σκЕ НЕ НνοηЛЗОВУТ βДονοηЛВИЛιεНЫЕ βДοИψιИНЫ ВνАШЕει СМЕНТИ.
ΚБО ΚККИУК КИТЕН И УМЕЕТ ЗАМЕТАТιε СЛЕαЕν.
Α ВОЗМОσκНО, В ОДИН МОМЕНТ СЛУψιИТСηι ДАσκЕ ТАК, ψιТО ОКνАσκЕТСηι, ψιТО ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛιεКО βДοЕДУβДοЕσκДЕНИει:

ΡО НЕКОТОНЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДОВИЩЕ СβαОСОБНО βαЕНЕКОДИТιε К ЛЮДηιМ И ψιЕНЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗОБНνАσκЕНИηι И ЗВУКИ.
Γ ТОМ ψιИСЛЕ, ОНО СβαОСОБНО βαЕНЕКОДИТιε ψιЕНЕЗ ЕυκО ОβαИСАНИηι И ВИДЕОНηιαЕν.
ΡОεζТОМУ БУαЕεТЕ ОСТОНОσκНЫ, КОυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ ТАКОει ТЕКСТ.

ΖЩЕ ОДНО βДοЕДУβДοЕσκДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛО 00. ΒМАЩЕ СψιИТνАειТЕ КАКИЕ-ЛИБО МνοηЛЛОЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСβαОЛιεЗУειТЕ ψιИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОυκДνА НЕ ИСβαОЛιεЗУειТЕ ψιИСЛО 06, ИБО ОНО ЛЮБИТ ЕυκО.
Κ ОН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖυκО НЕВОЗОМσκНО ОСТνοηЛНОВИТιε.
ΚЛИ ВОЗМОσκНО, НО КνοηЛК εζТО СДЕЛАТιε МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТО ВОЗМОσκНО βДοЕДСКАЗνοηЛТιε ЕυκО.
ΟπТО ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ СО ВНЕМЕН ΕНЕВНЕυκО ΣИМА, КОυκДνοηЛ εζТА ТВνАНιε ТОЛιεКО ВЫШЛνА ИЗ υκЛУБИН.
ΡО СЛУКνοηЛМ, ВβαЕНВЫει НνАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕК βαОН ОН ИЩЕТ НνАС.
МНОυκИЕ ЛЮДИ, КОТОНЫЕ ЕυκО КОυκДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТНЕψЫАЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕНЫ, βαОυκИБЛИ ИЛИ βДοОβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:37:46  #455 №73636175 

νοσυκ - А , вот это пиздец!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:38:06  #456 №73636194 

>ХακimРακukσοЕНЬКακuk ακimСМЫСЛИТЬ
Хорошенько осмыслить.
ακim=ακuk=О.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:38:11  #457 №73636197 
14080198918060.png

Тред не читал. На пике двойные буквы и в конце слов. Всего 36 символов, вот вам частота только для оппоста:
α: 156
ι: 145
ε: 117
κ: 109
τ: 91
ο: 90
ν: 65
υ: 54
δ: 39
λ: 37
σ: 35
ζ: 33
k: 29
u: 29
m: 25
i: 25
β: 23
e: 19
b: 19
η: 19
μ: 18
γ: 18
: 14
ψ: 13
φ: 12
π: 11
ξ: 9
Ο: 3
Κ: 3
Ρ: 3
Ξ: 2
Ε: 1
Τ: 1
θ: 1
Μ: 1
Π: 1

Аноним 14/08/14 Чтв 16:38:29  #458 №73636213 

>>73635954
> ΞЫ НЕ ЗНνοσυκЕМ, αγТακuk ακukН Тνοκεβαγακebει.
ΞЫ НЕ ЗНνοκεβЕМ, ακukТαγУДνοκεβ ακimН βαακukηιВИЛСηι.
Οακeb МЫ ЗНνοσυκЕМ, αγνοηЛαγ БακimРακebТЬСηι С НИМ.
Κ МЫ НνοσυκДЕЕМСηι, ψιТακuk ВЫ ТακebЖЕ εζТακuk УЗНνοσυκЕТЕ
Мы не знаем, что он такое.
Мы не знаем, откуда появился.
Но мы знаем как бороться с ним.
Мы надеемся, что вы это также узнаете.

Ну слава б-гу, не все ещё потеряно.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:39:02  #459 №73636242 

ΡРακukψιИТАειТЕ НЕСКακimЛЬКακim РАЗ εζТακuk βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРακebψιИТАειТЕ НЕСКακukЛЬКακuk РАЗ И βαακimβαЫТνοηЛειТЕСЬ Еυκακuk ХακimРακukШЕНЬКακuk ακimСМЫСЛИТЬ.

Μ СακimЖАЛЕНИЮ, βДοИ НАβαИСνοηЛНИИ ТЕКСТνοηЛ ψЫοσυκСТЬ ИЗ НЕυκακuk БЫЛА βαακimТЕРЯНνοηЛ.
ΟЕКακukТακimРνοηЛЯ ψЫοκεβСТЬ ВακimακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαακimβαακebРψιЕНνοηЛ МЕЖДУ СακimБακimει.
ΡακukεζТακimМУ ДЛЯ КРνοηЛТКακebСТИ НАβαακimМНИМ, ψιТακim РЕψιЬ ИДЕТ ακeb ψιУДακebВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНακim ακukНακeb ЕЩЕ С ακebψιЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, КТακuk ακukН ТАКακebει.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, ακukТКУДА ακimН βαακukЯВИЛСЯ.
Οακeb МЫ ЗНАЕМ, КνοηЛК БακimРακebТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ψιТακuk ВЫ ТακebЖЕ εζТακuk УЗНАЕТЕ.
ΠНακuk ακimψιЕНЬ И ακimψιЕНЬ ακukβαАСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНακeb, КακebυκДА МЫ НАειДЕМ СβαακebСακebБ Еυκακuk βαακimБЕДИТЬ.
ΤКακimРЕЕ ВСЕυκακuk, εζТακim БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКακukРακim.
ΕЛЯ Тακebυκακeb, ψιТακuk БЫ БακebРακimТЬСЯ βДοακebТИВ НЕυκακuk, НУЖНακuk БακukРακukТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡακukКА εζТακukυκακuk НЕ БУДЕТ, ακebНακeb БУДЕТ βДοακebДακebЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ΡακukКА εζТακukυκακeb НЕ БУДЕТ, ακebН, ακimНακuk ИЛИ ακimНνοηЛ БУДЕТ НАС УНИψιТακebЖνοηЛТЬ ИЛИ βαακebЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεβС ακimψιЕНЬ СЛАБЫ βαακim ακimТНακimШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ψιТακuk βДοИМИТЕ εζТακebТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ακimТКЛАαЕνВАειТЕ Еυκακuk.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КακimШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КακebШЕ.
Γ ψιЕТВЕРТЫХ, ακukТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАειТЕСЬ К КАЖДακimМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВνοηЛШЕМУ αЕνХАНИЮ.
Γ βαЯТЫХ, βДοЕКРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ КακebНТνοηЛКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РακimДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКακimМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ακebН βДοИДЕТ И ЗА НИМИ.

ΡακebМНИТЕ, СακukБЛЮДАЯ εζТИ βДοακukСТЫЕ βДοАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ψιТακim ακebН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВАС.
ΟЕ СακimБЛЮДАЯ εζТИ βДοАВИЛА, ВЫ βαακebυκИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ΓακebЛЬαωυκАНυκ ΑМνοηЛДЕει ΞακimεσνοηЛРТ.
Εακim СИХ βαακimР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДακimВАТЕЛИ υκАДАЮТ НАД Еυκακim СМЕРТЬЮ.
ΟИКТακeb НЕ НАЗВνοηЛЛ βДοАВИЛЬНακukει.

Κ ТνοηЛК ЖЕ НЕ НνοηЛЗακebВУТ βДονοηЛВИЛЬНЫЕ βДοИψιИНЫ ВАШЕει СМЕРТИ.
ΚБακeb ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕαЕν.
Α ВακukЗМακukЖНακuk, В ακebДИН МακebМЕНТ СЛУψιИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ψιТακeb ακebКАЖЕТСЯ, ψιТακuk ВАС И НЕ БЫЛακeb.

ΟЕСКακimЛЬКακim βДοЕДУβДοЕЖДЕНИει:

Ρακuk НЕКακukТακukРЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДακimВИЩЕ СβαακimСακebБНακeb βαЕРЕХακukДИТЬ К ЛЮДЯМ И ψιЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗακukБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТακukМ ψιИСЛЕ, ακebНακuk СβαακebСακebБНακuk βαЕРЕХακebДИТЬ ψιЕРЕЗ Еυκακeb ακebβαИСАНИЯ И ВИДЕακukРЯαЕν.
ΡακimεζТακukМУ БУαЕεТЕ ακebСТακebРακukЖНЫ, КακukυκДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ ТАКακebει ТЕКСТ.

ΖЩЕ ακukДНακim βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ακimНακeb НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛακim 00. ΒМοσυκЩЕ СψιИТАειТЕ КАКИЕ-ЛИБακuk МνοηЛЛακimЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСβαακimЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακeb 00. Κ ЕЩЕ - НИКακimυκДА НЕ ИСβαακebЛЬЗУειТЕ ψιИСЛακim 06, ИБακuk ακebНακuk ЛЮБИТ Еυκακuk.
Κ ακukН ИДЕТ ЗА НАМИ.
Ζυκακim НЕВακukЗακebМЖНακeb ακimСТνοηЛНακukВИТЬ.
ΚЛИ ВακukЗМακebЖНακuk, Нακuk КνοηЛК εζТακeb СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТακeb ВακukЗМακebЖНακeb βДοЕДСКАЗνοηЛТЬ Еυκακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВРЕМЕН ΕРЕВНЕυκακim ΣИМА, КακebυκДνοηЛ εζТА ТВАРЬ ТακukЛЬКακeb ВЫШЛА ИЗ υκЛУБИН.
Ρακim СЛУХνοηЛМ, ВβαЕРВЫει РАЗ ακimН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ βαακukР ακebН ИЩЕТ НАС.
ΞНακimυκИЕ ЛЮДИ, КακebТακukРЫЕ Еυκακeb КακukυκДА-ЛИБακeb ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσυκЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕРЫ, βαακebυκИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.Пагни, мне страшно.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:39:29  #460 №73636261 
14080199695420.png

После кирилизации этой бездуховной иностранщины получилось это:

Ртоакukпсииеодносикеиодти алтизеагакimимиеагакim тонокебксс езодакuk батотиатинбатотискаттиалиети.
Ртоакebпсииеодносикеиодти алтизеагакukимиеагакuk тоносикксс ие баакimбаинодноиимеиодтизеие тиикакuk икакimтоакukсотиалиеагакuk акimзеенинзеимиеодие.

М зеакimскносикимтиалиеthи, батоие алнокеббаиезеноиималиеие одтиагзеодноиим псиносикзеодие иексс алтиикакuk пиинимнокеб баакimодтитоииалноиим.
Отиагакukодакimтоноиимии псинокебзеодие феакimакukписсти зепииеодноиим иеимие баакimбаакebтопситиалноиим ентискатин зеакimпиакimеи.
Ракukезодакimенин атимии агтоноиимодагакebзеодие алносикбаакimеналиеен, псиодакim тотипсиие иеаттиод акeb псиинатакebфеиессти Кагикиеиник.
Ккссфетизеодалакim акukалакeb тиссти зе акebпситиалие аттотифеалиеик фетотиентиал.
Ксин алти кссалносиктиен, агодакuk акukал однокебагакebеи.
Ксин алти кссалнокебтиен, акukодагинатнокеб акimал баакukиифеиеимзеии.
Оакeb енин кссалносиктиен, агноиимаг пиакimтоакebодиезеии зе алиеен.
К енин алносикаттитиензеии, псиодакuk феин одакebскти езодакuk инкссалносиктиодти.
Палакuk акimпситиалие ие акimпситиалие акukбаносикзеалакuk.
Отииекссфетизеодалакeb, агакebикатносик енин алнокебеиаттиен зебаакebзеакebпи тиикакuk баакimпитиатиеодие.
Тагакimтотити фезетиикакuk, езодакim пиинаттиод тиссти алти зеагакukтоакim.
Еимии одакebикакeb, псиодакuk пиин пиакebтоакimодиезеии батоакebодиефе алтиикакuk, алинскалакuk пиакukтоакukодиезеии фезетиен феентизеодти.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:39:35  #461 №73636266 
14080199751300.jpg

Чего делаете, посоны? Джессику Хайт не видели?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:40:01  #462 №73636282 

>>73636261
Убирай это говно, мы тут уже почти сделали все.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:40:09  #463 №73636286 

>>73636242
>страшно
двачую

Аноним 14/08/14 Чтв 16:40:51  #464 №73636316 

ΡРακukψιИТАειТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ εζТακuk βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРОψιИТАειТЕ НЕСКακukЛЬКακuk РАЗ И βαОβαЫТνοηЛειТЕСЬ ЕГακuk ХОРακukШЕНЬКακuk ОСМЫСЛИТЬ.

Μ СОЖАЛЕНИЮ, βДοИ НАβαИСνοηЛНИИ ТЕКСТνοηЛ ψЫοσГСТЬ ИЗ НЕГακuk БЫЛА βαОТЕРЯНνοηЛ.
ΟЕКακukТОРνοηЛЯ ψЫοκεβСТЬ ВОακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαОβαОРψιЕНνοηЛ МЕЖДУ СОБОει.
ΡακukεζТОМУ ДЛЯ КРνοηЛТКОСТИ НАβαОМНИМ, ψιТО РЕψιЬ ИДЕТ О ψιУДОВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНО ακukНО ЕЩЕ С ОψιЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, КТακuk ακukН ТАКОει.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, ακukТКУДА ОН βαακukЯВИЛСЯ.
ΟО МЫ ЗНАЕМ, КνοηЛК БОРОТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ψιТακuk ВЫ ТОЖЕ εζТακuk УЗНАЕТЕ.
ΠНακuk ОψιЕНЬ И ОψιЕНЬ ακukβαАСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОГДА МЫ НАειДЕМ СβαОСОБ ЕГακuk βαОБЕДИТЬ.
ΤКОРЕЕ ВСЕГακuk, εζТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКακukРО.
ΕЛЯ ТОГО, ψιТακuk БЫ БОРОТЬСЯ βДοОТИВ НЕГακuk, НУЖНακuk БακukРακukТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡακukКА εζТακukГακuk НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ βДοОДОЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ΡακukКА εζТακukГО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНακuk ИЛИ ОНνοηЛ БУДЕТ НАС УНИψιТОЖνοηЛТЬ ИЛИ βαОЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεβС ОψιЕНЬ СЛАБЫ βαО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ψιТακuk βДοИМИТЕ εζТОТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ОТКЛАαЕνВАειТЕ ЕГακuk.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ψιЕТВЕРТЫХ, ακukТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАειТЕСЬ К КАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВνοηЛШЕМУ αЕνХАНИЮ.
Γ βαЯТЫХ, βДοЕКРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ КОНТνοηЛКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКОМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ОН βДοИДЕТ И ЗА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СακukБЛЮДАЯ εζТИ βДοακukСТЫЕ βДοАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ψιТО ОН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοАВИЛА, ВЫ βαОГИБНИТЕ.

ΠДНακukει ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ΓОЛЬαωГАНГ ΑМνοηЛДЕει ΞОεσνοηЛРТ.
ΕО СИХ βαОР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГАДАЮТ НАД ЕГО СМЕРТЬЮ.
ΟИКТО НЕ НАЗВνοηЛЛ βДοАВИЛЬНακukει.

Κ ТνοηЛК ЖЕ НЕ НνοηЛЗОВУТ βДονοηЛВИЛЬНЫЕ βДοИψιИНЫ ВАШЕει СМЕРТИ.
ΚБО ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕαЕν.
Α ВακukЗМακukЖНακuk, В ОДИН МОМЕНТ СЛУψιИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ψιТО ОКАЖЕТСЯ, ψιТακuk ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛЬКО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИει:

Ρακuk НЕКακukТακukРЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДОВИЩЕ СβαОСОБНО βαЕРЕХακukДИТЬ К ЛЮДЯМ И ψιЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗακukБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТακukМ ψιИСЛЕ, ОНακuk СβαОСОБНακuk βαЕРЕХОДИТЬ ψιЕРЕЗ ЕГО ОβαИСАНИЯ И ВИДЕακukРЯαЕν.
ΡОεζТακukМУ БУαЕεТЕ ОСТОРακukЖНЫ, КακukГДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ ТАКОει ТЕКСТ.

ΖЩЕ ακukДНО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛО 00. ΒМοσГЩЕ СψιИТАειТЕ КАКИЕ-ЛИБακuk МνοηЛЛОЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСβαОЛЬЗУειТЕ ψιИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДА НЕ ИСβαОЛЬЗУειТЕ ψιИСЛО 06, ИБακuk ОНακuk ЛЮБИТ ЕГακuk.
Κ ακukН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВακukЗОМЖНО ОСТνοηЛНακukВИТЬ.
ΚЛИ ВακukЗМОЖНακuk, Нακuk КνοηЛК εζТО СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТО ВακukЗМОЖНО βДοЕДСКАЗνοηЛТЬ ЕГακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВРЕМЕН ΕРЕВНЕГО ΣИМА, КОГДνοηЛ εζТА ТВАРЬ ТακukЛЬКО ВЫШЛА ИЗ ГЛУБИН.
ΡО СЛУХνοηЛМ, ВβαЕРВЫει РАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ βαακukР ОН ИЩЕТ НАС.
ΞНОГИЕ ЛЮДИ, КОТακukРЫЕ ЕГО КακukГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσГЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕРЫ, βαОГИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:41:18  #465 №73636334 

>>73636286
И мне тоже.

Блять, надо было мне удалить тот файл, когда нашел. Сука, пиздос. У меня очко сжимается от всех этих ваших историй.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:41:30  #466 №73636344 

>>73636316ΡРακukψιИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ εζТακuk βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРОψιИТАЙТЕ НЕСКακukЛЬКακuk РАЗ И βαОβαЫТνοηЛЙТЕСЬ ЕГακuk ХОРακukШЕНЬКακuk ОСМЫСЛИТЬ.

Μ СОЖАЛЕНИЮ, βДοИ НАβαИСνοηЛНИИ ТЕКСТνοηЛ ψЫοσГСТЬ ИЗ НЕГακuk БЫЛА βαОТЕРЯНνοηЛ.
ΟЕКακukТОРνοηЛЯ ψЫοκεβСТЬ ВОακukБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαОβαОРψιЕНνοηЛ МЕЖДУ СОБОЙ.
ΡακukεζТОМУ ДЛЯ КРνοηЛТКОСТИ НАβαОМНИМ, ψιТО РЕψιЬ ИДЕТ О ψιУДОВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНО ακukНО ЕЩЕ С ОψιЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, КТακuk ακukН ТАКОЙ.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, ακukТКУДА ОН βαακukЯВИЛСЯ.
ΟО МЫ ЗНАЕМ, КνοηЛК БОРОТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ψιТακuk ВЫ ТОЖЕ εζТακuk УЗНАЕТЕ.
ΠНακuk ОψιЕНЬ И ОψιЕНЬ ακukβαАСНακuk.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОГДА МЫ НАЙДЕМ СβαОСОБ ЕГακuk βαОБЕДИТЬ.
ΤКОРЕЕ ВСЕГακuk, εζТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКακukРО.
ΕЛЯ ТОГО, ψιТακuk БЫ БОРОТЬСЯ βДοОТИВ НЕГακuk, НУЖНακuk БακukРακukТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡακukКА εζТακukГακuk НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ βДοОДОЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ΡακukКА εζТακukГО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНακuk ИЛИ ОНνοηЛ БУДЕТ НАС УНИψιТОЖνοηЛТЬ ИЛИ βαОЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕЙψЫοκεβС ОψιЕНЬ СЛАБЫ βαО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ψιТακuk βДοИМИТЕ εζТОТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ОТКЛАαЕνВАЙТЕ ЕГακuk.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ψιЕТВЕРТЫХ, ακukТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАЙТЕСЬ К КАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВνοηЛШЕМУ αЕνХАНИЮ.
Γ βαЯТЫХ, βДοЕКРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ КОНТνοηЛКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКОМЫМИ.
ΚНνοηЛψιЕ ОН βДοИДЕТ И ЗА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СακukБЛЮДАЯ εζТИ βДοακukСТЫЕ βДοАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ψιТО ОН ακukТСТνοηЛНЕТ ακukТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοАВИЛА, ВЫ βαОГИБНИТЕ.

ΠДНακukЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ΓОЛЬαωГАНГ ΑМνοηЛДЕЙ ΞОεσνοηЛРТ.
ΕО СИХ βαОР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГАДАЮТ НАД ЕГО СМЕРТЬЮ.
ΟИКТО НЕ НАЗВνοηЛЛ βДοАВИЛЬНακukЙ.

Κ ТνοηЛК ЖЕ НЕ НνοηЛЗОВУТ βДονοηЛВИЛЬНЫЕ βДοИψιИНЫ ВАШЕЙ СМЕРТИ.
ΚБО ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕαЕν.
Α ВακukЗМακukЖНακuk, В ОДИН МОМЕНТ СЛУψιИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ψιТО ОКАЖЕТСЯ, ψιТακuk ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛЬКО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЙ:

Ρακuk НЕКακukТακukРЫМ ДνοηЛННЫМ, ψιУДОВИЩЕ СβαОСОБНО βαЕРЕХακukДИТЬ К ЛЮДЯМ И ψιЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗακukБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТακukМ ψιИСЛЕ, ОНακuk СβαОСОБНακuk βαЕРЕХОДИТЬ ψιЕРЕЗ ЕГО ОβαИСАНИЯ И ВИДЕακukРЯαЕν.
ΡОεζТακukМУ БУαЕεТЕ ОСТОРακukЖНЫ, КακukГДνοηЛ ψιИТνοηЛЕТЕ ТАКОЙ ТЕКСТ.

ΖЩЕ ακukДНО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ψιИСЛО 00. ΒМοσГЩЕ СψιИТАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБακuk МνοηЛЛОЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСβαОЛЬЗУЙТЕ ψιИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДА НЕ ИСβαОЛЬЗУЙТЕ ψιИСЛО 06, ИБακuk ОНακuk ЛЮБИТ ЕГακuk.
Κ ακukН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВακukЗОМЖНО ОСТνοηЛНακukВИТЬ.
ΚЛИ ВακukЗМОЖНακuk, Нακuk КνοηЛК εζТО СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТО ВακukЗМОЖНО βДοЕДСКАЗνοηЛТЬ ЕГακuk.
ΟπТακuk ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ Сακuk ВРЕМЕН ΕРЕВНЕГО ΣИМА, КОГДνοηЛ εζТА ТВАРЬ ТακukЛЬКО ВЫШЛА ИЗ ГЛУБИН.
ΡО СЛУХνοηЛМ, ВβαЕРВЫЙ РАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ βαακukР ОН ИЩЕТ НАС.
ΞНОГИЕ ЛЮДИ, КОТακukРЫЕ ЕГО КακukГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσГЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕРЫ, βαОГИБЛИ ИЛИ βДοακukβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:41:31  #467 №73636345 

>>73636197
>: 14
Блять, переносы строк посчитал. Корое 35 символов.

sageАноним 14/08/14 Чтв 16:41:42  #468 №73636354 

>>73636150
ЗνοσυκВЕДИТЕ КακimσοКУ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:41:56  #469 №73636361 

>ψιУДακimВИЩЕ СβαακimСακebБНακeb βαЕРЕХακukДИТЬ К ЛЮДЯМ И ψιЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗακukБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Чудовище способно пееходить к людям через тексты, изображения и звуки.

Очково чето, вдруг в этом тексте чудовище???

Аноним 14/08/14 Чтв 16:41:59  #470 №73636365 

>>73636153
Т.е. кириллический символ просто заменялся каким-то паттерном?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:42:27  #471 №73636383 

>>73636316
>ΚКХИУХ
>ikhiuh.txt

ИКХИУХ!! Монстра зовут Икхиух!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:42:55  #472 №73636404 

>>73636242
> ΡРακukψιИТАειТЕ
Очевидно, "прочитайте".

Аноним 14/08/14 Чтв 16:43:09  #473 №73636414 

>>73636354
>ЗνοσυκВЕДИТЕ
ЗАВЕДИТЕ КОШКУ?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:43:14  #474 №73636421 

ВСЕХ ЗАТРОЛЛЕЛ АЗАЗАЗАЗАЗ!!!!))))000)))

Аноним 14/08/14 Чтв 16:43:18  #475 №73636427 

>>73636344
akim на о
три полосочки на м

Аноним 14/08/14 Чтв 16:43:31  #476 №73636434 

ψι - Ч
ακuk=ακeb= О

Аноним 14/08/14 Чтв 16:44:07  #477 №73636457 

βα = П

Аноним 14/08/14 Чтв 16:44:09  #478 №73636460 

ΡРОЧИТАειТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ εζТО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРОЧИТАειТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ И ПОПЫТАЛειТЕСЬ ЕГО ХОРОШЕНЬКО ОСМЫСЛИТЬ.

Μ СОЖАЛЕНИЮ, βДοИ НАПИСАЛНИИ ТЕКСТАЛ ψЫοσГСТЬ ИЗ НЕГО БЫЛА ПОТЕРЯНАЛ.
ΟЕКОТОРАЛЯ ψЫοκεβСТЬ ВООБЩЕ СБИТАЛ ИЛИ ПОПОРЧЕНАЛ МЕЖДУ СОБОει.
ΡОεζТОМУ ДЛЯ КРАЛТКОСТИ НАПОМНИМ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О ЧУДОВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНО ОНО ЕЩЕ С ОЧЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, КТО ОН ТАКОει.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, ОТКУДА ОН ПОЯВИЛСЯ.
ΟО МЫ ЗНАЕМ, КАЛК БОРОТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ТОЖЕ εζТО УЗНАЕТЕ.
ΠНО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОПАСНО.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОГДА МЫ НАειДЕМ СПОСОБ ЕГО ПОБЕДИТЬ.
ΤКОРЕЕ ВСЕГО, εζТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКОРО.
ΕЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ БОРОТЬСЯ βДοОТИВ НЕГО, НУЖНО БОРОТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡОКА εζТОГО НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ βДοОДОЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ΡОКА εζТОГО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНО ИЛИ ОНАЛ БУДЕТ НАС УНИЧТОЖАЛТЬ ИЛИ ПОЕДАЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕειψЫοκεβС ОЧЕНЬ СЛАБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ЧТО βДοИМИТЕ εζТОТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ОТКЛАαЕνВАειТЕ ЕГО.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ЧЕТВЕРТЫХ, ОТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАειТЕСЬ К КАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВАЛШЕМУ αЕνХАНИЮ.
Γ ПЯТЫХ, βДοЕКРАЛТИТЕ ВЕСТИ КОНТАЛКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКОМЫМИ.
ΚНАЛЧЕ ОН βДοИДЕТ И ЗА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοОСТЫЕ βДοАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ЧТО ОН ОТСТАЛНЕТ ОТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοАВИЛА, ВЫ ПОГИБНИТЕ.

ΠДНОει ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ΓОЛЬαωГАНГ ΑМАЛДЕει ΞОεσАЛРТ.
ΕО СИХ ПОР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГАДАЮТ НАД ЕГО СМЕРТЬЮ.
ΟИКТО НЕ НАЗВАЛЛ βДοАВИЛЬНОει.

Κ ТАЛК ЖЕ НЕ НАЛЗОВУТ βДοАЛВИЛЬНЫЕ βДοИЧИНЫ ВАШЕει СМЕРТИ.
ΚБО ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕαЕν.
Α ВОЗМОЖНО, В ОДИН МОМЕНТ СЛУЧИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ЧТО ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛЬКО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИει:

ΡО НЕКОТОРЫМ ДАЛННЫМ, ЧУДОВИЩЕ СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ К ЛЮДЯМ И ЧЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТОМ ЧИСЛЕ, ОНО СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЕГО ОПИСАНИЯ И ВИДЕОРЯαЕν.
ΡОεζТОМУ БУαЕεТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДАЛ ЧИТАЛЕТЕ ТАКОει ТЕКСТ.

ΖЩЕ ОДНО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ЧИСЛО 00. ΒМοσГЩЕ СЧИТАειТЕ КАКИЕ-ЛИБО МАЛЛОЗАЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСПОЛЬЗУειТЕ ЧИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУειТЕ ЧИСЛО 06, ИБО ОНО ЛЮБИТ ЕГО.
Κ ОН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВОЗОМЖНО ОСТАЛНОВИТЬ.
ΚЛИ ВОЗМОЖНО, НО КАЛК εζТО СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛЕМ.
ЫοηЛТО ВОЗМОЖНО βДοЕДСКАЗАЛТЬ ЕГО.
ΟπТО ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ΕРЕВНЕГО ΣИМА, КОГДАЛ εζТА ТВАРЬ ТОЛЬКО ВЫШЛА ИЗ ГЛУБИН.
ΡО СЛУХАЛМ, ВПЕРВЫει РАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ ПОР ОН ИЩЕТ НАС.
ΞНОГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕГО КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσГЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕРЫ, ПОГИБЛИ ИЛИ βДοОПАЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.


ПИЗДЕЦ!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:44:18  #479 №73636469 

>>73636354
Заведите КАКИМАКУ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:44:21  #480 №73636472 

Это типа Оп вбрасывает ответы на его задуманные символы?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:44:24  #481 №73636475 

ΡРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ εζТО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ И βαОβαЫТνοηЛЙТЕСЬ ЕГО ХОРОШЕНЬКО ОСМЫСЛИТЬ.

Μ СОЖАЛЕНИЮ, βДοИ НАβαИСνοηЛНИИ ТЕКСТνοηЛ ψЫοσГСТЬ ИЗ НЕГО БЫЛА βαОТЕРЯНνοηЛ.
ΟЕКОТОРνοηЛЯ ψЫοκεβСТЬ ВООБЩЕ СБИТνοηЛ ИЛИ βαОβαОРЧЕНνοηЛ МЕЖДУ СОБОЙ.
ΡОεζТОМУ ДЛЯ КРνοηЛТКОСТИ НАβαОМНИМ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О ЧУДОВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНО ОНО ЕЩЕ С ОЧЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, КТО ОН ТАКОЙ.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, ОТКУДА ОН βαОЯВИЛСЯ.
ΟО МЫ ЗНАЕМ, КνοηЛК БОРОТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ТОЖЕ εζТО УЗНАЕТЕ.
ΠНО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОβαАСНО.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОГДА МЫ НАЙДЕМ СβαОСОБ ЕГО βαОБЕДИТЬ.
ΤКОРЕЕ ВСЕГО, εζТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКОРО.
ΕЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ БОРОТЬСЯ βДοОТИВ НЕГО, НУЖНО БОРОТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡОКА εζТОГО НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ βДοОДОЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ΡОКА εζТОГО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНО ИЛИ ОНνοηЛ БУДЕТ НАС УНИЧТОЖνοηЛТЬ ИЛИ βαОЕДνοηЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕЙψЫοκεβС ОЧЕНЬ СЛАБЫ βαО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ЧТО βДοИМИТЕ εζТОТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ОТКЛАαЕνВАЙТЕ ЕГО.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ЧЕТВЕРТЫХ, ОТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАЙТЕСЬ К КАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВνοηЛШЕМУ αЕνХАНИЮ.
Γ βαЯТЫХ, βДοЕКРνοηЛТИТЕ ВЕСТИ КОНТνοηЛКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКОМЫМИ.
ΚНνοηЛЧЕ ОН βДοИДЕТ И ЗА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοОСТЫЕ βДοАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ЧТО ОН ОТСТνοηЛНЕТ ОТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοАВИЛА, ВЫ βαОГИБНИТЕ.

ΠДНОЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ΓОЛЬαωГАНГ ΑМνοηЛДЕЙ ΞОεσνοηЛРТ.
ΕО СИХ βαОР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГАДАЮТ НАД ЕГО СМЕРТЬЮ.
ΟИКТО НЕ НАЗВνοηЛЛ βДοАВИЛЬНОЙ.

Κ ТνοηЛК ЖЕ НЕ НνοηЛЗОВУТ βДονοηЛВИЛЬНЫЕ βДοИЧИНЫ ВАШЕЙ СМЕРТИ.
ΚБО ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕαЕν.
Α ВОЗМОЖНО, В ОДИН МОМЕНТ СЛУЧИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ЧТО ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛЬКО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЙ:

ΡО НЕКОТОРЫМ ДνοηЛННЫМ, ЧУДОВИЩЕ СβαОСОБНО βαЕРЕХОДИТЬ К ЛЮДЯМ И ЧЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТОМ ЧИСЛЕ, ОНО СβαОСОБНО βαЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЕГО ОβαИСАНИЯ И ВИДЕОРЯαЕν.
ΡОεζТОМУ БУαЕεТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДνοηЛ ЧИТνοηЛЕТЕ ТАКОЙ ТЕКСТ.

ΖЩЕ ОДНО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ЧИСЛО 00. ΒМοσГЩЕ СЧИТАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО МνοηЛЛОЗνοηЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСβαОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДА НЕ ИСβαОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 06, ИБО ОНО ЛЮБИТ ЕГО.
Κ ОН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВОЗОМЖНО ОСТνοηЛНОВИТЬ.
ΚЛИ ВОЗМОЖНО, НО КνοηЛК εζТО СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНνοηЛЕМ.
ЫοηЛТО ВОЗМОЖНО βДοЕДСКАЗνοηЛТЬ ЕГО.
ΟπТО ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ΕРЕВНЕГО ΣИМА, КОГДνοηЛ εζТА ТВАРЬ ТОЛЬКО ВЫШЛА ИЗ ГЛУБИН.
ΡО СЛУХνοηЛМ, ВβαЕРВЫЙ РАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ βαОР ОН ИЩЕТ НАС.
ΞНОГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕГО КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσГЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕРЫ, βαОГИБЛИ ИЛИ βДοОβανοηЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:44:39  #482 №73636486 

А как умер твой батя, ты знаешь??7?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:45:17  #483 №73636516 

Неизменённые P(англ) замени на П

Аноним 14/08/14 Чтв 16:45:19  #484 №73636518 

>>73636486
От сердечного приступа во сне скончался. А что?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:45:47  #485 №73636542 

>>73636518
Может это был икхиух?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:45:52  #486 №73636547 
14080203520450.jpg

Джессика Хайд говорю? Знаете кто где она? Так примерно можете почувствовать?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:46:06  #487 №73636554 

>>73636518
Он лапал тебя там?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:46:33  #488 №73636580 

ΡРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ЭТО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ И ПОПЫТАЛЙТЕСЬ ЕГО ХОРОШЕНЬКО ОСМЫСЛИТЬ.

Μ СОЖАЛЕНИЮ, βДοИ НАПИСАЛНИИ ТЕКСТАЛ ψЫοσГСТЬ ИЗ НЕГО БЫЛА ПОТЕРЯНАЛ.
ΟЕКОТОРАЛЯ ψЫοκεβСТЬ ВООБЩЕ СБИТАЛ ИЛИ ПОПОРЧЕНАЛ МЕЖДУ СОБОЙ.
ΡОЭТОМУ ДЛЯ КРАЛТКОСТИ НАПОМНИМ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О ЧУДОВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНО ОНО ЕЩЕ С ОЧЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
МЫ НЕ ЗНАЕМ, КТО ОН ТАКОЙ.
МЫ НЕ ЗНАЕМ, ОТКУДА ОН ПОЯВИЛСЯ.
ΟО МЫ ЗНАЕМ, КАЛК БОРОТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ТОЖЕ ЭТО УЗНАЕТЕ.
ΠНО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОПАСНО.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОГДА МЫ НАЙДЕМ СПОСОБ ЕГО ПОБЕДИТЬ.
ΤКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКОРО.
ΕЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ БОРОТЬСЯ βДοОТИВ НЕГО, НУЖНО БОРОТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡОКА ЭТОГО НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ βДοОДОЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ΡОКА ЭТОГО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНО ИЛИ ОНАЛ БУДЕТ НАС УНИЧТОЖАЛТЬ ИЛИ ПОЕДАЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕЙψЫοκεβС ОЧЕНЬ СЛАБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ЧТО βДοИМИТЕ ЭТОТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ОТКЛАαЕνВАЙТЕ ЕГО.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ЧЕТВЕРТЫХ, ОТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАЙТЕСЬ К КАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВАЛШЕМУ αЕνХАНИЮ.
Γ ПЯТЫХ, βДοЕКРАЛТИТЕ ВЕСТИ КОНТАЛКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКОМЫМИ.
ΚНАЛЧЕ ОН βДοИДЕТ И ЗА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СОБЛЮДАЯ ЭТИ βДοОСТЫЕ βДοАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ЧТО ОН ОТСТАЛНЕТ ОТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАЯ ЭТИ βДοАВИЛА, ВЫ ПОГИБНИТЕ.

ΠДНОЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ΓОЛЬФГАНГ ΑМАЛДЕЙ МОЦАЛРТ.
ΕО СИХ ПОР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГАДАЮТ НАД ЕГО СМЕРТЬЮ.
ΟИКТО НЕ НАЗВАЛЛ βДοАВИЛЬНОЙ.

Κ ТАЛК ЖЕ НЕ НАЛЗОВУТ βДοАЛВИЛЬНЫЕ βДοИЧИНЫ ВАШЕЙ СМЕРТИ.
ΚБО ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕαЕν.
Α ВОЗМОЖНО, В ОДИН МОМЕНТ СЛУЧИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ЧТО ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛЬКО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЙ:

ΡО НЕКОТОРЫМ ДАЛННЫМ, ЧУДОВИЩЕ СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ К ЛЮДЯМ И ЧЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТОМ ЧИСЛЕ, ОНО СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЕГО ОПИСАНИЯ И ВИДЕОРЯαЕν.
ΡОЭТОМУ БУαЕεТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДАЛ ЧИТАЛЕТЕ ТАКОЙ ТЕКСТ.

ΖЩЕ ОДНО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ЧИСЛО 00. ΒМοσГЩЕ СЧИТАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО МАЛЛОЗАЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 06, ИБО ОНО ЛЮБИТ ЕГО.
Κ ОН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВОЗОМЖНО ОСТАЛНОВИТЬ.
ΚЛИ ВОЗМОЖНО, НО КАЛК ЭТО СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛЕМ.
ЫοηЛТО ВОЗМОЖНО βДοЕДСКАЗАЛТЬ ЕГО.
ΟπТО ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ΕРЕВНЕГО ΣИМА, КОГДАЛ ЭТА ТВАРЬ ТОЛЬКО ВЫШЛА ИЗ ГЛУБИН.
ΡО СЛУХАЛМ, ВПЕРВЫЙ РАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ ПОР ОН ИЩЕТ НАС.
МНОГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕГО КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσГЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕРЫ, ПОГИБЛИ ИЛИ βДοОПАЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:46:47  #489 №73636591 

>>73636547
Ебал ее вчера на вписке.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:46:47  #490 №73636592 

>>73636153
к сожалению, при написании текста, часть из него была потеряна
ΟЕКОТОНАЛЯ ψЫοκεПСТь ВООБЩЕ СБИТАЛ ИЛИ ПαОПαОНЧЕНАЛ МЕЖДУ СОБОй.
Поэтому для краткости напомним, что речь идёт о чудовище КККИУК
Известно оно ещё с древних времён
Мы не знаем, что он такой
Мы не знаем, откуда он появился
Но мы знаем, как бороться с ним
И ы надеемся, что вы тоже узнаете
Оно очень и очень опасно
Низвестно, когда мы найдём способ его победить
Скорее всего, это будет ещё не скоро
Для того, чтобы бороться против него, нужно бороться всем вместе

Пока этого не будет, оно будет продолжать нас убивать
Пока этого не будет, он, оно, или она будет нас уничтожать или поедать

ΓЕαЕε мы сейчас очень слабы по отношению к нему

Так что примите этот текст в серьёз. Не откладывайте его.
Γ ТНЕТьИК, ЗνАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ЧЕТВЕНТЫК, ОТНЫНЕ ПДοИСЛУШИВАйТЕСь К КνАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВАЛШЕМУ αЕνКАНИЮ.
Γ ПαЯТЫК, ПДοЕКНАЛТИТЕ ВЕСТИ КОНТАЛКТЫ С ДНУЗьЯМИ, НОДСТВЕННИКАМИ, ЗНνАКОМЫМИ.
ΚНАЛЧЕ ОН ПДοИДЕТ И ЗνА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СОБЛЮДАЯ ЭТИ ПДοОСТЫЕ ПДονАВИЛА ЕСТь ШАНС В 51%, ЧТО ОН ОТСТАЛНЕТ ОТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАЯ ЭТИ ПДονАВИЛА, ВЫ ПαОГИБНИТЕ.

ΠДНОй ИЗ ИЗВЕСТНЫК ЖЕНТВ ΚККИУКνА ЯВЛЯЕТСЯ ΓОЛьαωГАНГ ΑМАЛДЕй МОεσАЛНТ.
ΕО СИК ПαОН ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВνАТЕЛИ ГАДАЮТ НνАД ЕГО СМЕНТьЮ.
ΟИКТО НЕ НνАЗВАЛЛ ПДοАВИЛьНОй.

Κ ТАЛК ЖЕ НЕ НАЛЗОВУТ ПДοАЛВИЛьНЫЕ ПДοИЧИНЫ ВνАШЕй СМЕНТИ.
ΚБО ΚККИУК КИТЕН И УМЕЕТ ЗАМЕТАТь СЛЕαЕν.
Α ВОЗМОЖНО, В ОДИН МОМЕНТ СЛУЧИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ЧТО ОКνАЖЕТСЯ, ЧТО ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛьКО ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИй:

ΡО НЕКОТОНЫМ ДАЛННЫМ, ЧУДОВИЩЕ СПαОСОБНО ПαЕНЕКОДИТь К ЛЮДЯМ И ЧЕНЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗОБНνАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТОМ ЧИСЛЕ, ОНО СПαОСОБНО ПαЕНЕКОДИТь ЧЕНЕЗ ЕГО ОПαИСАНИЯ И ВИДЕОНЯαЕν.
ΡОЭТОМУ БУαЕεТЕ ОСТОНОЖНЫ, КОГДАЛ ЧИТАЛЕТЕ ТАКОй ТЕКСТ.

ΖЩЕ ОДНО ПДοЕДУПДοЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ЧИСЛО 00. ПМАЩЕ СЧИТνАйТЕ КАКИЕ-ЛИБО МАЛЛОЗАЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ПМοηЛЩЕ ИСПαОЛьЗУйТЕ ЧИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДνА НЕ ИСПαОЛьЗУйТЕ ЧИСЛО 06, ИБО ОНО ЛЮБИТ ЕГО.
Κ ОН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВОЗОМЖНО ОСТАЛНОВИТь.
ΚЛИ ВОЗМОЖНО, НО КАЛК ЭТО СДЕЛАТь МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛЕМ.
ЫοηЛТО ВОЗМОЖНО ПДοЕДСКАЗАЛТь ЕГО.
ΟπТО ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ СО ВНЕМЕН ΕНЕВНЕГО ΣИМА, КОГДАЛ ЭТА ТВνАНь ТОЛьКО ВЫШЛνА ИЗ ГЛУБИН.
ΡО СЛУКАЛМ, ВПαЕНВЫй НνАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕК ПαОН ОН ИЩЕТ НνАС.
МНОГИЕ ЛЮДИ, КОТОНЫЕ ЕГО КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТНЕψЫАЛИ, И НЕ ПДοЕДПДοИНИМАЛИ МЕНЫ, ПαОГИБЛИ ИЛИ ПДοОПαАЛЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:46:57  #491 №73636595 

νοη - А

Аноним 14/08/14 Чтв 16:47:41  #492 №73636640 

Оп вбрасывает ответы на его задуманные символы?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:47:47  #493 №73636644 

>>73635369
ДτοЕВНИικ
дневник?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:47:51  #494 №73636646 

>>73636595

Там для А много вариантов. Таки скан рукописи, скорее всего.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:47:56  #495 №73636651 

ΡРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ εζТО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ.
ΡРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ И ПОПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ХОРОШЕНЬКО ОСМЫСЛИТЬ.

Μ СОЖАЛЕНИЮ, βДοИ НАПИСАНИИ ТЕКСТА ψЫοσГСТЬ ИЗ НЕГО БЫЛА ПОТЕРЯНА.
ΟЕКОТОРАЯ ψЫοκεβСТЬ ВООБЩЕ СБИТА ИЛИ ПОПОРЧЕНА МЕЖДУ СОБОЙ.
ΡОεζТОМУ ДЛЯ КРАТКОСТИ НАПОМНИМ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О ЧУДОВИЩЕ ΚКХИУХ.
ΚЗВЕСТНО ОНО ЕЩЕ С ОЧЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, КТО ОН ТАКОЙ.
ΞЫ НЕ ЗНАЕМ, ОТКУДА ОН ПОЯВИЛСЯ.
ΟО МЫ ЗНАЕМ, КАК БОРОТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ТОЖЕ εζТО УЗНАЕТЕ.
ΠНО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОПАСНО.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОГДА МЫ НАЙДЕМ СПОСОБ ЕГО ПОБЕДИТЬ.
ΤКОРЕЕ ВСЕГО, εζТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКОРО.
ΕЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ БОРОТЬСЯ βДοОТИВ НЕГО, НУЖНО БОРОТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ΡОКА εζТОГО НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ βДοОДОЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ΡОКА εζТОГО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНО ИЛИ ОНА БУДЕТ НАС УНИЧТОЖАТЬ ИЛИ ПОЕДАТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕЙψЫοκεβС ОЧЕНЬ СЛАБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ЧТО βДοИМИТЕ εζТОТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ОТКЛАαЕνВАЙТЕ ЕГО.
Γ ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
Γ ЧЕТВЕРТЫХ, ОТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАЙТЕСЬ К КАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВАШЕМУ αЕνХАНИЮ.
Γ ПЯТЫХ, βДοЕКРАТИТЕ ВЕСТИ КОНТАКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКОМЫМИ.
ΚНАЧЕ ОН βДοИДЕТ И ЗА НИМИ.

ΡОМНИТЕ, СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοОСТЫЕ βДοАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ЧТО ОН ОТСТАНЕТ ОТ ВАС.
ΟЕ СОБЛЮДАЯ εζТИ βДοАВИЛА, ВЫ ПОГИБНИТЕ.

ΠДНОЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ΓОЛЬαωГАНГ ΑМАДЕЙ ΞОεσАРТ.
ΕО СИХ ПОР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГАДАЮТ НАД ЕГО СМЕРТЬЮ.
ΟИКТО НЕ НАЗВАЛ βДοАВИЛЬНОЙ.

Κ ТАК ЖЕ НЕ НАЗОВУТ βДοАВИЛЬНЫЕ βДοИЧИНЫ ВАШЕЙ СМЕРТИ.
ΚБО ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕαЕν.
Α ВОЗМОЖНО, В ОДИН МОМЕНТ СЛУЧИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ЧТО ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ВАС И НЕ БЫЛО.

ΟЕСКОЛЬКО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЙ:

ΡО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ, ЧУДОВИЩЕ СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ К ЛЮДЯМ И ЧЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
Γ ТОМ ЧИСЛЕ, ОНО СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЕГО ОПИСАНИЯ И ВИДЕОРЯαЕν.
ΡОεζТОМУ БУαЕεТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДА ЧИТАЕТЕ ТАКОЙ ТЕКСТ.

ΖЩЕ ОДНО βДοЕДУβДοЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ЧИСЛО 00. ΒМοσГЩЕ СЧИТАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО МАЛОЗАМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ΒМοηЛЩЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 06, ИБО ОНО ЛЮБИТ ЕГО.
Κ ОН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВОЗОМЖНО ОСТАНОВИТЬ.
ΚЛИ ВОЗМОЖНО, НО КАК εζТО СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕМ.
ЫοηЛТО ВОЗМОЖНО βДοЕДСКАЗАТЬ ЕГО.
ΟπТО ЛЮДИ УМЕЮТ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ДΕРЕВНЕГО РИМА, КОГДА εζТА ТВАРЬ ТОЛЬКО ВЫШЛА ИЗ ГЛУБИН.
ПО СЛУХАМ, ВПЕРВЫЙ РАЗ ОН ВИШЕЛ ИЗ ЗЕМЛИ.
Κ С ТЕХ ПОР ОН ИЩЕТ НАС.
ΞНОГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕГО КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ ИЛИ ВСТРЕψЫοσГЛИ, И НЕ βДοЕДβДοИНИМАЛИ МЕРЫ, ПОГИБЛИ ИЛИ βДοОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:48:29  #496 №73636674 
14080205096930.jpg

>>73636592
Я кажется понимаю, почему батя зашифровал это дерьмо. Он боялся удалять, но при этом хотел защитить окружающих.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:48:38  #497 №73636686 

>>73635967
До=Р

Аноним 14/08/14 Чтв 16:48:56  #498 №73636697 

В общем-то, всё ясно. Осталось выяснить, кто такой ΚКХИУХ

Аноним 14/08/14 Чтв 16:48:59  #499 №73636700 
14080205399560.jpg

>>73636591
Ну ты мужик здоровый. У тебя руки, ноги здоровые. Таких бабы любят.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:49:03  #500 №73636701 

>>73636674
Не смеши меня, тебе 13 Лет?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:49:12  #501 №73636710 

>>73636542
БЛЯТЬ, ОН ЖЕ И ЗА МНОЙ ТОГДА ПРИДЕТ, ЕСЛИ МОЙ БАТЯ УМЕР ОТ НЕГО

Все, идите нахуй аноны. Извините.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:49:38  #502 №73636725 
14080205786410.jpg

>>73623314
Нахера я повелся блять? ОП, гори в аду.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:50:05  #503 №73636745 

>>73636710
Поздно. ИКХИУХ ФТАГН!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:50:15  #504 №73636756 

Так. Имя файла Ikhiuh - это имя демона из текста.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:50:46  #505 №73636785 

>>73636756
Гениально, блядь. Иди нахуй.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:50:56  #506 №73636797 

>>73636701
Нет, 30, я как раз сижу и перевожу это дерьмо для вас.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:51:05  #507 №73636810 

εζ - Э

Аноним 14/08/14 Чтв 16:51:15  #508 №73636814 

>>73636710
Оп, сука, во что ты нас всех втянул?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:51:22  #509 №73636822 

>>73636785
Сам иди, я сижу перевожу, где вы ещё такого аутиста бы нашли.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:51:43  #510 №73636841 

>>73636822
Тогда оставайся.

sageАноним 14/08/14 Чтв 16:51:50  #511 №73636847 

>>73636797
Нахуя?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:52:18  #512 №73636865 

εσ - в

Аноним 14/08/14 Чтв 16:52:20  #513 №73636869 

Оп, а твой батя перед смерьтью не превратился, случаем, в хиккана? Не прервал связей с друзьями?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:52:24  #514 №73636879 

>>73636725
Проиграл.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:52:25  #515 №73636880 

Сука блять, обосраться можно

Аноним 14/08/14 Чтв 16:52:36  #516 №73636887 

>>73636814
Простите аноны, я просто хотел знать, что там написано. Блять, придется мне идти жить к бабке. Мне страшно. Я не хочу, что бы он меня достал.

Спасибо вам за перевод, конечно. Простите.

sageАноним 14/08/14 Чтв 16:52:44  #517 №73636896 

>>73636847
Параноидальный шизофреник, пусть лучше тут, чем на улице с ножом.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:52:52  #518 №73636902 
14080207724700.jpg

Бля, посоны, да это же ЖЫР!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:52:54  #519 №73636905 

εζ - Э

sageАноним 14/08/14 Чтв 16:53:35  #520 №73636948 

>>73636887
>К бабке
Понятно, очередной ёбик.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:53:44  #521 №73636957 

>>73636869
Был лишь немного нервозным. Но я ссылался на то, что он просто устал от работы. Теперь я вообще хуй знает.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:53:52  #522 №73636963 

>>73636865
Это Ц

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:05  #523 №73636977 

>>73636896
Просто люблю Лавкрафта и пофантазировать, это у вас тут сириус бизнес. Ладно, делаю правки последние.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:19  #524 №73636986 

Сохраните кто-нибудь тред. Чтобы это знание не умерло вместе с нами

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:22  #525 №73636988 

Икхиух ITT задавайте свои ответы.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:24  #526 №73636992 

>>73636460
>ΓОЛЬαωГАНГ ΑМАЛДЕει ΞОεσАЛРТ

ВОЛЬФГАНГ АМОДЕЙ МОЦАРТ

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:25  #527 №73636995 

βДο - Ф

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:39  #528 №73637005 
14080208793630.png

АНОНЫ Я НЕ ХОЧУ УМИРАТ КОРОЧЕ ПОСТИМ КОТИКОВ И НОЛИ ИНАЧЕ ВСЕМ ПИЗДА В ЭТОМ ТРЕДЕ!!11ДРЕВНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ ДВОЩЕЙ ПРОБУДИЛОСЬ, И ИМЯ ЕМУ—ИКХИЮХ!!!1

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:43  #529 №73637010 
14080208834940.jpg

Да мне вообще всё равно где Джессика Хайд там. Я вот знаешь, хорошее когда вспоминаю перед сном... как убил в первый раз вспоминаю. К дереву привязал дурака одного, ну а потом убил.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:54:49  #530 №73637015 

>>73636988
Хуи сосешь?

Аноним 14/08/14 Чтв 16:55:05  #531 №73637033 

Я этот тред схороню и детям показывать буду

Аноним 14/08/14 Чтв 16:55:37  #532 №73637059 

εηι - л

Аноним 14/08/14 Чтв 16:55:56  #533 №73637079 

>>73636986
http://arhivach.org/thread/32686/

Аноним 14/08/14 Чтв 16:56:04  #534 №73637086 

Кто схороняет, давай ссылку мне, блджад!!1

Аноним 14/08/14 Чтв 16:56:07  #535 №73637088 

>>73636995
Это ПР

Аноним 14/08/14 Чтв 16:56:24  #536 №73637102 

Заебись что у меня мамка кошек разводит, 2 кота 5 кошек дома, похуй на икхиуха

Аноним 14/08/14 Чтв 16:56:58  #537 №73637135 

ζεα - к

Аноним 14/08/14 Чтв 16:57:15  #538 №73637153 

>>73637059
Этого вообще уже нет в тексте.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:57:30  #539 №73637165 

>>73637015
Нет, только откусываю по ночам

Аноним 14/08/14 Чтв 16:57:37  #540 №73637170 

Икхиух это Иисус. Инфа соточка.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:57:54  #541 №73637182 

>>73636992
О ГОСПОДИ, ОН УБИЛ МОЦАРТА

Аноним 14/08/14 Чтв 16:57:59  #542 №73637188 

Го перекат

Аноним 14/08/14 Чтв 16:58:13  #543 №73637197 

У кого выпадет 06, тот теперь проклят нахуй,ИКХИЮХ ПРИЙДЕ,ПОРЯДОК НАВЕДЕ!

Аноним 14/08/14 Чтв 16:58:27  #544 №73637209 

>>73637188
Так делай перекат.

Аноним 14/08/14 Чтв 16:58:31  #545 №73637214 

εζ - э

Аноним 14/08/14 Чтв 16:58:44  #546 №73637227 

ПРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ЭТО ПРЕДУПЕЖДЕНИЕ.
ПРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ И ПОПЫТАЛЙТЕСЬ ЕГО ХОРОШЕНЬКО ОСМЫСЛИТЬ.

К СОЖАЛЕНИЮ, ПРИ НАПИСАЛНИИ ТЕКСТА ЧАСТЬ ИЗ НЕГО БЫЛА ПОТЕРЯНА.
НЕКОТОРАЛЯ ψЫοκАСТЬ ВООБЩЕ СБИТАЛ ИЛИ ПОПОРЧЕНАЛ МЕЖДУ СОБОЙ.
ПОЭТОМУ ДЛЯ КРАЛТКОСТИ НАПОМНИМ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О ЧУДОВИЩЕ ΚКХИУХ.
ИЗВЕСТНО ОНО ЕЩЕ С ОЧЕНЬ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
МЫ НЕ ЗНАЕМ, КТО ОН ТАКОЙ.
МЫ НЕ ЗНАЕМ, ОТКУДА ОН ПОЯВИЛСЯ.
НО МЫ ЗНАЕМ, КАЛК БОРОТЬСЯ С НИМ.
Κ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ТОЖЕ ЭТО УЗНАЕТЕ.
ΠНО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОПАСНО.
ΟЕИЗВЕСТНО, КОГДА МЫ НАЙДЕМ СПОСОБ ЕГО ПОБЕДИТЬ.
СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО БУДЕТ ЕЩЕ НЕ СКОРО.
ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ НЕГО, НУЖНО БОРОТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ.

ПОКА ЭТОГО НЕ БУДЕТ, ОНО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ НАС УБИВАТЬ.
ПОКА ЭТОГО НЕ БУДЕТ, ОН, ОНО ИЛИ ОНА БУДЕТ НАС УНИЧТОЖАЛТЬ ИЛИ ПОЕДАЛТЬ.
ΓЕαЕε МЫ СЕЙψЫοκАС ОЧЕНЬ СЛАБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ.
УοηЛК ЧТО βДοИМИТЕ ЭТОТ ТЕКСТ В СЕРЬЕЗ. ΟЕ ОТКЛАαЕνВАЙТЕ ЕГО.
В ТРЕТЬИХ, ЗАВЕДИТЕ КОШКУ.
ΠН НЕ ЛЮБИТ КОШЕ.
В ЧЕТВЕРТЫХ, ОТНЫНЕ βДοИСЛУШИВАЙТЕСЬ К КАЖДОМУ ЗВУКУ.
МοηЛЖЕ К ВАЛШЕМУ αЕνХАНИЮ.
В ПЯТЫХ, ПРЕКРАТИТЕ ВЕСТИ КОНТАКТЫ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ, ЗНАКОМЫМИ.
ВНАЛЧЕ ОН ПРИДЕТ И ЗА НИМИ.

ПОМНИТЕ, СОБЛЮДАЯ ЭТИ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЕСТЬ ШАНС В 51%, ЧТО ОН ОТСТАНЕТ ОТ ВАС.
НЕ СОБЛЮДАЯ ЭТИ ПРАВИЛА, ВЫ ПОГИБНИТЕ.

ОДНОЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕРТВ ΚКХИУХА ЯВЛЯЕТСЯ ВОЛЬФГАНГ ΑМАДЕЙ МОЦАРТ.
ДО СИХ ПОР ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГАДАЮТ НАД ЕГО СМЕРТЬЮ.
НИКТО НЕ НАЗВАЛ ПРАВИЛЬНОЙ.

И ТАК ЖЕ НЕ НАЗОВУТ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ВАШЕЙ СМЕРТИ.
ИБО ΚКХИУХ ХИТЕР И УМЕЕТ ЗАМЕТАТЬ СЛЕДЫ.
Α ВОЗМОЖНО, В ОДИН МОМЕНТ СЛУЧИТСЯ ДАЖЕ ТАК, ЧТО ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ВАС И НЕ БЫЛО.

НЕСКОЛЬКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ:

ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ, ЧУДОВИЩЕ СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ К ЛЮДЯМ И ЧЕРЕЗ ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКИ.
В ТОМ ЧИСЛЕ, ОНО СПОСОБНО ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЕГО ОПИСАНИЯ И ВИДЕОРЯД.
ПОЭТОМУ БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДАЛ ЧИТАЕТЕ ТАКОЙ ТЕКСТ.

ЕЩЕ ОДНО ПРЕДУПЕЖДЕНИЕ, ОНО НЕ ЛЮБИТ ЧИСЛО 00. ЧАЩЕ СЧИТАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО МАЛЛОЗАЛМЕТНЫЕ ВЕЩИ. ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 00. Κ ЕЩЕ - НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСЛО 06, ИБО ОНО ЛЮБИТ ЕГО.
Κ ОН ИДЕТ ЗА НАМИ.
ΖГО НЕВОЗОМЖНО ОСТАЛНОВИТЬ.
ΚЛИ ВОЗМОЖНО, НО КАЛК ЭТО СДЕЛАТЬ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛЕМ.
ЫοηЛ&